ІІ. Основні терміни і поняття

До кожного із перелічених визначень доберіть термін або поняття:

1. Доходи, що передає місцевій владі центральна влада, або органи влади вищого територіального рівня.

2. Процес усунення вертикальних і горизонтальних дисбалансів.

3. Видатки, спрямовані на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також фінансування заходів із соціального захисту населення, тощо.

4. Невідповідність між обсягами фінансових ресурсів того або іншого рівня влади, регіонального або місцевого, й обсягами завдань та обов’язків, покладених на нього у процесі розподілу компетенції між центральною, регіональною і місцевою владами.

5. Система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

6. Невідповідність між обсягами фінансових ресурсів однієї або кількох одиниць одного рівня й обсягами завдань, які покладаються на них і забезпечуються іншими територіальними одиницями цього рівня.

7. Видатки на фінансування інвестиційної і інноваційної діяльності.

8. Балансові розрахунки доходів і витрати, які мобілізуються і витрачаються на відповідні території.

9. Обов’язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно із законодавством, стягуються у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.

10. Доходи, які мобілізуються місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади.

11. Сукупність організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих органів влади.

12. Уточнює основний бюджет, що дає можливість не вносити змін до нього.

13. Доходи, які в повному обсягу або за затвердженими нормативами зараховують до бюджетів певного рівня тривалий час.

14. Податки і збори, що закріплені бюджетним кодексом України на постійній основі за бюджетом місцевого самоврядування та враховуються в процесі визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.

15. Як система включають до свого складу кілька основних взаємозв’язаних структурних елементів.

а) місцеві фінанси;

б) власні доходи;

в) передані доходи;

г) горизонтальний фіскальний дисбаланс;

д) фінансове вирівнювання;

є) місцеві податки і збори;

ж) поточні видатки;

з) видатки розвитку;

і) вертикальний фіскальний дисбаланс;

к) місцеві бюджети;

л) додатковий бюджет;

м) фінанси місцевих органів влади;

н) інститути в системі місцевих фінансів;

о) закріплені доходи;

п) кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Тести

Виберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів)

1. Бюджет міста Києва - це:

а) бюджет розвитку;

б) місцевий бюджет;

в) поточний бюджет;

г) державний бюджет ?

 

2. Збалансування бюджету здійснюється в формі:

а) дотації;

б) субсидії;

в) субвенції;

г) правильної відповіді немає.

 

3. За суб’єктом формування вирізняють бюджет:

а) державний;

б) бюджет розвитку;

в) місцевий;

г) поточний.

 

4. Суми, отримані від місцевих податків і зборів, зараховуються :у

а) державний бюджет;

б) місцевий бюджет;

в) бюджет суб’єктів економічної діяльності;

г) правильної відповіді немає.

 

5. Дотація - це:

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає, не мають цільового призначення;

б) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів або установ, мають цільове призначення;

в) фінансові ресурси, перераховані з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення;

г) правильної відповіді немає.

 

6. У чому полягає сутність поняття «субсидія»:

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає, не мають цільового призначення;

б) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів або установ, мають цільове призначення;

в) фінансові ресурси, перераховані з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення;

г) правильної відповіді немає ?

 

7. Субвенція – це :

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає, не мають цільового призначення;

б) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів або установ, мають цільове призначення;

в) фінансові ресурси, перераховані з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення;

г) правильної відповіді немає ?

 

8. Функціонування місцевих фінансів пов’язане з забезпеченням ннеобхідними фінансовими ресурсами::

а) місцевих рад та органів місцевого самоврядування;

б) Верховної Ради України;

в) Національного банку України;

г) Міністерства фінансів України.

 

9. В якому році Україна приєдналась до Європейської хартії про місцеве самоврядування:

а) 1991;

б) 1993;

в) 1996;

г) 2000?

 

10. До фінансів місцевих органів влади як системи належать кілька основних взаємопов’язаних структурних елементів, а саме:

а) видатки і доходи;

б) способи формування доходів;

в) суб’єкти і об’єкти системи та відносини між суб’єктами та системою, системою та іншими ланками фінансової системи держави;

г) усі відповіді правильні.

 

11. За джерелами доходи місцевих органів влади поділяються на:

а) податкові та неподаткові доходи;

б) доходи суб’єктів господарювання;

в) доходи за рахунок кредитів та позик;

г) трансферти від центральної влади та органів влади вищого територіального рівня.

 

12. Об’єктами місцевих фінансів є:

а) муніципалітети, комуни, регіони, департаменти;

б) територіальна громада та органи місцевого самоврядування;

в) фінансові ресурси, що мобілізуються, розподіляються і використовуються місцевими органами влади з метою виконання покладених на них функцій і завдань;

г) діяльність суб’єктів фінансових відносин.

 

13. Визначальною сферою місцевих фінансів є:

а) місцеві бюджети;

б) цільові фонди;

в) фонди грошових ресурсів комунальних підприємств;

г) валютні фонди.

 

14. Місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, основу якої становить система фінансових відносин, а саме:

а) відносини між місцевими бюджетами і господарськими структурами, що функціонують на певній території;

б) відносини між бюджетами і населенням певної території, що виникають у процесі мобілізації та витрачання коштів місцевих бюджетів;

в) відносини між місцевими бюджетами різних рівнів щодо перерозподілу фінансових ресурсів;

г) відносини між місцевими бюджетами і Державним бюджетом України.

 

15. Згідно з бюджетним кодексом України до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

а) погашення основної суми боргу;

б) капітальні вкладення;

в) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діляьності;

г) усі відповіді правильні.

 

ІV. Правильно / неправильно

Дата: 2016-10-02, просмотров: 50.