Категория Полиграфия: 2 Страница

На странице ресурсы по категории - Полиграфия всего материала: 686 статей.

Розслідування інцидентів та невідповідностей Спеціальне розслідування нещасних випадків Вимоги безпеки до місць виконання робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем вентиляції , опалення та кондиціювання повітря Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту Безпека праці підчас експлуатації електронно-обчислювальних машин Вимоги до приміщення та його утримання Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці, та виробничого середовища Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення та вентеляції Забезпечення безпечної безпечної евакуації персоналу Первинні засоби гасіння пожеж Основні принципи страхування. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів. Джерела фінансування фонду. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ Цены в рублях, включая НДС Стоимость упаковки включена в цену МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Цена в рублях (включая НДС) за 1 лист СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ Цвета с порошковой окраской - белый RAL9010, бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002 Другие цвета возможны в наличии или под заказ Цена в рублях (включая НДС) с завода-производителя Московская область, г. Лобня без учета доставки КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ Экономический анализ и его роль в управлении производством. Анализ и оценка ассортимента и конкурентоспособности продукции. Факторы, влияющие на ассортимент и конкурентоспособность продукции. Анализ формирования и выполнения производственной программы. Взаимосвязь объектов производства ,выпуска и реализации продукции. Вопрос 20. Факторы изменения себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости продукции. Организация производственного процесса и выбор схемы управления Расчет стоимости основных фондов и величины амортизационных отчислений Обязательные начисления на заработную плату Расчет суммы капитальных вложений Анализ качества работы в отраслях ТЭК. Окончательный и исправимый брак. Абсолютные и относительные показатели брака. Анализ финансовой устойчивости предприятий ТЭК. Прогнозирование банкротства(состоятельности) предприятия на перспективу. (Альтмон) Анализ оплаты труда в отраслях ТЭК. Номинальная и реальная з/п. Прожиточный минимум и уровень жизни. Особенности формирования статей калькуляции в различных отраслях. Методы финансово- экономического анализа. Применение статистических методов в финансово-экономическом анализе. Методы АФЭД, метод группировок. Система группировок Анализ финансовой устойчивости. Система финансовых коэффициентов Проблемы молодежной занятости на современном рынке труда. Занятость и её виды. Особенности занятости молодежи. Виды некоммерческих организаций в РФ. Экономическая теория как наука: предмет и метод Потребительские предпочтения Поведение производителя в рыночной экономике Особенности рынка факторов производства Номинальная и реальная процентная ставка Организация, нормирование и оплата труда ТЕМА 16. Виды заработной платы и их расчет ТЕМА 2. Задачи по оптимизации разделения труда Тема 3. Определение оптимальных норм И норм выработки при многостаночном Тема 6. Расчёт заработной платы Білет №1 Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Економічна наука - це сфера розумової діяльності людини, функцією якої є пізнання та систематизація об'єктивних знань про закони і принципи розвитку реальної економічної дійсності. Білет№2 Предмет економічної теорії та еволюція його визначення. Аналіз і синтез як метод дослідження застосовується в єдності двох його складових. Білет№6 Економічні потреби та інтереси: їх суть та класифікація. Закон зростання потреб. Білет№7 Сутність, цілі та структурні елементи економічної системи. Основні типи економічних систем. Власність- це сукупність відносин між суб’єктами господарювання з приводу привласнення засобів виробництва та його результатів. Основні фактори суспільного виробництва Результати(сукупний продукт) Наявність суспільного поділу праці. Трудова теорія вартості була започаткована представниками англійської класичної політичної економії В.Петті, А.Смітом, Д.Рікардо, а згодом була доповнена і завершена К.Марксом. Еволюційна концепція стверджує, що гроші виникли стихійно, незалежно від волі людей, у результаті тривалого еволюційного розвитку суспільного поділу праці, товарного виробництва та обміну. Як загальний платіжний засіб(розрахунки за зовнішньоторговельним та платіжним балансами країни). Золотомонетний стандарт,золотозливковий стандарт, золотодевізний, золотодоларовий. Грошової маси в цілому по країні і регіонам; скорочення витрат на Сутність та основні елементи інфраструктури ринку. Вопрос 1. Виды, формы и методы финансового контроля. Вопрос 2. Управление оборотным капиталом п/п. Показатели эф-ти управления об. капиталом. Вопрос 3. Политика привлечения заемных средств п/п. Фин. леверидж, эффект «фин. рычага». Управление ден. потоками. Бюджет п/п. Отчетность п/п, являющаяся источником информации в системе ФМ-та Управление доходами предприятий на конкурентом и монопольном рынке. Анализ величины, материально-вещественного состава и структуры имущества п/п. Производственный леверидж (ПЛ). Запас фин. прочности (ЗФП) и порог рентабельности п/п. Неплатежеспособность (банкротство) предприятия. Антикризисные меры фин оздоровления предприятия. Финансы АО. Изменение структуры и величины уставного капитала УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АО. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ АО. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА Основные факторы, влияющие на уровень риска Платежеспособность и рентабельность п/п. Оптимальное значение размеров ден средств п/п Построение эффективных систем контроля за движением и своевременной инкассацией ДЗ Политика финансирования оборотного капитала Классификация по структуре экономических и финансовых отношений компаний до слияния Показатели инвестиционной привлекательности акций Амортизация основных средств Цели и методы нелинейной амортизации основного капитала предприятия Виды и методы стоимостной оценки основного капитала предприятия Управление производственными запасами п/п. Модель оптимального размера пр-го запаса Анализ эффективности деятельности предприятия Анализ финансовой устойчивости предприятия Анализ деловой активности предприятия Анализ структуры баланса при оценке перспектив банкротства предприятий Влияние масштабов и производственной структуры предприятия на организацию его финансов Влияние организационно-правовой формы предприятия на организацию его финансов Фактор риска в оценке и управлении платежеспособностью Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг Оценка вр. ст-ти денег. Настоящая и будущая ст-ть конечных и бесконечных потоков платежей Вопрос 52. Активные операции коммерческого банка Вопрос 56. Виды и формы кредитных соглашений Вопрос 59. Теории денег: металлическая, номиналистическая, кол-ная, монетарная Вопрос 60. Ценные бумаги, их виды, назначение и особенности обращения Вопрос 61. Формирование валютного курса Вопрос 63. Кредитные деньги, их виды Вопрос 64. Денежная система, ее структура. Типы денежных систем Вопрос 69. Ссудный капитал, его особенности. Норма ссудного процента. Вопрос 75. Сущность, функции и роль денег в современной рын. эк-ке. Вопрос 77. Налоговая система РФ. Принципы н/о. Вопрос 78. Элементы налога. Налоговые льготы. Вопрос 80. НДС: налогоплательщики, элементы налога. Вопрос 84. Упрощенная система налогообложения S-ов малого предпринимательства. Вопрос 88. Налогообложение в оффшорных зонах и центрах Какие регионы доступны для регистрации? Вопрос 98. Сущность рыночного спроса и факторы его определяющие. Эластичность спроса. Организация контроля и подведение итогов по курсовой работе Определение суммы амортизационных отчислений за каждый год эксплуатации по каждому объекту ОПФ и в целом по предприятию Эффективность производственной и финансовой деятельности Тема: Капитальное строительство в системе народного хозяйства страны. Показатели травмобезопасности рабочих мест РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ Характеристика условий труда штамповщиков Световая среда производственных помещений По напряженности трудового процесса К определению класса условий труда штамповщика Сопутствующий эффект предложенных мероприятий Рабочее место монтажника радиоаппаратуры Рабочее место аккумуляторщика Общие сведения о содержании курсовой работы и экономической части дипломного проектирования Составление сметы затрат цеха Расчет годового фонда оплаты труда Калькуляция себестоимости продукции при производстве изделий одного наименования Утверждено редакционно-издательским советом в качестве Понятие организации труда и её элементы Производительность труда и методы ее изменения Факторы и условия изменения производительности труда Резервы повышения производительности труда Глава 3. Производственный и трудовой процесс Производственная операция и ее элементы Глава 4. разделение и кооперация труда Рабочие места и их классификация Организация обслуживания рабочих мест Глава 6. Условия труда на предприятии Рациональных режимов труда и отдыха Характеристика основных форм организации труда Прогрессивные формы организации индивидуального Система профессионального отбора Особенности производственного обучения Затраты рабочего времени и их классификация Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени Нормативные коэффициенты устойчивости хронорядов Глава 10. Проектирование трудовых приемов Этапы проектирования трудовых приемов и расчета времени их выполнения Нормирование труда. Виды норм труда Нормативные материалы по труду и их классификация Глава 12. Сущность проектирования Ограничения по использованию оборудования Расчет норм обслуживания и численности в условиях многостаночного производства Системах (ГПС) и на автоматических линиях (АЛ) Определение численности рабочих-сдельщиков Определение численности рабочих-повременщиков, специалистов Движение кадров на предприятии Сущность и элементы тарифной системы Экономическая сущность систем и форм оплаты труда и их классификация Простые системы оплаты труда Доплаты и надбавки к основной заработной плате Выплаты компенсирующего характера Потребность и необходимость в антикризисном управлении Основные типы кризисов и кризисных ситуаций на предприятиях Экономические аспекты процедур банкротства Лица, в отношении которых применяются процедуры банкротства Основания возбуждения дела о банкротстве Алгоритм процесса диагностики. Этапы и методы диагностики кризиса Финансовый анализ как метод диагностирования предприятия Диагностика банкротства предприятия Метод балльной оценки в прогнозировании банкротства Фиктивное и преднамеренное банкротство Стратегия и тактика антикризисного управления Оперативная реструктуризация Особенности и ограничения реструктурирования предприятия в процедурах банкротства Оценка привлекательности инновационных проектов Источники инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов Предмет и метод экономической теории . Основы экономики: безграничные потребности и ограниченные ресурсы. Экономические блага и их классификация Затраты и результаты: общие предельные и средние величины. КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ Теория поведения потребителя. Полезность: общая и предельная. Закон убывающей предельной полезности. Средние издержки, предельные издержки. Четыре модели современного рынка Свобода вступления в отрасль Определение цены и объёма производства в условиях монополистической конкуренции Рыночный спрос на ресурс. Изменения в спросе на ресурс Эластичность спроса на ресурс. Экономическая рента. Рынок земли. Капитал – это любой ресурс, создаваемый с целью производства большего количества экономических благ. Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Тема 2. Рынок совершенной конкуренции. Особенности рынка совершенной конкуренции. Тема 2. Функциональные области логистики: логистика снабжения. Тема 2. Определение миссии и целей организации. Поведение потребителей. Использование бюджетных линий и кривых безразличия для объяснения потребительского равновесия. Полезность выражает степень удовлетворения, получаемого субъектом от потребления к-л блага. ОС, понятие, структура. Износ и амортизация, линейные и нелинейные методы начисления амортизации и основных средств. Линейный ускоренный (с удвоенной нормой амортизации). При использовании данного метода срок начисления амортизации сокращается в два раза. Сущность, состав и структура оборотных средств Определение потребности в материальных оборотных средствах. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов Классификация затрат по экон эл-ам Методы управления затратами. Нововведение как объект управления. Оценка эффективности инновационных проектов. Показатели и методы оценки. Инвестиции в инновационном процессе Типы программ государственного финансирования Объекты и субъекты управления в логистике. Основные принципы логистики и десять характерных признаков (10) логистической системы Структура функций логистики на макро- и микроуровнях Харктеристики производственной логистики Управление материальными потоками Логистические каналы и цепи сбыта Построение системы распределения Анализ ликвидности баланса с помощью финансовых коэффициентов. Эти показатели используются для Показатели деловой активности организации. Анализ формирования и использования прибыли Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. Разновидности и процесс маркетинговых исследований. Инструменты маркетингового комплекса 4 «Р». Способы опр-ия год произв программы при неравномерном спросе на продукцию Экономическое обоснование мероприятий Сравнительная характеристика приростного и предпринимательского типа поведения. Анализ стратегических альтернатив Стратегия роста и ее разновидность. Назначение и сущность стратегий, разрабатываемых на различных уровнях управления в организации. Базовые стратегии конкуренции Характеристики стратегии фокусирования Инструменты портфельного анализа: Матрица БКГ Основные подходы и показатели, используемые для оценки качества и эффективности. Этапы разработки управленческих решений, особенности реализации каждого из них. Экономический смысл параметров сетевого графа и использование этого смысла при разработке и принятии эффективных управленческих решений. Оценка уровня экономической безопасности организации: подходы, показатели. Понятие риска и его классификация. Неопределенность Управление рисками.. Этапы. Страхование. Концепция приемлемого риска. Кадровая политика и стратегия управления персоналом. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала Анализ конкурентной среды в отрасли на базе модели “пяти сил конкуренции” М. Портера. Особенности управленческого обследования основных функциональных зон организации Главная операционная функция. Системы управления операционными запасами Стратегия выбора места организации Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ), ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной Процесс, циклическая часть, которой прерывается после включения в эти процессы предмета труда Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность. Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда. Тема 4.3. Прибыль и рентабельность. Огромное количество предприятий предпринимательского сектора Национального хозяйства для целей экономического анализа группируется по Понятие износа основных фондов Создание рынков прав на загрязнение
1 | 2 | 3 |