Затверджено на засіданні кафедри

протокол № ____ від ______________2013р.

Зав. кафедри аудиту О.А. Петрик

 

Зразок екзаменаційного білета (заочна форма)

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

Кафедра аудиту

Наука: “Аудит”

Державний іспит

Екзаменаційний білет №

1.Аудит в ринковій економічній системі.

2.Постулати аудиту.

3.Фундаментальні принципи професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

4.Ризик контролю та його визначення аудитором.

5.Помилки в облікових записах і документах та їх види.

6.Мета, завдання та джерела інформації аудиту поточних фінансових інвестицій.

7.Процедури аудиту кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

8.Методика аудиту основних засобів.

9.Розв'язати тестові завдання.

9.1 Предметом аудиту в загальноекономічному розумінні є:

а) активи підприємства;

б) фінансово-господарська діяльність підприємства (стан суб’єкта, як системи господарювання);

в) активи, капітал та зобов’язання підприємства;

г)господарські процеси та їх результати.

 

9.2. В процесі проведення аудиту готової продукції аудитор повинен набути впевненості в тому, що її облік здійснювався:

а) за фактичною собівартістю;

б) протягом місяця за обліковою собівартістю, яка в кінці місяця уточнювалась до фактичної;

в) за обліковою собівартістю;

г) за оцінкою , визначеною наказом про облікову політику.

 

10. Задача. За результатами аудиторської перевірки виявлено, що при списанні на виробництво нарахованої зарплати в результаті помилки бухгалтерії підсумок однієї розрахункової відомості списано двічі, а підсумок іншої – залишився не віднесеним, що призвело до зменшення витрат виробництва по нарахованій заробітній платі на 350 грн., та обов'язкових внесках на соціальній заходи (розрахувати самостійно згідно діючих норм). В податковому обліку помилок з цього приводу не віднайдено. Крім того, не було списано кредиторську заборгованість, по якій минув строк позовної давності в грудні звітного року на суму в 2400 грн.

Прокоментуйте цю ситуацію з посиланням на нормативні документи. Дайте рекомендації по виправленню помилок і пояснить їх вплив на показники фінансової звітності.

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № ____ від ______________2013р.

Зав. кафедри аудиту О.А. Петрик

 

Список рекомендованої літератури

Нормативна

1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. №3125 –ХІ в редакції Закону України від 14.09.06 р. №140–V.

2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).

3. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ.

4. Кодекс етики професійних бухгалтерів 2009. Міжнародна федерація бухгалтерів / перекл. з англ.; за ред. С.Я. Зубілевич. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2010. — 124с.

5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року. Частина 1. / Пер. з англ.: Ольховікова О.Л., Селезньов О.В., Зєніна О.О., Гик О. В., Біндер С.Г. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. — 842 с.

6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року. Частина 2. / Пер. з англ.: Ольховікова О.Л., Селезньов О.В., Зєніна О.О., Гик О. В., Біндер С.Г. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. — 409 с.

7. Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.

8. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 № 1017 (із змінами).

9. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 № 1777 (із змінами).

10. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 506 (із змінами).

11. Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361 (із змінами).

12. Стандарт Рахункової палати «Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів». Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 27.12.2004 № 28-6.

13. Стандарти внутрішнього аудиту. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.

14. Кодекс етики працівника підрозділу внутрішнього аудиту. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.

15. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання. Затверджена наказом ГоловКРУ України від 04.08.2008 № 300 (із змінами).

16. Методичнірекомендації щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми. Схвалено Методологічною радою ГоловКРУ, прот. № 4 від 24.03.03р. Затв. наказом ГоловКРУ від 02.04.2003 № 75.

17. Нормативні документи аудиторської палати України: www.apu.com.ua

18. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів: www.ifac.org

 

Основна

19. Аудит: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. Дисц. / В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.:КНЕУ, 2004. – 268с.

20. Аудит : практикум / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький, І.Ю. Чумакова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 364 с.

21. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

22. Дікань Л.В. Державний аудит : навч. посіб. монографія / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; за ред. Л.В. Дікань. – К.: Знання, 2011. – 503 с.

23. Аудит: Практ. Пособие / под ред. А.Н. Кузьминского. – К.: Учетинформ, 1996. – 283 с.

24. Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України. Навч. посіб. – К.: “Статус”, 2005. – 172 с.

25. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Международные стандарты аудита / Под ред. С.М. Бычковой. – СПб.: Питер; М.: Издательский дом БИНФА, 2009. – 384 с.

26. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. – 2-е вид. Перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002.– 672с.

27. Ватуля І.Д., Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. Аудит. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

28. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: 3-те вид. переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2007. – 444 с.

29. Ільїна С.Б. Основи аудиту: навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 377 с.

30. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравелла», 2008. – 312 с.

31. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: Учебник. – 2–е изд., перераб. и доп.– М.: Магистр, 2008. – 287 с.

32. Пантелеєв В.П. Аудит.: навч. посібник, – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008.– 400 с.

33. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.

34. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. Посіб. / За заг. ред. О.А.Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

35. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Практикум. –– К.: Центр учбової літератури, 2009. –– 464 с. .

36. Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посібник. Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 322 с.

37. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.

38. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика. Навч. посіб. – К.: Хай–Тек Прес, 2008. – 560 с.

Додаткова

39. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ., гл. ред. серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финанси и статистика, 1995. – 560с.

40. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: учеб. пособие / К.К. Арабян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 447 с.

41. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ.- К.: Основа, 2000. – 192 с.

42. Аудит. Методика документування: Кол. Авторів за заг. Ред. Академіка АЕМУ, д.е.н., проф. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 457с.

43. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О’Рейлі, М.Б. Хирш: Пер. с англ. Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.

44. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – Київ: НВП “АВТ”, 2004. – 424 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

45. Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы, эффективность, стандарты. – М.: «Элит 2000», «ЮНИТИ-ДАНА», 2003. – 400 с.

46. Евдокимова А.В. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации: Практическое пособие / А.В. Евдокимова, И.Н. Пашкина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 208 с.

47. Державнийфінансовий аудит: методологія і організація: монографія / [Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін.]; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.

48. Дрозд І. К. Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту державного сектору : Ч.2. / І. К. Дрозд, О. О. Чечуліна. – К. : Аграрна наука, 2009. − 192 c.

49. Ерофеева В.А. Аудит: учеб. пособие / В.а, Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. – 638 с.

50. Миронова О. Аудиторская деятельность: организация системы внутреннего контроля качества. – Харьков, «Фактор», 2009. – 352с.

51. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

52. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2010. – 584 с.

53. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: учебник. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 287 с.

54. Пантелеєв В. П. Внутрішній аудит: Навч. посібник. / В. П. Пантелеєв, М. Д Корінько. – К. : Державна академія статистики обліку та аудиту Державного комітету статистики України, 2006. – 247 с.

55. Ришар Жак. Аудит и аналіз хозяйственной деятельности предприятия: Пер.с фр. / Под ред. Л.П. Белых . – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

56. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / за наук. ред. С. Голова. – К.: “Три крапки”, 2005. – 584 с.

57. Рябухин С., Климантов С. Аудит эффективности государственного сектора экономики: Курс лекций. 2-е изд., доп. – М.: Триада Лтд, 2006. – 304 с.

58. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств: Вопросы теории и практики. – М.: Высшая школа, 2005. – 311 с.

59. Соколов Я.В. Очерки развития аудита . – М.: ФБК-Пресс, 2004. – 376 с.

60. Стандарты аудиторской деятельности. 34 Федеральных правила. Текст с изменениями и дополнениями на 15 октября 2009 г. – м.: Эксмо, 2009. – 304 с.

61. Стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів: тести. Навч. посібник / За ред.. Ф.Ф. Бутинця та Н.І. Петренко. – Житомир: ПП «Рута», 2006. –208 с.

62. Чемерис А., Лесечко М., Рудницька Р., Чемерис О. Аудит адміністративної діяльності: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 212 с.

63. Утенкова К. Аудит с нуля. – Харьков, «Фактор», 2009. – 304с.

 

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 16.