Категория Правоотношение: 16 Страница

На странице ресурсы по категории - Правоотношение всего материала: 4394 статей.

Корреляционная матрица и корреляционный граф. C1. Какую роль в истории преступления Раскольникова сыграла случайная встреча с этим человеком и знакомство с его семьей? С1. Зачем Ф. М. Достоевский так подробно описывает детей одного из героев в данном фрагменте текста? При выполнении заданий В1–В7 запишите ваш ответ в бланк Является ли эпилог романа окончательным итогом духовно-нравственных исканий героя? (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») Материалы сопровождения пациентов от «входа» до «выхода», разработанные В.В. Бойко X. Алгоритмы мотивации пациента к приобретению стоматологических услуг (1500 р.). XX. Корпоративная философия и корпоративная культура (600 р.). Проблема несвідомого у психології Метод вільних асоціацій: від І.Брейєра до З.Фройда Міф про Едипа. Едипальний конфлікт у теорії Фройда Поняття захисних механізмів. Функції. Основні типи психологічних захистів. Для Адлера несвідоме не було ізольованою категорією. Воно тлумачилось як частина потягів суб'єкта, яку той не усвідомлює. Концепція А. Адлера. Почуття меншовартості, боротьба за його подолання. Соціальний інтерес. Взаємозв’язок соціального інтересу та стилю життя. Структура психіки за Юнгом: свідоме-несвідоме; поняття особистого та колективного несвідомого у теорії Юнга. Закони функціонування лібідо за концепцією Юнга. Принцип ентропії, еквівалентності та полярності. Основні положення теорії інтерперсональних стосунків Г. Саллівана Концепція прив’язаності Дж Боулбі. Побудова і розрив емоц зв’язків, втрата об’єкту, фази переживання скорботи. Нормальна і патологічна скорбота. Основні положення теорії волі Отто Ранка Тілесно-орієнтований психоаналіз В.райха. Поняття оргонної енергії і панцира характеру. Психологія фашизму у роботах Райха. Три основних елементи фашистської ідеології: расова теорія, сімейна ідеологія, вороже ставлення до сексуальності. Дослідження М. Малер і її внесок у психоаналітичну теорію об’єктних стосунків Теорія ранніх об’єктних стосунків М.Кляйн Піскова терапія як метод психокорекції Технологическая карта учебно-исследовательской практики Шкалы оценки ситуативно-делового общения на втором году жизни ребенка Протокол регистрации параметров ситуативно-делового общения на втором году жизни ребенка Ситуация 3. «Совместное разглядывание картинок». Протокол регистрации показателей общения и речи на третьем году жизни ребенка Шкалы оценки параметров предметной деятельности на втором году жизни ребенка Шкалы оценки параметров предметной деятельности на третьем году жизни ребенка Шкалы оценки параметров процессуальной игры ребенка Анализ результатов наблюдения Организация педагогической диагностики взаимоотношений между детьми в группе детского сада Диагностика игровых предпочтений детей Учебно-исследовательская практика в 7 семестре (I этап практики) Как эффективно работать на лекции Особенности лекционной формы обучения в вузе Как научиться эффективно слушать лекцию Советы по оптимизации процесса слушания и преодолению вредных привычек, мешающих эффективно слушать Как научиться конспектировать лекции Классификация общепринятых сокращений на письме Текст первоисточника Текстуальный конспект МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Самостійна підготовка до практичних занять Тема 2. «Вербальні та невербальні засоби спілкування» Лекційне заняття «Інтерактивний бік спілкування» Тема 4. Сприйняття у спілкуванні Тема 5. Конфлікти у спілкуванні та взаємодії Професійні навички поводження в емоційно напружених ситуаціях Вимоги до рефератів та його оцінювання Інтерпретація невербальних сигналів Орієнтація в особистості ділового партнера Исследовательская деятельность в социальной работе Методические приёмы – это тот багаж, которым начинающий исследователь должен овладеть. Понятийная система науки призвана схватить структуру реальности в её существенных связях, вскрыть устойчивые и повторяющиеся моменты в наблюдаемом калейдоскопе явлений. Структура и логика исследовательской работы. Основные методы теоретических и эмпирических исследований УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ Изучение научной литературы и уточнение темы Определение методов исследования II. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ IV. ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ Опишите способы получения научной информации. Структура робочої програми навчальної дисципліни Тема 6. Міжособистісні стосунки. Спілкування Індивідуальне науково – дослідне завдання ЗБИРАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ Тема: «Introduction to Psychology». Charles makes a complete apology. Тема: «Introduction to Psychology». A PSYCHOLOGIST AND A PSYCHIATRIST? Тема: «The Early Years of Psychology». THE EARLY YEARS OF PSYCHOLOGY Тема: «Careers in Psychology». Тема “Revision”. Final test. Written translation. Форма организации занятия: практическое. Health Service in Great Britain An overview of personality theories Kohlberg’s Stages of Moral Development Specific schools and approaches Тема «Schools of psychotherapy». THE PSYCHOANALYTIC APPROACH AFTER FREUD COGNITIVE MOVEMENT IN PSYCHOLOGICAL THOUGHT OF THE 20TH CENTURY Тема “Revision”. Final test. Written translation. ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РУБРИК КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ F23 Острые и транзиторные психотические расстройства F53 Психические и поведенческие расстройства, связанные с послеродовым периодом и не классифицируемые в других разделах F84 Общие расстройства развития F00 Деменция при болезни Альцгеймера F06.6 Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство F17.3 Состояние отмены табака F23 Острые и транзиторные психотические расстройства F24 Индуцированное бредовое расстройство F33 Рекуррентное депрессивное расстройство F34.8 Другие хронические (аффективные) расстройства настроения F41.1 Генерализованное тревожное расстройство F48.1 Синдром деперсонализации-дереализации F50.3 Атипичная нервная булимия F55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости F63.8 Другие расстройства привычек и влечений F65.6 Множественные расстройства сексуального предпочтения F81.3 Смешанное расстройство школьных навыков F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста F90 Гиперкинетические расстройства F90.0 Расстройство активности и внимания F93.3 Расстройство сиблингового соперничества F94.2 Дезингибированное расстройство привязанности в детском возрасте Подход к новой социальной и политической ориентации Три точки приложения социометрического исследования (1923 – 1950) Заметки о социометрии, гештальт-теории и психоанализе (1933) Отношение социометрии к другим социальным наукам (1937) Стратегическая роль социометрии среди социальных наук. Степень социометрического сознания В клинической психологии и психотерапии (1944) Обсуждение статьи Снайдера «Современное состояние психотерапевтического консультирования» (1947) Психодрама и групповая психотерапия I (1946) Групповая психотерапия и социальная сплоченность (1948) Исследовательские и прикладные задачи. Драматический контур организации действия Евпаторийский институт социальных наук Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания Критерии оценивания внеклассного мероприятия Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Схема методического анализа языкового материала урока ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ внеклассных мероприятий Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведения тренингов для молодежи Обучающая ценность командных упражнений Выявление и решение личностных и командных проблем с помощью тренингов на командную работу Эмоциональное содержимое командных упражнений Построение тренинга на командную работу Алгоритм формирования команды Тема. Место и роль этического кодекса социальной работы Понятие профессионально-этического кодекса, его структура и источники формирования Профессионально-этический кодекс Международной федерации социальных работников (1994) Учеба и исследовательская работа Научных работ по вопросам избирательного права и избирательного процесса Монографии, сборники, учебники, статьи КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС Объединение граждан для удовлетворения и защиты своих законных социальных, экономических, творческих, возрастных, национально-культурных, спортивных и иных общих интересов – это: Если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина Донецкой Народной Республики, исполнение этой обязанности: Установите соответствие между разновидностями прав человека и критериями их классификации: Предпосылки принятия новой Конституции Российской Федерации Разработка первоначального проекта Конституционной комиссией Формирование «президентского» проекта Конституции Российской Федерации Противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти и доработка проекта Конституции Российской Федерации Проведение референдума по вопросу принятия Конституции Российской Федерации. Итоги и значение референдума Предельный возраст для поступления на службу в органы внутренних дел устанавливается В соответствии с п. 31 Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников ОВД премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей не выплачивается? Отменить приказ имеет право? Сотрудник органов внутренних дел обязан? Выплата компенсации за наем (поднаем) жилья сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации предоставляется в случае? На период испытания кандидат назначается стажером на соответствующую должность в органах внутренних дел без присвоения специального звания и с ним заключается? АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ Что является основанием для привлечения лица к административной ответственности? Какие дела рассматривают органы внутренних дел, органы государственных инспекций и другие уполномоченные органы? Какой порядок исполнения постановления о конфискации? Что такое мелкое хулиганство? Предусмотрена ли административная ответственность за проституцию? И какое наказание за это предусмотрено? За какие нарушения законодательства о выборах предусмотрена административная ответственность? Библия. Фрагмент Ветхого Завете. Болл Дж. Отрывок из проповеди. Великая Хартия Вольностей (отрывок). Великая Хартия вольностей 1215 года. Верчнезе Гуарино. О предках. Геродот. О том как царь Дарий пытался завоевать Скифию. Декларация Независимости США. Демулен Камилл. Из письма отцу о событиях 14 июля 1789 года.-(16 июля 1789 г. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях различных философов. Из Декларации прав человека и гражданина Из жизнеописаний Франциска Ассизского. Из послания папы Иннокентия Третьего. Из революционных листовок ихэтуаней. Извещение о казни Джордано Бруно. Колумелла. О сельском хозяйстве в Риме. Конституция Франции 1795 года. Кучук-Кайнарджийский мирный договор Легенда о Гильгамеше. Текст на глиняной табличке. Летописец о том, как Фридрих Барбаросса расправлялся с недовольными. Лютер М. Из выступлений на Вормском рейхстаге. Лютер М. Полное изложение 95 тезисов. Марат Ж. Проект декларации прав человека и гражданина Миф о потопе. Из сказаний о Гильгамеше. Об обязанностях верховного сановника в Египте. Отрывок из приговора вынесенного брату Джордано Бруно. Прокопий Кессарийский. О постройках Юстиниана. Прокопий Кессарийский. О Юстиниане. Робеспьер М. речь в обществе друзей свободы и равенства 10 июня 1793 года. Смит Адам. О преимуществах мануфактуры Фрагмент из законов 12 таблиц. Хвалебная песнь Нилу и солнцу. Общая характеристика сроков в гражданском праве. Классификация гражданско-правовых сроков. Роль сроков в гражданско-правовом регулировании общественных отношений Приостановление исковой давности Последствия истечения срока исковой давности Загальна характеристика законності Поняття законності як методу, принципу, режиму Зміст та ґарантії законності Поняття і зміст правопорядку Співвідношення правопорядку і суспільного порядку Співвідношення законності, правопорядку та демократії Список використаної літератури Общие понятия избирательного права Основные принципы избирательного права Органы защиты избирательных прав Судебное разбирательство дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации Судебное решение по делам о защите избирательных прав Правовая природа дел по защите избирательных прав граждан Подведомственность и подсудность споров, возникающих из избирательных правоотношений Избирательное право современной России Глава 1. Общая характеристика института Президента в Полномочия Президента России по воздействию на Теоретические основы института главы государства Конституционный статус Президента России Обзор полномочий Президента России Полномочия Президента России по воздействию на Правовые акты Президента России     Список использованных источников Материалы судебной практики  Виды систематизации нормативных актов. Система законодательства в РФ. Понятие правоотношения, его предпосылки и структура. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная форма Перечень формируемых компетенций Глава 1. Административное право как отрасль права Понятие административного права Предмет административного права Функции и принципы административного права Глава 2. Система административного права Российской Федерации Институты административного права РФ Методы административно-правового регулирования в РФ Понятие гражданского права как отрасли права Предмет и метод гражданского права Источники гражданского права Понятие гражданских правоотношений Состав (элементы) гражданских правоотношений Классификация (виды) гражданских правоотношений Основания гражданских правоотношений Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность граждан Понятие и признаки юридического лица Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридического лица Простая письменная форма сделки. Недействительность сделки и ее последствия Сделки с целью, заведомо противной основам правопорядка и Представительство в гражданском праве Доверенность в гражданском праве Первоначальные способы приобретения права собственности Понятие защиты гражданских прав Понятие и субъекты обязательств Перемена лиц в обязательстве Способ, место и срок исполнения Способы обеспечения исполнения обязательств Независимая гарантия (банковская гарантия) Существенные (обязательные, необходимые) условия Элементы договора купли – продажи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |