Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх класифікація, характеристика.

Основним централізованим фондом фінансових ресурсів держави є бюджет. Однак у держави можуть бути певні потреби, що мають особливе значення і тому повинні мати відповідне гарантоване фінансове забезпечення. Це є прачиною формування доходів цільового призначення.

Основне призначення державних цільових фондів погягає:

- у забезпеченні соціального захисту населення шляхом виплати пенсій, субсидій, фінансування соціальної інфраструктури;

- сприянні економічному піднесенні держави через фінансування, субсидування вітчизняних підприємств;

- фінансування природоохоронних заходів;

- надання позик, кредитів.

Джередами формування доходів державних цільових фондів є:

- обов’язкові відрахування юридичних та фізичних осіб;

- доходи від інвестування власних коштів;

- добровільні внески, спонсорська допомога;

- бюджетне фінансування;

- інші джерела.

Формування цільових фондів у структурі Державного бюджету України закріплено Бюджетним кодексом (ст. 38). Передбачено, що Кабінет Міністрів України разом з проектом державного бюджету на наступний бюджетний рік подає проекти кошторисів усіх державних цільових фондів, які утворилися за рахунок обов’язкових платежів, податків і зборів, виходячи з потреб конкретних галузей економіки та соціальної сфери.

 

Характеристика загальнодержавних позабюджетниз фондів, що створені в Україні.

Позабюджетні фонди – це кошти держави, що мають цільове призначення і не включаються до державного бюджету, перебувають у розпорядженні центральних і місцевих органів влади і є складовою фінансових ресурсів місцевого рівня. До позабюджетних фондів належать: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, що спричиняють собою втрату працездатності.

Слід вміти охарактеризувати основні завдання функціонування кожного з цих фондів.

 

Недержавні цільові фонди.

Розуміння цього питання заключається в тому, що за рахунок державних цільових фондів, держава виконує лише основні функції. Допоміжні та додаткові, а також функції суто комерційного характеру виконуються виробничими і господарськими структурами, а держава може частково фінансово підтримувати ці структури. Однією з з таких структур є недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Важливим чинником підтримки життєвого рівня населення, народжуваності, виховання дітей, творчо обдарованості молоді, медичного обслуговування, допомоги малозабезпеченим верствам населення й гуманітарна допомога, що надається різноманітними благодійним та релігійним організаціям.

В Україні зареєстровано 1300 таких організацій, а реально займаються такою діяльністю близько 150 фондів та громадських організацій.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте коротку характеристику законодавчої бази функціонування державних цільових фондів.

2. Яке призначення фонду соціального захисту інвалідів ?

3. Які особливості формування цільових фондів у структурі державного і місцевих бюджетів ?

4. Поясність необхідність існування державних позабюджетних фондів.

5. Охарактеризуйте законодавчу базу, принципи бюджетної системи і напрями використання коштів Пенсійного фонду.

6. Які основні завдання Державного фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття ?

7. Назвіть джерела формування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

8. Яка специфіка діяльності благодійних фондів ?

 

Обговорення рефератів

1. Джерела формування державних цільових фондів та їх призначення.

2. Державні цільові фонди, що входять до складу державного бюджету та причини їх створення.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Фінанси: Підручник / За заг. Ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова / К.: Знання, 2008, ст. 271-295.

2. Фінанси: Навч. Посіб. / За заг. Ред. Оспіщева В.І., О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін. / К.: Знання, 2006, ст. 256-269.

3. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. Посіб. – Львів «Новий світ – 2000», 2006

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-е видання. – К.: ЦУЛ, 2009. ст. 206-218.

Додаткова:

1. Загорський В.С., Вовчак О.Д. Фінанси: Навч. Посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р Черс – К.: Знання, 2006.

2. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика) Навч. Посіб. – Тернопіль: Астон, 2002.

 

Практичні завдання

І. Ключовий термін

Проаналізуйте термін «державні цільові фонди», поданий різними авторами, та агрументуйте вибір найповнішого і найточнішого визначення:

а) державні цільові фонди – це фонди, які створені відповідно до законодавства України і формуються за рахунок визначених ними внесків юридичних осіб незалежно від форм власності та внесків громадян (Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посіб. – К.: Вища шко., 1997. – 383 с.)

б) державні цільові фонди – це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб (Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навч. Літ., 2004, с. 312);

в) державні цільові фонди – це грошові фонди, що формуються з метою цільового фінансування видатків, не передбачених державним бюджетом (Загородній А.П., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. Та доп. – Л.: Центр Європи, 1997. – 576 с.)

г) державні цільові фонди – сукупність фінансових ресурсів, що перебувають в розпорядженні центральної чи місцевої влади та мають цільове призначення. Порядок їх формування і використання регламентується фінансовим правом (Дробозина Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. Для вузов. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997. – 497с.)

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 29.