Категория Правоотношение: 15 Страница

На странице ресурсы по категории - Правоотношение всего материала: 4394 статей.

Формуванняціннісних ставлень особистості в процесі викладання основ наук Формування ціннісних ставлень особистості у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу Система цінностей та ціннісних орієнтацій в дослідженнях сучасних та зарубіжних науковців Формування ціннісних ставлень школярів у процесі викладання української та зарубіжної літератури Формування ціннісних ставлень особистості в навчально-виховному процесі Виховання системи цінностей особистості, ґрунтованих на пріоритетах духовності Ціннісне ставлення особистості до природи Проблема соотношения психологического научного факта и реальности социального бытия личности в психологии Понятие парадигмы в научном познании. Разновидности парадигм. Смена парадигм Социально-когнитивно-наученческий подход и его особенности в научном исследовании. Когнитивный подход в современ психологии и его своеобразие в науч исследовании Деятельностный подход в современной психологии и его своеобразие в научном исследовании. Гипотетико-дедуктивный метод в научном доказательстве. Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит из трех основных этапов. Стадии научного психологического исследования и их особенности. Валидность психологического исследования и ее типы. Соотношение валидности и надежности. Соотношение количественных и качественных методов исследования Конверсационный анализ и его особенности Герменевтический анализ и его особенности Кросс-культурное исследование и его особенности. Критерии качественного кросс-культурного исследования. Метод фокус-групп: возможности и ограничения. Феноменологическое интервью и его особенности Имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» Лабораторная работа №1. Изучение качественных параметров эмоций. Лабораторная работа №3. Изучение эмоциональной направленности личности Диагностика структуры темперамента. Выпишите свойства темперамента Сущность конституциональных теорий темперамента – основа темперамента- Понятие методологического фальсификационизма (возможно и 38, и часть 39) Проблема усеченного диапазона в корреляционных исследованиях Родинно-побутові пісні. 9 клас ІІ. Установчо-мотиваційний етап. Коментар епіграфа, висловлювання учнів. Мотивація навчальної діяльності Розлучення як соціально-психологічний феномен. Розлучення як соціально-психологічний феномен Навчальний елемент 2.3: лекція Клініко-психологічна інтервенція: види, методи, функції Основні характеристики методів клініко-психологічної інтервенції Матриця функцій і площин інтервенції Напрямки психосоціальної реабілітації Процеси змін і психологічні засоби їх активізації За змістом французькі поеми поділяються на три цикли («жести»). Рицарський роман,. Творчість Кретьєна де Труа. Періодизація в епоху Відродження, Монтейн Сатирично-філософський роман «Гаргантюа і Пантагрюель» складається з п'яти частин. Це головний твір Рабле, над яким він працював понад 20 років. В 2-ій пол. ХVІ ст. “Плеяда”. Трактат “Захист і Творчість Ронсара. Співвідношення традицій і новаторства в його творчості. Ронсар в українських перекладах. Творчість Мольєра. Жанрова своєрідність його драматургії. “Висока комедія”. Поетика і естетика комічного. Спадщина Мольєра в Україні. Максими” Ларушфуко. Ларушфоко і Україна. Творчість Лабрюйера та його «Характери».(на укр. Нема,думаю всі розуміють російську;) ХУДОЖНІ НАПРЯМИ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА Творчість Вольтера. Філософські повісті і жанрова своєрідність. Творчість Д. Дідро, жанрова різноманітність, співвідношення традиційного і новаторського. Теоретичні роботи Дідро, значення його естетики. Французький сентименталізм . Жан Жак Руссо Бомарше, його драматургічна творчість, естетичні погляди. Поезія В. Гюго, її жанрова і тематична багатогранність. Українські переклади поезії В. Гюго. Ів. Франко про В. Гюго. Драматургія Гюго як віддзеркалення естетичних шукань письменника. Символізм і поети-символісти. Символізм у світовій літературі, його чільніші представники у літературі Франції. Творчість Пр. Меріме через призму його письменницьких і наукових інтересів. Аналіз однієї з новел. Жанрова багатогранність літературної спадщини Бальзака. Майстерність Бальзака-новеліста. Что является основанием для деления больших социальных групп на 2 вида? Предмет психологии больших групп Какие бывают подходы в социальной психологии личности их основоположники Характеристика внутригруппового конфликта Б1.В.ОД.14 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Б1.В.ОД.7 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Проблема нормы и патологии: критерии для младших школьников. Неврозы и реактивные состояния у детей младшего школьного возраста. Лабораторно-практическое занятие 7. Личностные и поведенческие нарушения у младших школьников Формирование лидерских качеств младших Школьников через организацию тренинговых Отечественных и зарубежных психологов Это о психических процессах – как связано с лидерскими качествами? Условия проведения тренинговых занятий по лидерству во внеурочной деятельности ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Результаты исследования по методике «Нарисуем свой характер» Проведение тренинговых занятий на развитие лидерских качеств у детей младшего школьного возраста во внеучебной деятельности. Пояснительная записка к программе Особенности психолого-педагогической работы с детьми 2-3-х лет. Занятие 1. «Солнышко и дождик» Рассматривание иллюстрации к стихотворению А. Барто «Самолет». Тема: «Диссонансный объект: основные моменты» Предмет, задачи и методы педагогики. Воспитание основ эстетической культуры личности младшего школьника. Развитие самосознания в младшем школьном возрасте. Роль учителя в формировании самооценки младшего школьника. Список основной и дополнительной литературы Кафедра прикладной психологии Практикум по статистическим методам в психологии Порядок выявления аномальных значений Выбор метода статистического анализа Сравнение частоты встречаемости показателя Получение корреляционной матрицы. Меры связи явлений, измеренных в номинативных шкалах Представление результатов статистических расчетов в диссертации при измерениях, выполненных в номинальных шкале. II. 1.1. Общие закономерности типологического развития человека Периодизация возрастного развития школьника Самооценка младших школьников с разной успеваемостью. Старшеклассники. Ранняя юность II. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКА Мышление и умственное развитие Типологический подход к определению структуры личности. II 1.4. Сознание и самосознание IV.2. Деятельность и поведение V.ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ V.4. Методы и приемы обучения Развивающе-ролевая форма организации учебного процесса. V.8. Программированное обучение V.9. Контроль и оценка в обучении II. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКА Психология – это наука, предметом изучения которой являются закономерности и механизмы психической жизни. Методы психологического исследования Свойства (закономерности) восприятия Что определяет развитие интеллекта? Индивидные особенности Личности. Свойства НС. Темперамент. Когнитивная составляющая Я-концепции. Понятие игры в современной науке Нравственная готовность к школе Развивающие игры и их условия Описание ориентационного теста школьной зрелости Керна-Йерасека Результаты первичной диагностики Организация коррекционной работы Образцы к тесту Керна-Йерасека Цель: развитие памяти, мышления, навыка совместной деятельности. Вопрос о словосочетании в лингвистике СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО Структурно-семантические разновидности ОП Соотношение актуального и синтаксического членения ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Обобщающие слова при однородных членах IV. ОбЧП, выполняющие функции уточнения, пояснения; присоединительные обороты. Омонимия вводных конструкций и членов предложения / союзов ТЕМА 1.Об’єкт , предмет і завдання дисципліни.Праця її роль у розвитку сус-ва. Навчальна дисципліна екон праці соц-трудові відносини. Фактори і резерви підвищення продуктивності і продуктивності праці. Сутність, функції та організація з/п. Тема: О. Кобилянська «Земля», проблема духовної деградації особистості в творі. Тема: В.Вінниченко. Загальний огляд життя і творчості, громадської та політичної діяльності. Тематика та проблематика новел. Тема: Ю.Яновський. Загальний огляд творчості. Роман в новелах «Вершники». Тема: Література в Західній Україні (до 1939 р.). Загальний огляд творчості. Тема: О.Довженко. Оповідання періоду Великої Вітчизняної війни. Тема: Ліна Костенко «Маруся Чурай». Тема: Традиції бароко ХХст. Зарактеристика літературного явища. Валерій Шевчук. Тема: Загальна характеристика літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст. Нова авторська письменницька генерація. Основные направления психологической науки Методы психологических исследований Методы статистической обработки экспериментальных данных, используемые в психологии Каковы основные направления психологической науки? Врожденное и приобретенное в психике человека СОЗНАНИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ Индивид, индивидуальность, личность Защитные механизмы личности. Предмет социальной психологии Личность в контексте социальной психологии МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ Для того чтобы усилить образность, глубину и качество восприятия необходима систематическая тренировка. Предмет та об’єкт економічної психології. тереадь Типи економічного поводження. Проблеми і перспективи розвитку вітчизняного підприємства. Які існують психологічні типи підприємців. Етапи формування відносин до грошей. Психологічний аспект економічної безпеки держави, регіону, окремого підприємства і особистості. Главная цель экономической безопасности предприятия состоит в том, чтобы гарантировать его стабильное и максимально эффективное функционирование теперь и высокий потенциал в будущем. Чинники, що впливають на ставлення до грошей. Стадии становления экономической психологии Факторы псих. сложности выбора Психологические характеристики людей, склонных к бедности I-III. Семинары по теме № 1: «Сущность и функции переговоров» Вступительная часть, краткое напоминание сути вопросов, относящихся к рассматриваемой теме. Объект и предмет специальной психологии Разделы специальной педагогики Психолого-медико-педагогическая консультация как служба сопровождения детей с отклонениями в развитии. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и уровни Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР ЛЕКЦИЯ №4. ЗАДЕРЖАННОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ . Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением ода Классификация ЗПР К.С.Лебединской. Выготский Л.С. Основы дефектологии Теория Л.С. Выготского о первичных (ядерных) и вторичных особенностях психики. Проблемы нарушений в развитии ребенка в трудах Л. С. Выготского Интеграция (с латинского «объединение») ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПСИХИЧЕСКОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА Основные признаки зпр , возникающие на фоне церебральной органики отличия от олигофрении Основные отличия резидуальной деменции от олигофрении. подходы к обучению детей с резидуальной деменцией Умственная отсталость и органическое поражение головного мозга Обучение детей со сложным дефектом Кафедра экономики и управления в СКС Экономическая психология как отрасль научного знания Психологические основы рынка и потребления V. Формы промежуточного и итогового контроля Тема 8. Экономико-психологическая адаптация IV. КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ З предмета Українська література Тема: Лірика поетів О.Олеся та М.Вороного. Тема: Організація МУР, празька поетична школа української поезії. Тема: Ліна Костенко. Вічна поезія життя (за романом «Маруся Чурай»). ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ – КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Конкретизация ожиданий от тренинга Информационный блок: «Психология общения» Информационный блок: «Основные эмоции и чувства» Тест «Тактика поведения в конфликте» Программа элективного курса «Формирование готовности старшеклассников к семейной жизни» Разработать самопрезентацию (немного о себе, своем жизненном «кредо», о своих умениях). Занятие №3 «Семья, ее цель и функции» Рубрика №2 - “Зачем современному человеку нужна семья?”. Сожительство и внебрачная рождаемость. Занятие №6 «Ранние браки: за и против?» Занятие №8 «Ролевая структура семьи и распределение хозяйственно – бытовых обязанностей» Занятие №9, 10 «Супружеская совместимость» Занятие №11 «Кризисы семейных отношений. Способы разрешения семейных конфликтов» Занятие №12 «Гражданский брак – за и против» Занятие №13 «Права и обязанности супругов» Договорной режим имущества супругов Занятие №14 «Брачный договор» Профилактика абортов (занятие для девушек)» Занятие №18 «Телегония «Закон Ритта» - закон о передачи наследственных признаков» Методика «Несуществующее животное» Опросник «Шкала любви и симпатии» Обработка и интерпретация результатов Опросник Айзенка «Определение типа темперамента» В поисках этого прекрасного чувства Посмотрите на свою жизнь со стороны Сравнивайте себя с самим собой Систематическое движение вперед Почему так важно ставить перед собой цели В процессе: стадия реализации Упражнения — не только для тела Чего вы ждете сегодня? Правильных вопросов Действуйте как тот, кем вы хотите быть Семинар 3.Субъект труда и его структура Семинар 4. Актуальные проблемы психологии труда Кафедра психології та педагогіки Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Тема 1. Активні та традиційні методи навчання Семінарське заняття 3. Ігрові активні методи навчання Организация психологического исследования. Общие принципы психологического исследования Определение предмета и объекта исследования Основные правила выдвижения и проверки гипотез Инструктирование и мотивирование испытуемого. Количественный и качественный анализ результатов эмпирического исследования в психологии Тема: «Органи дихання. Вікові особливості прояву фізіологічних закономірностей системи дихання.» Оцінка функціонального стану дихальної системи Непрямі методи визначення максимального споживання кисню (МСК). Групи працездатного населення залежно від фізичної активності у перерахунку на 100 грам їстівної частини продукту (А. А. Мінх, 1973) Виды статистических гипотез. Виды статистических критериев. Порядок проверки статистических гипотез с помощью статистических критериев. Ошибки первого и второго рода. Доверительная вероятность. КРИТЕРИЙ Г-СТЬЮДЕНТА ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ ВЫБОРОК СРАВНЕНИЕ ДВУХ ЗАВИСИМЫХ ВЫБОРОК Подсчета критерия Т Вилкоксона См в вопросе №32 таблицу: с. 21 (113) Зависимость распределения оставленных и полученных открыток от их содержания Основные характеристики корреляционной связи. Общая и частная классификации корреляционной связи. (???что подразумевается под классификаией???) Ранговые коэффициенты корреляции по Спирману и Кендалу Коэффициент линейной корреляции.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |