Тема 4. Бюджетне право, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС уКРАЇНИ

Бюджет як правова категорія є затвердженим законом чи нормативно-правовим актом Верховної Ради АРК., відповідної ради розпис доходів і видатків на певний термін з метою забезпечення виконання завдань і функцій органів державної влади чи місцевого самоврядування. Бюджет як економічна категорія є сукупністю економічних (грошових) відносин, що виникають з приводу розподілу і перерозподілу національного доходу з метою утворення і використання централізованого фонду коштів. За матеріальним змістом бюджет виступає централізованим фондом коштів держави в цілому або органу місцевого самоврядування, який формується і використовується на тому чи іншому рівні для забезпечення виконання ними своїх завдань.

Бюджетне право України являє собою одну з підгалузей фінансового права, яка об’єднує сукупність фінансово-правових норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності. Предмет бюджетного права – це сукупність внутрішньодержавних відносин, які виникають у зв’язку з утворенням, розподілом і використанням коштів державного і місцевого бюджетів. Систему бюджетно-правових відносин складають відносини, що виникають, змінюються або припиняються при: встановленні бюджетної системи і бюджетного устрою України; розподілу фондів і видатків між окремими видами бюджетів; складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також здійснення контролю за виконанням бюджетів.

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності:При вивченні бюджетного права студент повинен засвоїти поняття і значення бюджету для функціонування держави. Знати, що таке бюджет як економічна і юридична категорії, особливості бюджетних правовідносин, бюджетна система України, принципи розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів, повноваження органів державної влади на стадіях бюджетного процесу і акти, якими завершується кожна стадія, правовий режим цільових державних і місцевих коштів.

Дана тема має важливе значення для підготовки юристів, адже має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «бюджет», «бюджетна система», «державний бюджет», «місцеві бюджети», «доходи бюджету», «видатки бюджету», «фінансування бюджету» «державний борг» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав суб’єктів, гарантованих Конституцією України.

Ключові поняття:бюджет, бюджетно-правові норми, бюджетне право, бюджетне законодавство, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, бюджетна система України, місцеві бюджети, бюджети місцевого самоврядування, зведений бюджет, бюджетний період, принципи бюджетної системи України, бюджетна класифікація, доходи бюджету, видатки бюджету, фінансування бюджету, борг, граничний обсяг боргу, дефіцит і профіцит бюджету, бюджетний процес, закон про Державний бюджет України, рішення про місцевий бюджет, учасники бюджетного процесу, розпорядники бюджетних коштів, виконання бюджетів, бухгалтерський облік і звітність про виконання Державного бюджету України, звітність про виконання місцевих бюджетів.

 

ТЕМА 5. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Податок — це форма примусового відчуження результатів діяльності суб’єктів, що реалізують свій податковий обов’язок, у державну чи комунальну власність, що надходить у бюджет відповідного рівня (чи цільовий фонд) на підставі закону (чи акта органу місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж.

Податкова система являє собою сукупність податків, зборів і платежів, законодавчо закріплених у даній державі; принципів, форм і методів їхнього встановлення, зміни чи скасування; дій, що забезпечують їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності:Дана тема має важливе методологічне значення для підготовки юристів, оскільки науково коректне розуміння сутності та змісту фундаментальних понять і категорій фінансового права та законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Податкове право є провідним фінансово-правовим інститутом, нормами якого врегульовано відносини з приводу встановлення, введення та справляння податків. Тобто, відносини, які виникають в процесі фінансової діяльності держави при залученні коштів до бюджету. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень податкового права, значення яких не зменшується зі змінами в податковому законодавстві. Це, в першу чергу, теоретичні визначення основних складових податкової системи, обґрунтування предмету та методу податкового права, класифікація податків та порядок їх встановлення, особливості та зміст податкових правовідносин, поняття податкової правосуб’єктності, права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин. Значна роль приділяється питанням відповідальності за порушення податкового законодавства.

Ключові поняття:державні доходи, муніципальні доходи, податкове право, податкове законодавство, поняття податку та збору (обов’язкового платежу), загальні юридичні засади встановлення податків (юридична конструкція податку), платники податків і зборів (обов’язкових платежів), об’єкт оподаткування, ставка податку або збору, податковий період, база оподаткування, способи, строки та порядок сплати податку, загальнодержавні податки та збори, місцеві податки та збори, система податкових органів України, адміністрування податків та зборів.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 14.