Вимоги до виконання та оформлення індивідуальних завдань з науки «АУДИТ»

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Примітка 1. Вимоги до підготовки презентації щодо діяльності аудиторських фірм Великої четвірки:.

  1. PricewaterhouseCoopers (PWC) – www. pwc.com
  2. Deloitte – www.deloitte.com
  3. Ernst&Young – www. ey.com
  4. KPMG – www.kpmg.com

В процесі підготовки оглядів діяльності аудиторських компаній за матеріалами сайтів опрацювати загальну характеристику діяльності компаній, їх річні звіти за 2011–2012р.р., Глобальні річні звіти (Global Annual Review) у цілому по компанії, а також звіти за окремими регіонами світу, окремими країнами –Україна, Росія, США, Великобританія та ін.

У огляді діяльності аудиторських компаній обов’язково повинні бути надані необхідні звітні показники щодо діяльності компаній, діаграми, графіки, схеми та інший ілюстративний матеріал що їх характеризує у динаміці за 2011-2012 р.р., а саме:

- валовий дохід, виручкам від аудиту та від аудиторських послуг та їх динаміка, сукупний дохід фірм-учасниць мережі по періодах та за географічними регіонами (Азія, Європа, Близький схід, Африка, Північна Америка та ін.);

- дохід по секторах економіки ( промисловість, будівництво, банки, енергетика, страхування, державний сектор),

- основні клієнти цих аудиторських фірм;

- загальна кількість працівників аудиторських фірм, кількість офісів, персонал за структурою (партнери, аудитори, обслуговуючий персонал, адміністративний (у тому числі у розрізі регіонів), плинність кадрів аудиторських фірм;

- основні показники фінансових звітів (баланс, звіт про фінансові результати).

Весь матеріал повинен бути представлений студентом українською мовою на паперових та електронних носіях в форматі Microsoft PowerPoint, повинен містити не менше 25-35 слайдів, а також в редакторі Word в розширеному текстовому вигляді (15-20 стор).

В кінці огляду має бути наведено перелік використаних джерел.

Інші вимоги щодо оформлення, структури та строків виконання роботи див. Примітку 2.

Примітка 2. Презентації за іншими темами з науки «Аудит» виконуються в форматі Microsoft PowerPoint і повинні містити не менше 25-35 слайдів, а також в редакторі Word в розширеному текстовому вигляді (15-20 стор).

Індивідуальні завдання – являють собою аналітичний огляд публікацій з аудиту за 2010-2013 роки, передбачають самостійну підготовку кожним студентом індивідуальної вибіркової роботи.

Підготовка цих робіт здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів; монографій, наукових статей, матеріалів конференцій та інших наукових праць як вітчизняних так і зарубіжних авторів, інтернет-ресурсів.

Зміст індивідуальної вибіркової роботи повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури), додатків (копій опрацьованих матеріалів).

У вступі необхідно навести обґрунтування (стисло) актуальності теми, визначити мету роботи, завдання, які вирішено (питання які розглянуто), інформаційну базу.

Бажаними в роботі є елементи науково-дослідницького характеру. На основі виконаної роботи студенти можуть підготувати доповідь на наукову конференцію.

Основна змістовна частина роботи крім поділу на декілька пунктів (питань) повинна бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле і висвітлює обрану проблему. В кінці кожного пункту бажано роботи короткі висновки та підвести читача до наступного пункту (питання).

Висновки повинні охоплювати зміст всієї роботи та містити конкретні пропозиції автора аналітичного огляду (реферату) з розглянутих питань теми.

За текстом роботи повинні бути зроблено посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи. Цей перелік повинен бути оформлений відповідно до міждержавного стандарту з бібліографічного опису документів.

Аналітичний огляд публікацій повинен являти собою аналіз і узагальнення опрацьованих статей чи інших джерел (не менше 7–8), текст яких наводиться у повному обсязі як додаток до аналітичного огляду (крім монографій) в паперовому або електронному вигляді.

Загальний обсяг роботи – 15-20 сторінок формату А 4 друкованого через 1,5 інтервалу тексту (шрифт 12-14) з обов'язковою наявністю титульної сторінки, оформленої згідно встановленого порядку.

За матеріалами, що викладено у аналітичному огляді необхідно підготувати мультимедійну презентацію (25-35 слайдів), яка повинна містити крім текстової частини ілюстративний матеріал (таблиці та рисунки).

Виконана робота подається в установлені терміни на кафедру на електронних та паперових носіях.

Текст слайдів повинен розкривати суть і зміст усіх питань обраної студентом теми, що передбачені програмою курсу.

 

Перший слайд: Назва теми.

 

Наступні слайди: це таблиці, рисунки, схеми, окремі визначення понять та категорій, що розкривають зміст теми. В них мають бути посилання на конкретні сторінки використаних джерел або електронну адресу.

 

Останній слайд: Список використаних джерел.

 

Оформлена робота повинна містити дату і власноручний підпис студента.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 29.