Категория Теология: 13 Страница

На странице ресурсы по категории - Теология всего материала: 3319 статей.

Правове регулювання державних доходів та видатків Змістовий модуль 15. Правові засади загальнообов’язкового державного страхування Змістовий модуль 18. Правові основи валютного регулювання та контролю ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Що таке централізовані державні доходи? СПИСОК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ Інтернаціоналізація і стандартизація обліку в міжнар масштабі: необхідність, сутність, значення. Міжнародні стандарти б/о, їх сутність і призначення. Суть та основи побудови фінансового обліку. Облік рахунків до одержання за відсутності та наявності ПДВ. Облік комерційних знижок, що надаються клієнтам, в західноєвропейських країнах. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з дисконтом, порядок відображення їх в балансі. Складові власного капіталу корпорацій, рахунки для їх обліку та порядок відображення в балансі. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Зміст НАВЧАЛЬНОЇ практики «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» Кафедра экономики, финансов и природопользования Организационно-методический раздел Тема 1. Предмет, метод, цели и задачи курса «Финансы, денежное обращение и кредит». Тема 12. Финансы страховых организаций. Классификация видов страхования. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Тема 3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства Тема 6. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства Методичні рекомендації до виконання завдання Управління ризиками в інноваційній діяльності Тема 1: Економічний зміст ризику в інноваційній діяльності Організація управління ризиком на підприємстві Основні підходи до виявлення ризику Статистичний метод в оцінюванні ризику Рейтинговий метод оцінювання ризику Використання методів теорії нечітких множин і теорії нечіткої логіки для розв'язання задач комплексного оцінювання ризиків Зміст страхування та страхових ризиків Переваги та недоліки самострахування Тема 1. Сутність і загальна характеристика аудиту та його види Тема 2. Організаційні засади аудиторської діяльності Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість Тема 12. Оцінка аудитором подальших подій Заняття № 8 (модульна контрольна робота № 1) ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН Вимоги до виконання та оформлення індивідуальних завдань з науки «АУДИТ» Тематика індивідуальних робіт Тема 1. Сутність і загальна характеристика аудиту та його види Курсова робота з науки «Аудит» Виконаних в усній та письмовій формах за 10-бальною шкалою Затверджено на засіданні кафедри Коломийський економіко-правовий коледж Склад і структура видатків державного бюджету України. ІІ. Основні терміни і поняття ІІ. Основні терміни і поняття Визначте, правильні (п) чи неправильні (н) твердження. ІІ. Основні терміни і поняття ІІ. Основні терміни і поняття Особливості формування доходів місцевих бюджетів. ІІ. Основні терміни і поняття Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація, характеристика. ІІ. Основні терміни і поняття Визначте, правильні (п) чи неправильні (н) твердження. ІІ. Основні терміни і поняття Характеристика інструментів фінансового ринку. ІV. Структурно-логічні схеми Міжнародна фінансова політика і її типи та інструменти. ІІ. Основні терміни і поняття Визначте, правильні (п) чи неправильні (н) твердження. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема 4. Бюджетне право, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС уКРАЇНИ Тема 9. Правові основи банківської діяльності, ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ Тема 4. Бюджетне право, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС уКРАЇНИ Кие  племена  (европеоидно-негритянской  метисации) –  до устья  реки  Инда,  до  Аравийского  моря,  и  до  реки  Нар- Турно-этнические  контакты  индоарийцев  и  дравидов;  и,  с  данного  времени  –  с  13-ого  века до  н. э.  уже  начинает- Чале  8-ого  века  до  н. э.  –  другие,  подчинённые  Тапованы  в  Лесах  Арьяварты,  южнее  Гималайских гор. Манов,  главным  центром  которых  стал  город  Хастинапура. Лем-вождём Джамшидом  была  основана  хорезмийская  династия  шахов-жрецов  Джамшидов,  правивших  Хорезмом Вождя  Азара   с  шахом  Бактрийского  царства  Манучихром;        с  разрешения  шаха  Манучихра,   атхарваны-ведуны И  соответственно  с  праведными  государственными  законами;  и  Хшатра  –  является  эманацией  (излучением)  Бога Гаплогруппы  R1a1  срубной  археологической  культуры,    в  12-ом  веке  до  н.  э.   из  южных   Рахско-Донских   степей Ния царя  Аршанга,   атхарваны-ведуны   возглавляемые  Учителем-вождём  Арзамасом,   основали   свою  Таповану  в Цами);  а  Арийская  Религия,  Учения  атхарванов-ведунов – была  провозглашена царём  Мидии  Аршангом  – офици- Вними  писателями  НЕ  были  замечены в  жестокостях. Дской  империи  в  самих  данных  народах  «низших» сословий;  царь  Персидской  империи  Дарий I,  уже  после  убий- Зачастую  воюющих  между  собой. Лийские  и  южноиталийские  греки   опередили  в  культурном  строительстве   своих  соотечественников   из  метропо- Населения  и  у  архонтов  (правителей)  города Кротона  – очень   быстро   завоевал   репутацию   Совершенно-Мудрого Все  граждане  Государства  должны  соблюдать   справедливые  законы  и,   «Закону  пособлять,   а  с  беззаконием  вое- Ым  и  праведным.   Пифагор  учил:   Чтобы  люди  были  хорошо  воспитанными  –  Государство,   должно   быть  благо- Тоящей,  она  должна  быть   как можно  точней   регламентирована  определёнными  принципами,   причём  они  долж- Тат  всего  этого  Высоко-Цивилизованного  Уровня,  благодаря  аватару Пифагору  и  его  учеников,  юг  Апеннинского Финикийско-еврейской  «культуре»;  и  в том числе  абсолютно  противоположен  христианству,  и абсолютно  противо- На  о.  Сицилии  –  Пифагорейский Орден,   утверждающий   высоко-цивилизованную  религиозно-политическую  куль- Ботили  ВСЕ разрозненные  народы  Европы:  галлов  и  других  кельтов,  западных  германцев,  британцев,  панноний- Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Царствование Иоахаза (1–9) и Иоаса (10–25) Израильских. Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Вознесение пророка Илии на небо. 13–25. Начало пророческого служения и общественной деятельности пророка Елисея, его первые чудеса. Цар.2:11 . Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Цар.4:1 . Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Цар.4:37 . И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли; и взяла сына своего и пошла. Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Цар.9:12 . И сказали: неправда, скажи нам. И сказал он: то и то он сказал мне, говоря: «так говорит Господь: помазую тебя в царя над Израилем». Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Цар.12:1 . И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все Израильтяне, чтобы воцарить его. Цар.12:25 . И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем; оттуда пошел и построил Пенуил. Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Цар.16:2 . за то, что Я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа Моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ Мой Израильтян, чтобы он прогневлял Меня грехами своими, Цар.16:20 . Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей Израильских. Цар.16:32 . И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Цар.20:21 . И вышел царь Израильский, и взял коней и колесниц, и произвел большое поражение у Сириян. Цар.20:26 . По прошествии года Венадад собрал Сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Welche Jahreszeit ist jetzt? Habt ihr den Winter gern? Warum? Слово «Рождество» происходит от слова рождение. Кто же родился в этот день? Давайте послушаем историю Его рождения. О храмах и обиталищах монахов В ночь контакта с духом Николя Фламеля Тамплиер в полном боевом облачении Карты Таро, изображающие тамплиеров Оборотная сторона однодолларовой купюры Хаосфера, священный символ «Иллюминатов Танатэроса» Знаменитым специалистом в области магии ОБ УСТРОЙСТВЕ ЭТОГО МИРА, И О ТВОРЦЕ, И ОБ АДАМЕ Православное учение о толковании Священного Писания: лекции по библейской герменевтике Принципы православной герменевтики Методы толкования Священного Писания История аллегорического метода толкования Правила аллегорического толкования З.З.2.1. Святые Отцы о Священном Писании как учебнике жизни Характеристики типологического метода Признаки прообразователъного смысла История типологического метода Шаг 1. Исследование истории, Шаг 2. Исследование культуры Шаг 3. Исследование географии и других вопросов естествознания Процесс текстуального анализа Процесс семантического анализа Процесс грамматического анализа Процесс структурного анализа Процесс литературного анализа Процесс сравнительного анализа Противоречия в Священном Писании Религиозно-познавательный туризм Христианские святыни и Святая земля Религиозный туризм в буддизме Стоглавый собор в судьбе русской православной церкви Предпосылки созыва Стоглавого собора Основные задачи Стоглавого собора Роль Стоглавого собора в церковном искусстве Историческое значение Стоглавого собора в судьбе церкви Православная Церковь подарила русским славянам Славянский, а затем Синодальный переводы Слова Божьего. Принят через «огненное крещение» Можно ли исцелиться от иконы и святых мощей? Баптистов ждет своя Реформация? К чему ближе традиционный протестантизм – Как выпросить у Бога радиоэфир? Священное Писание – в высказываниях и жизни православных подвижников Причастие, в которое трудно поверить О святом Стефане, просветителе О монашеском отношении к труду Единство Церкви и грех человеческих разделений Стремление к восстановлению единства Православное свидетельство инославному миру В работе межхристианских организаций К главе «Отступать – некуда» Вероучительные тексты Православной Церкви против ложных учений проф.А.И. Осипова Пространный христианский катихизис Православной Кафолической Восточной Церкви Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной (1662г.) Глава 3 Святейший Синод при Петре II и Анне Иоанновне и борьба Феофана с своими врагами. Глава 6 Святейший Синод при императрице Екатерине II. Глава 7 Святейший Синод при Александре I. Глава 8 Св. Синод с царствования Николая I. Толкование профессора Александра Павловича Лопухина Цар.18:8 . Он поразил Филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. Цар.18:15 . И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. Цар.18:25 . Притом же разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: «пойди на землю сию и разори ее». Понятие религиозного сектантства Протестантские церкви в Сибири История зарождения лютеранства в России История зарождения баптизма в России II .Принятие христианства на Руси. Крещение князя Владимира в исторических источниках Когда и кем совершено крещение князя? Российский федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях (27.09.1997 № 125-ФЗ, принят ГосДумой 19.09.1997) Религия как социальный институт. Типы религиозных организаций Дюркгейм об изменении религии Особенности современной религиозной ситуации ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ Ритуалы и обряды древних славян Египет: религиозное наследие эпохи фараонов Амритсар – религиозный центр сикхизма. Обряды в буддизме махаяны, хинаяны, ваджраяны (на выбор) Библейские ветхозаветные мифы (сотворение мира, сотворение человека, Великий Потоп) История замещения язычества на православие на Руси.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |