Виконаних в усній та письмовій формах за 10-бальною шкалою
Оцінка, бали Критерії оцінювання
Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував високий рівень теоретичної підготовку, вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, здатність до самонавчання. Студент при виконанні роботи використав сучасну вітчизняну та іноземну літературу, належним чином оформив її. Вміння планувати і організовувати роботу, здатність до ефективного самонавчання.
Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання на практиці, креативність у роботі. Робота якісно оформлена у відповідності до чинних вимог
Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформації
Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції. Студент не виконав завдання

 

 

 

7.2. Підсумковий контроль знань студентів

У формі державного іспиту

Денна та вечірня форми навчання

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за 4-х бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) залежно від рівня знань та їхнього застосування для вирішення практичних завдань.

Переведення результатів екзамену до 100-бальної шкали здійснюється наступним чином.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Рівень знань Оцінка за 100 бальною шкалою
Питання 1-4 теоретичні Тест Задача
Відмінний    
Добрий      
Задовільний   -  
Незадовільний      

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 1 до 60 балів включно.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів (до 50 %), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів) не повинна перевищувати 100 балів.

 

Подальше оформлення результатів іспиту за всіма формами навчання здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання національної та шкали ECTS згідно таблиці.

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою
А 90-100 5 (відмінно)
В 80-89 4 (добре)
С 70-79
D 66-69 3 (задовільно)
Е 60-65
21-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F 0-20 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Порядок ліквідації академічної заборгованості

Академічною вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами підсумкового контролю знань, який проводиться у формі державного екзамену з дисципліни. Незадовільну оцінку студент одержує також й у разі виконання письмових екзаменаційних завдань державного екзамену з їхньою оцінкою менше ніж у 30 балів (результати поточного контролю в загальній підсумковій оцінці не враховуються). Неявка студента на державний екзамен вважається академзаборгованістю.

Студенти, які мають академзаборгованість з державного екзамену, мають право на повтору атестацію в наступний термін роботи Державної екзаменаційної комісії протягом наступних трьох років.

Перескладання державного екзамену здійснюється за білетами з 10 питань які оцінюються за шкалою від 0 до 10 балів. Результати поточного контролю при цьому не враховуються.

Зразок екзаменаційного білета

 

Зразок екзаменаційного білета (денна та вечірня форма)

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

Кафедра аудиту

Наука: “Аудит”

Державний іспит

Екзаменаційний білет №

1. Організація договірних відносин аудиторської фірми з клієнтами.

2. Вплив ризику неефективності системи внутрішнього контролю на обсяг аудиторських процедур.

3. Джерела інформації для аудиторської перевірки операцій з запасами.

4. Методика аудиту дебіторської заборгованості.

5. Розв'язати тестові завдання.

5.1. Аудиторський висновок обов'язково передається аудиторською фірмою:

а) замовнику та податковому органу;

б) замовнику та всім користувачам звітності перевіреного суб'єкта ;

в) замовнику та в Аудиторську палату України;

г) замовнику.

5.2. Величина аудиторського ризику :

а) розраховується за формулою;

б) визначається за результатами тестування;

в) встановлюється аудитором за згодою замовника;

г) встановлюється стандартами аудиту.

 

6. Задача. За результатами аудиторської перевірки виявлено, що при списанні на виробництво нарахованої зарплати в результаті помилки бухгалтерії підсумок однієї розрахункової відомості списано двічі, а підсумок іншої – залишився не віднесеним, що призвело до зменшення витрат виробництва по нарахованій заробітній платі на 350 грн., та обов'язкових внесках на соціальній заходи (розрахувати самостійно згідно діючих норм). В податковому обліку помилок з цього приводу не віднайдено. Крім того, не було списано кредиторську заборгованість, по якій минув строк позовної давності в грудні звітного року на суму в 2400 грн.

Прокоментуйте цю ситуацію з посиланням на нормативні документи. Дайте рекомендації по виправленню помилок і пояснить їх вплив на показники фінансової звітності.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 15.