ІV. Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічної схеми, позначені знаками запитання, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

 
 


 

 Тема 14. Фінансовий ринок.

 

Практичне заняття 14.2 Цінні папери.

 

Навчальна мета: виробити навики та навчитися розраховувати номінальну ціну акції, поточну прибутковість і курс акції, дивіденди на одну акцію, вартість привілейованих акцій.

 

План

1. Визначення номінальної ціни акції, курсу акцій.

2. Розрахунок дивідендів на акцію.

 

Анотація

Визначення номінальної ціни акції, курсу акцій.

Приступаючи до вивчення питання необхідно з’ясувати види акцій та їх характеристику, облігації, ощадні сертифікати, казначейські зобов’язання.

Ціна цінного паперу являє собою грошовий вираз його вартості. Цінні папери мають декілька видів цін. Серед них: номінальна, емісійна та балансова. За номінальною ціною емітент здійснює випуск цінних паперів. Емісійна ціна являє собою ціну, за якою цінні папери розміщуються на первинному ринку. Ринкова ціна цінного паперу формується внаслідок врівноваження попиту і пропозиції на нього на ринку.

 

Розрахунок дивідендів на акцію.

Дохідність цінного паперу – це його здатність приносити дохід від вкладення капіталу. Власник цінного паперу одержує дохід від володіння і розпоряджається цінним папером. Дохід від володіння формується за рахунок процентів і дивідендів, що передбачені на цінний папір. Дохід від розпорядження може виникнути при продажі цінного паперу за вищою ціною, ніж ціна його придбання.

 

Контрольні питання

1. Які ви знаєте види цінних паперів ?

2. Які відмінності між іменними акціями і на пред’явника ?

3. У чому полягає переважне право власнику привілейованих акцій ?

4. Що таке дивіденди на акцію ?

5. Яка основна установа в Україні регулює функціонування ринку цінних паперів ?

 

Обговорення рефератів

1. Ринок цінних паперів в Україні.

2. Визначення ринкового курсу цінного паперу.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Азаренкова Г.М., Борисенко І.І. Фінанси: Практикум: Навчальний посібник – К.: Знання, 2008 ст 205-243.

2. Благун І.Г., Сорока Р.С., Єлейко І.В. Фінанси: Навч. Посібник – Львів: «Магнолія-2006», 2008. ст. 231-242.

3. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-е видання. – К.: ЦУЛ, 2009. ст. 261-287.

4. Фінанси: Навч. Посіб. / За заг. Ред. Оспіщева В.І. / К.: Знання, 2006, ст. 296-329.

Додаткова:

1. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. Посіб. – Львів «Новий світ – 2000», 2006, ст. 449-482.

2. Загорський В.С., Вовчак О.Д. Фінанси: Навч. Посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р Черс – К.: Знання, 2006.

3. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): Навч. Посіб. – Тернопіль, Астон, 2002.

 

Практичні завдання

І. Тести

Виберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів)

1. Який із перелічених цінних паперів не гарантує власникові повернення номіналу:

а) облігація;

б) вексель;

в) акція;

г) ощадний казначейський серитфікат ?

 

2. Який із цінних паперів не є борговим зобов’язанням:

а) облігація;

б) казначейське зобов’язання держави;

в) акція;

г) вексель.

 

3. Фіктивний капітал - це:

а) вартість капіталу в цінних паперах;

б) різниця між реальною та номінальною вартістю акції;

в) тіньовий капітал;

г) паперовий двійник реального капіталу.

 

4. У чому полягає сутність поняття опціон:

а) боргове зобов’язання;

б) частковий цінний папір;

в) розписка;

г) право на купівлю або продаж за обговореною ціною у встановлений термін.

 

5. Хто несе відповідальність за виконання векселя, на якому є кілька гарантованих підписів:

а) власник першого підпису;

б) власник останнього підпису;

в) на вибір векселедержателя кожен з тих, хто підписав;

г) усі відповіді правильні?

 

6. Яка акції дає її власнику право на участь у керуванні:

а) акція трудового колективу;

б) акція акціонерного товариства;

в) акція підприємства;

г) привілейована ?

 

7. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь визначеному обсязі, незалежно від суми отриманого прибутку:

а) іменні;

б) звичайні;

в) привілейовані;

г) акції трудових колективів ?

 

8. Який цінний папір сприяв появі вислову «стригти купони»:

а) короткострокові облігації;

б) депозитні сертифікати;

в) ваучери;

г) довгострокові казначейські зобов’язання держави ?

 

9. За економічною сутністю цінні папери поділяються на:

а) пайові;

б) боргові;

в) фондові;

г) комерційні

д) ринкові.

 

10. Як називаються цінні папери, призначені для обслуговування кредитних відносин:

а) пайові;

б) боргові;

в) ринкові;

г) похідні;

д) фондові ?

 

11. Якщо інвестор є першим і останнім власником цінних паперів, то такі цінні папери називаються:

а) пайовими;

б) борговими;

в) фондовоими;

г) ринковими;

д) неринковими.

 

12. Цінними паерами з фіксованим платежем є:

а) облігації;

б) звичайні акції;

в) привілейовані акції;

г) опціони.

 

13. За формою фінансових ресурсів фінансовий ринок поділяється на:

а) ринок грошей і капіталів;

б) валютний;

в) грошовий і товарний;

г) банківський і небанківський.

 

14. Інструментами грошового ринку є:

а) акції;

б) ф’ючерси і опціони;

в) казначейські векселі та короткострокові комерційні векселі;

г) державні облігації зовнішньої державної позики.

 

15. Обов’язковим суб’єктом валютного ринку є:

а) держава;

б) посередники;

в) банківські установи;

г) підприємницькі структури.

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 255.