Тема 1. Сутність і загальна характеристика аудиту та його види

1. Виникнення аудиту та його становлення і розвиток у світовій та національній практиці.

2. Огляд історичної фінансової інформації.

3. Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації.

4. Супутні аудиторські послуги та їх види.

5. Постулати аудиту.

6. Необхідність підтвердження фінансово-економічної інформації незалежним експертом.

7. Спеціальні види аудиту.

8. Світова та українська історія аудиту.

Тема 2. Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання

1. Спілка аудиторів України та інші професійні організації.

2. Підвищення кваліфікації аудиторів.

3. Аудитор і аудиторська фірма: права, обов’язки та відповідальність.

4. Голова Аудиторської палати України, його функції та повноваження

5. Організація аудиту в зарубіжних країнах.

6. Види та організаційна структура аудиторських фірм.

7. Типи аудиторів у світовій практиці.

8. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх функціонування на світовому та національному рівні.

9. Нормативні акти, що затверджені Аудиторською палатою України.

10. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці.

11. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Внутрішньофірмові нормативи аудиту.

12. Особливості законодавчого регулювання аудиту у зарубіжних країнах.

Тема 3. Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг.

1. Особливості використання термінів “професійний бухгалтер”, “присяжний бухгалтер”, “аудитор” у світовій та українській практиці.

2. Нормативне регулювання контролю якості МФБ та АПУ.

3. Організація проведення контролю якості аудиторських послуг Аудиторською палатою України.

4. Політика аудиторської фірми щодо контролю якості праці аудиторів за заходи щодо її реалізації.

5. Документація в системі контролю якості.

Тема 4. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки.

1. Тести, їх види та використання в аудиті.

2. Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

3. Методика визначення одиниці вибірки та її сукупності.

Тема 5. Умови домовленостей про здійснення аудиту.

1. Попереднє дослідження суб'єкта господарювання.

2. Процедура вибору клієнтів.

3. Лист-зобов’язання на проведення аудиту.

4. Обов’язкові відомості, які повинні знайти відображення в договорі на проведення аудиту.

5. Обов’язкові відомості, які повинні знайти відображення в договорі на проведення аудиту.

6. Умови повторних аудиторських перевірок.

7. Практика оформлення документів про домовленість на надання аудиторських послуг.

 

Тема 6. Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.

1. Аудит в системі внутрішнього контролю підприємства.

2. Оцінка аудитором ефективності системи внутрішнього контролю підприємства та її документування.

3. Процедури внутрішнього контролю.

4. Сутність та об’єкти внутрішнього аудиту.

5. Особливості внутрішнього аудиту.

6. Мета та завдання внутрішнього аудиту.

7. Організаційні засади внутрішнього аудиту.

8. Розгляд роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором та оцінка можливості використання його результатів.

 

Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість.

1. Ризик бізнесу, ризик суттєвого викривлення фінансово-економічної інформації та їх взаємозв’язок.

2. Чинники, що впливають на розмір аудиторського ризику.

3. Методика регулювання загального аудиторського ризику аудитором.

4. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком.

5. Методика визначення рівня суттєвості.

6. Поняття помилок і шахрайства та шляхи їх виявлення.

7. Ознаки шахрайства.

8. Виявлення помилок та випадків шахрайства.

9. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства.

10. Вплив помилок та шахрайства на достовірність фінансово-економічної інформації та результати роботи аудитора.

11. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту.

12. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг.

13. Інформування управлінського персоналу, правоохоронних та регуляторних органів про виявлені факти шахрайства та невідповідність підготовки та подання фінансово-економічної інформації законодавчим і нормативним вимогам.

Тема 8. Планування та етапи аудиту.

1. Вплив дослідження суб’єкту аудиту та знання його бізнесу на процес планування.

2. Дії аудитора на початку процесу планування.

3. Додаткові питання, які розглядає аудитор в процесі планування перших завдань з аудиту.

4. Уточнення плану проведення аудиту.

5. Особливості планування першого аудиторського завдання.

6. Відповідальність аудитора стосовно вхідних залишків та її врахування в процесі планування аудиту.

7. Особливості планування аудиту консолідованої звітності.

 

Тема 9. Аудиторські докази та їх документування.

1. Достовірність аудиторських доказів.

2. Аудиторські процедури стосовно судових справ та претензій.

3. Зовнішні підтвердження в процесі формування аудиторських доказів.

4. Використання роботи іншого аудитора та експерта.

5. Склад та структура аудиторської документації.

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 35.