Категория Менеджмент: 5 Страница

На странице ресурсы по категории - Менеджмент всего материала: 1470 статей.

Характеристика виробничого середовища в приміщенні Охорона навколишнього середовища РОЗДІЛ 1 Аналітичний огляд літератури Споживні властивості морозива Класифікація і асортимент морозива, яке виготовляється в Схема технологічного контролю виробництва морозива і вафельної продукції Організація, матеріал і методи дослідження Конкурентоспроможність морозива різних товаровиробників Методичні підходи до формування асортименту Розділ I . Теоретичні основи мотиваційного менеджменту Економічна суть мотивації і її роль в підвищенні ефективності системи управління Характеристика основних теорій мотивації Процесуальні теорії мотивації Суть оплати праці, як чинника мотивації персоналу Зарубіжний досвід мотивації персоналу Загальна характеристика підприємства ТОВ «Майстер плюс» Оцінка рівня мотивації персоналу і його вплив на ефективність підприємства ТОВ «Майстер плюс» Проблеми системи мотивації ТОВ «Майстер плюс», виявлені на основі аналізу Впровадження і розвиток сучасних форм оплати праці Вдосконалення соціально-психологічних методів в управлінні Теоретические основы реструктуризации Стратегии диверсифицированного роста Последовательность разработки стратегии Основные задачи разработки стратегии Изменения в организации и технологии управления ими Опишите стратегию фокусирования Охарактеризуйте основные модели стратегического МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ М. ПОРТЕРА Суть і значення інвестиції в основний капітал для економіки України Управління інвестиціями в основний капітал Оцінка ефективності інвестиційних проектів Управління фінансовими інвестиціями ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс» Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс» ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА Становление современных организаций и необходимость управления Менеджмент: общая характеристика Подходы к развитию менеджмента Развитие американской школы менеджмента Особенности американской модели управления Современные тенденции в американском менеджменте Тема: Ґендерні аспекти лідерства в практиці управління Жіноче лідерство: західна традиція Українські реалії жіночого лідерства в управлінні Загальні підходи до жіночого та чоловічого менеджменту Ґендерні аспекти управління в соціальній сфері Перспективи подолання ґендерної нерівності в сфері управління Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Аналіз джерел, використаних при підготовці курсової роботи Роль інновації в вирішенні управлінських задач на підприємстві Дослідження спонукальних мотивів впровадження управлінських інновацій господарюючими суб’єктами України Необхідність у нових методах рішення управлінських задач Аналіз факторів, що впливають на управлінські інновації РОЗДІЛ 2. СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО Ситуаційний аналіз діяльності банку Алгоритм розробки нових банківських продуктів Дослідження фінансової діяльності банків та процесів Розділ1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ Становление и развитие менеджмента Развитие управленческой мысли Возникновение и эволюция менеджмента Промышленный переворот и новые подходы к управлению Школа человеческих отношений и поведенческие концепции менеджмента Современные проблемы управления Механізм прийняття рішень в менеджменті Поняття управлінських рішень Класифікація управлінських рішень РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ Тема 11. Управление проектированием и программированием ИС на фирме- Список тем для докладов на практических занятиях Перечень используемых технических и программных средств УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Менеджмент туристической индустрии Тема 7 Власть, влияние, лидерство и стиль руководства менеджера туристической индустрии ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Эволюция менеджмента туризма Зарубежные модели менеджмента Тема 2. Организация туристической индустрии как объект управления Типы организационных структур управления предприятием Сущность и взаимосвязь функций управления Тема5. Принципы и методы управления организациямитуристической индустрии Понятие и классификация методов менеджмента Тема 6Организация труда менеджера туристической индустрии Разделение и кооперация труда Организация личной работы руководителя Основные элементы управленческой культуры менеджера турфирмы Процесс принятия и реализации управленческих решений Управление организационной культурой туристского предприятия Методы разрешения конфликтов Тема 11. Коммуникации в управлении организацией туристической индустрии Организация делового совещания Процесс стратегического управления туристической организацией З. Установление возможных взаимосвязей с другими проблемами. I.Выбор темы и формирование методического аппарата исследования Область и объекты исследования Теоретические и методические основы разработки структуры и содержания магистерской диссертации по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) Следует определиться с нормативно-методической и законодательно-правовой литературой по теме. По этим источникам изучить существующую регламентацию проблемы, способов ее решения. Совершенствование СТРАТЕГИЧЕСКОГО управления на основе РЕАЛИЗАЦИИ II. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИСЕРТАЦИИ Развитие управленческой и организационной мысли Классическое направление менеджмента Гуманитарное направление менеджмента Современные направления менеджмента Развитие управленческой мысли в России Система менеджмента в организации Основные функции менеджмента Компетенции и имидж менеджеров Должностная инструкция генерального директора компании Должностная инструкция менеджера по развитию персонала Национальные особенности менеджмента Сравнительная характеристика японской и американской моделей менеджмента Глава 5. Организационная деятельность менеджера Масштаб управляемости для различных уровней организационной иерархии и типов производства Базовые типы организационных структур Достоинства и недостатки функциональной ОСУ Глава 6. Мотивация персонала Содержательные теории мотивации Процессуальные теории мотивации Соответствие типов мотивации видам деятельности Понятие управленческого контроля Виды управленческого контроля Принципы эффективного контроля Понятие управленческого решения Классификация управленческих решений Основы разработки рациональных управленческих решений Типовые подходы к принятию решений Методы коллективной разработки управленческих решений Понятие организационных коммуникаций Свойства организационной информации Коммуникационные потоки в организации Глава 10. Лидерство в менеджменте Личностный подход к лидерству Ситуационный подход к лидерству Стили эффективного менеджмента по И. Адизесу Теория организации как наука Методы исследования организаций Формальные и неформальные организации Понятие социальной организации Понятие и основные свойства организации как системы Классификация организационных систем Организация как открытая система Понятие системного закона организации Закон необходимого разнообразия (закон Эшби) Закон единства анализа и синтеза Закон информированности-упорядоченности Специфические законы социальной организации История компании Nestle: 1996-2007 Воронежское акционерное самолетостроительное общество Сравнение моделей жизненного цикла Характеристика стадий жизненного цикла организации по Л. Грейнеру Модель жизненного цикла организации И. Адизеса Рейтинг старейших компаний мира Глава 15. Основные виды организаций Организационно-правовые формы Групповые организационные формы Основы организационного проектирования Принципы координации и группирования работ в организации Базовые элементы организационной структуры Основные организационные конфигурации Простая структура организации Профессиональная организация Понятие организационной культуры Функции организационной культуры Сравнение моделей организационных культур (по К. Камерону и Р. Куинну) Стиль лидерства в организации Понятие организационных изменений Классификация моделей организационных изменений Модель организационных изменений Интеграция и взаимодействие в процессе организационных изменений Формы организационного взаимодействия, предполагающие различные степени координации Принципы оптимизации организационной структуры Понятие обучающейся организации Понятие проект и менеджмент проекта. Виды проектов: внутренние и внешние проекты, технические и нетехнические проекты, большие и малые проекты, традиционные и нетрадиционные проекты. Магический треугольник и магическая пирамида. Использование внешних ресурсов. Контроль затрат: практические методы анализа отклонений, учет оставшихся затрат и последствия управления затратами. Управление персоналом в рамках менеджмента проекта. Анализ производственных мощностей. ПРЕДПОСЫЛКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ Долгосрочное и стратегическое управление Процессы стратегического управления Поэлементный анализ микросреды Матрица Бостонской консультативной группы Анализ структуры организации Анализ организации управления Анализ организационной культуры ОБЩИЕ МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Базисные (эталонные) стратегии Матрица выбора стратегии Томпсона-Стрикленда Риски связанные с реализацией эталонных стратегий. Эпизодическое и систематическое Модели реагирования организации Сопротивление стратегическим изменениям ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Четвертый курс седьмой семестр Раздел 2 Анализ внешней и внутренней среды Раздел 3 Типовые бизнес и инновационные стратегии Этапы формирования компетенций Перечень вопросов к зачёту и экзамену Перечень практических навыков, необходимых для демонстрации на экзамене ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Тема 1.1 Стратегическое управление и стратегический менеджмент Тема 1.2 Типы стратегий, основные этапы и алгоритмы их разработки Общие принципы разработки стратегии организации Методы и технологии стратегического менеджмента Тема 2.1 Методология разработки стратегических решений. Портфельный анализ Тема 2.2 Анализ стратегических факторов внешней среды при разработке стратегических решений Тема 2.3 Современные технологии формирования бизнес-идеи, миссии и корпоративной культуры Концепция Бостонской консультативной группы Сильные и слабые стороны модели BCG Концепция Дженерал Электрик/Маккензи Структура модели GE/McKinsey Сильные и слабые стороны модели GE/McKinsey Тема 3.2 Диверсификация и ее роль в стратегическом менеджменте Управление диверсифицированными предприятиями Тема 3.3 Управление реализацией стратегических решений Основы политики действий руководства компании в стратегической области Стратегия инновационных предприятий Стратегия предприятий зрелых отраслей Глобальная стратегия предприятий, занятых внешнеэкономической деятельностью НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ При ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Указание вида практики, способа и форм ее проведения Обучающиеся при прохождении практики обязаны: Список использованных и собранных материалов. Информационно-эмпирическая база исследования. Инструментально-методический аппарат. Понятие и характеристика внутренней среды организации Характеристика факторов внутренней среды Оценка факторов внешней среды МБУК КСР «МЦБ» Система менеджмента качества Ориентация на потребителя провозглашена в Политике и целях предприятия в области качества и является обязательным условием выполнения любой деятельности каждым работником. Мониторинг и измерение продукции УЛУЧШЕНИЕ. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ Организационная структура управления ОУК Важные качества для всех современных профессий Снижение качества воли и лидерства по важности в профессиограммах руководителе й Качества эффективного менеджера Форми фінансових інвестицій і політика управління ними Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Характеристика та класифікація фінансових інвестицій Класифікація фінансових інвестицій Класифікація управлінських рішень Стадії прийняття управлінських рішень Методи прийняття управлінських рішень Моделі прийняття управлінських рішень управлінських рішень на підприємствах. Корпорация. Культура корпорации Динамика внешней среды и целенаправленность корпорации Итоговое согласование интересов «акторов» целеполагания Итоговый алгоритм разработки стратегических ориентиров корпорации Глава 1. Школы менеджмента в практике управления российскими предприятиями Характеристика основных школ менеджмента Основные достижения в области менеджмента российских ученых Особенности развития российского менеджмента в период роста экономики России Методы преодоления глобального экономического кризиса в практике российских компаний Введение: назначение, цели и методы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |