Категория Менеджмент: 4 Страница

На странице ресурсы по категории - Менеджмент всего материала: 1470 статей.

І Перелік інформації, що надходить Проектування організації трудового процесу Проектування кваліфікаційних вимог до виконавця Удосконалення роботи підприємств та організацій невиробничої сфери Розділ за вибором залежно від теми магістерської роботи Розрахунок економічної ефективності О хорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях Рекомендації щодо висновку роботи ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАҐІСТРА КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ керівника дипломного проекту (роботи) Тема. Природні фактори і процеси антропогенного впливу Короткі теоретичні відомості Короткі теоретичні відомості Тема. Державні природні кадастри як обліковий механізм екологічного управління Короткі теоретичні відомості Тема. Завдання ресурсозбереження як екологоорієнтованої діяльності Что значит «много замыслов в сердце человека»? Главных этапа системы «ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ» Как действовать по книге-тренингу Описание системы «ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ» Полный контроль – 7 шагов к просветлению и эффективности Шаг 5 – делегируй все, что возможно Школа научного управления и принципы Ф. Тейлора Элементы процесса управления Основные принципы и положения школы человеческих отношений Концепция обучающейся организации Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга Организационно-распорядительные и административно-распорядительные методы менеджмента Конфликтные взаимодействие. Характеристики конфликтных ситуаций. Ценности, интересы участников взаимодействия Переговоры, как способ преодоления конфликтов Понятийно - категориальный аппарат социального маркетинга Тест к разделу 1 «Роль риска в менеджменте организации» Тест к разделу 2 «Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента» Тест к разделу 3 «Управление рисками» Розділ 1. Управління процесом створення підприємства Правова основа і послідовність створення підприємства як суб’єкта господарювання Документи, необхідні для реєстрації суб’єкта господарювання Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання Банкрутство підприємства як чинник його реорганізації та ліквідації Причини та процедура ліквідації збанкрутілих суб'єктів господарювання Основні напрями запобігання банкрутства Взаимосвязь инновационных процессов в управлении предприятием Развитие представлений об инновационных процессах Основные подходы в изучении инновации Типологии инновационных решений Важнейшие характеристики инновации Глава 1 Понятие менеджмента, сущность и этапы развития Управление и организации до 1900 года Систематизированный взгляд на управление Подход к управлению на основе выделения различных школ Поведенческие науки (1950- по настоящее время) Наука управления или количественный подход  (1950 – по настоящее время) Особенности управления развитием производства в фирмах США и Японии Почему такой действенный инструмент, как сценарий, редко применяется на практике? Способы разработки сценариев Действие: присутствие и обучение Когда можно использовать сценариотехники? Понятие «эвристика» и «эвристический метод» Характеристика эвристического метода Перефразирование ключевых слов Поиск возможностей и конкурентных преимуществ Определение желаемого уровня развития компании Теоретические основы инновационного менеджмента Понятие и функции инновационного менеджмента Современные приемы инновационного менеджмента Использование инновационного менеджмента в деятельности предприятия Особенности организации инновационного менеджмента на малых и средних предприятиях Применение успешных подходов инновационного менеджмента для развития компании Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті Впровадження інформаційних систем з підтримки прийняття рішень Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства Визначення внутрішньої норми рентабельності Економічна оцінка інвестиційних альтернатив Точка беззбитковості й операційний важіль для проекту Б Сфери застосування і приклади використання СППР Порівняльна характеристика сучасних програмних засобів Перелік переваг інформаційної системи менеджменту История развития менеджмента Понятие и методы современного менеджмента Понятия конкуренции в экономической науке Положительные и отрицательные свойства конкуренции Анализ реализации функций менеджмента Руководитель в современных организациях Факторы, влияющие на современного руководителя Психологические качества личности современного руководителя Неумение расставлять приоритеты Обзор нормативной базы по созданию системы менеджмента качества (СМК) в организации Организационная структура и функции службы качества Документация службы качества Проведение внутренних проверок в аптеке Розділ 1. Концептуальні підходи до розвитку теорії управління Еволюція управлінської думки Управлінській аспект розвитку маніпулятивних теорій Розділ 2. Аналіз підходів до теорії управління Школа психології і людських відносин Становлення методології науки управління Підхід сучасної науки до вирішення проблем хаосу Формування нового підходу до управління Теоретические основы самоорганизации управленческого труда Стили руководства и управления Механизм активизации менеджера на предприятии Анализ затрат рабочего времени менеджеров предприятия Повышение эффективности работы менеджера на предприятии ООО «Рационал» Глава 1. Понятие, функции, структура и роль инновационного состояния организации Функции формирования структур систем управления Структура инновационного процесса и роль инноваций в развитии организации Система сбалансированных показателей в организации Глава 3. Основные пути улучшения инновационного состояния организации в современных условиях Исследование фактического уровня Тестирование в целях выявления готовности исполнять роль менеджера Построение «кривой» своей жизни Личный отрицательный баланс Меры по устранению наиболее часто повторяющихся ошибок в работе Определение аудита менеджмента качества Статус аудита систем менеджмента качества Документирование полученной информации Определение делового процесса Описание структуры делового процесса Классификация интерфейсных дуг Идентификация процессов в рамках IDEF0-модели Понятие кадрового менеджмента Структура кадрового менеджмента Современное развитие теории организации управления Основные направления и методы управления кадрами Принципы и механизм управления персоналом Стратегические концепции управления персоналом за рубежом Роль руководителя в эффективном управлении персоналом Международный стандарт ИСО серии 9000:2000 и кадровая политика І. СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ, ЙОГО ВИДИ І ЕТАПИ ІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ Недоліки бюджетного контролю : Характеристики ефективного контролю Проблеми ефективності контролю ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ  В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАЕИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В РЕШЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПР-СПЕЦИАЛИСТА Понятие, сущность, значение и элементы власти Властные отношения как элемент власти Власть, основанная на вознаграждении Проблемы власти в современных организациях Повышение эффективности власти Глава I. Инновации и инновационные организации Классификация инновационных организаций Источники персонала: наем работников Стабильность персонала и текучесть кадров Юрий Николаевич Лапыгин Стратегический менеджмент Стратегическая система целей Преимущества и недостатки стратегии как явления Соотношение оперативного и стратегического управления Типология стратегий по Треневу Стратегии стабильности, роста и сокращения Формальные стратегические модели Модель «Дженерал Электрик»/«Мак-Кинси» Типовые стратегические уточнения по модели ADL–LC Факторы, определяющие лидерство по издержкам Факторы, влияющие на ситуацию в отрасли Подходы школы предпринимательства Общая схема разработки стратегии Методические основы формирования стратегии организации Принципы оценки развития организации Конкурентоспособность цен и издержек Прочность конкурентной позиции Стратегическое видение организации Стратегические цели организации Алгоритмы разработки элементов стратегии с позиций различных школ Матрица исследований содержания стратегий Процесс перестройки зрелых организаций Разработка видения организации Способ удовлетворения главных потребностей Политики, или функциональные стратегии Программа как модель состава Перемены как проблема менеджмента организации Типология концепций стратегических перемен Причины сопротивления изменениям Подходы для преодоления сопротивления изменениям Стратегическое управление с помощью малых групп Характеристика четырех шкал предпочтений Причины изменения условий деятельности организаций Эффективность управления организацией Подходы к оценке стратегических изменений Условия выбора стратегий развития Характеристика действующей стратегии Организационно-правовая форма Организационная структура предприятия Основные функции менеджмента Главная функция менеджмента: управление бизнесом Управление работником и работой Структура классической школы Принципы управления Анри Файоля Лидерство и скалярный принцип Синтетический подход Урвика и Гьюлика Основы «классической» парадигмы организации Кафедра менеджмента и предпринимательской деятельности Тема: Особенности развития Российского менеджмента Зарождение менеджмента в России и его развитие в СССР Индустриальная утопия» О. Ерманского Методологические принципы формирования российского менеджмента Основные направления развития теории и практики российского менеджмента Краткий обзор российского опыта Изменение характеристики корпуса менеджеров российской экономики Введение в менеджмент и его методологические основы Природа управления и исторические тенденции его развития Фактори впливу на якість вищої освіти Менеджмент персонала в организации ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА НОВЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА БЛОК СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ ОСОБЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА Современный этап развития экономики России и совершенствование управления. Особенности российского менеджмента. Возможности использования зарубежного опыта Основы организации. Признаки организации. Виды организаций Сущность и критерии мотивации. Содержательные теории мотивации, теории процессов мотивации, мотивационные теории подкрепления Система методов управления: организационно-распорядительные, экономические, социально-психологические Деловое общение. Этапы и фазы делового общения. Правила ведения бесед и совещаний Классификация управленческих решений Лидерство и власть. Стили руководства. Развитие индивидуальных навыков влияния Управление человеческими ресурсам. Привлечение и формирование персонала. Оценка эффективности труда Оценка эффективности человеческих ресурсов в организации Развитие трудовых ресурсов. Повышение квалификации кадров, управление карьерным ростом. Повышение качества трудовой жизни Менеджер в организации. Навыки менеджера. Типы менеджмента. Различные роли менеджера. Профессионализация менеджмента Основные функции менеджмента. Общие принципы управленческой деятельности Глава 1. Стресс-менеджмент как часть менеджмента организации Стратегия стресс-менеджмента в организации Гендерные особенности принятия решений в организации Методика 2. Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости Методика 4. «Диагностика стресс-совладающего поведения» Анализ и оценка результатов исследования на контрольном этапе эксперимента Результаты методики «Диагностика стресс-совладающего поведения» на контрольном этапе эксперимента Организация – как одна из функций менеджмента Мотивация: значение, теория и компенсация Сущность функции, формы и виды контроля Организационная структура управления ООО «Триада» Исследование особенностей мотивации профессиональной деятельности персонала ООО «Триада» Проведение контроля в ООО «Триада» Список использованных источников Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення менеджменту Інформація як фактор ефективного керування Значення й роль директора інформаційної служби Техніко – економічна характеристика підприємства Сучасний стан і тенденції розвитку засобів реалізації інформаційного й документационного забезпечення управління корпорацією й відповідними інформаційними технологіями Проектні пропозиції по реалізації обраного напрямку вдосконалювання організації інформаційного й документационного забезпечення управління об'єкта ОГЛЯД НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Міжнародні стандарти ISО серії 14000 Стандарти України в області екологічного менеджменту ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ РОЗРОБКА Й ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ Рівень 1: Посібник із системи управління навколишнім середовищем Загальні відомості про сертифікації системи управління навколишнім середовищем Порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем Гармонізація нормативних документів з якості води Статистична обробка результатів прямих багаторазових вимірів з незалежними рівноточними спостереженнями Розрахунок кошторисної вартості й ціни НДР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |