Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Затверджую

заступник директора

з навчальної роботи

___________ В.П.Тимків

„___” ___________ 2013 р.

 

Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять

з дисципліни:

«Фінанси»

Частина 2

 

 

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Спеціальність: 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

 

 

Коломия - 2013р.


Укладач: викладач економічних дисциплін М.І. Гнатюк

 

Робочу програму обговорено і схвалено на засіданні

циклової комісії бухгалтерського обліку та фінансів

 

протокол № __ від «___»___________ 20__ р.

Голова циклової комісії бухгалтерського обліку та фінансів

_______________ Галанічева І.О.


Мета та завдання

Мета:

Методичні вказівки, тестові і практичні завдання з основних розділів дисципліни «Фінанси» служать студентам орієнтиром для набуття практичних навичок і науково-обгрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі конкретних ситуацій і економічних розрахунків.

Завдання:

Студенти повинні вміти правильно розуміти закономірності у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, шляхи використання цих закономірностей, розкрити можливі шляхи впливу фінансів на суспільний прогрес, визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Загальні положення

Тестові та практичні завдання для проведення семінарських і практичних занять складені відносно до робочої програми дисципліни «Фінанси» для студенітв спеціальності 5.030501 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з метою поглибленого вивчення дисципліни та набуття практичних навичок для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

№ п/п   Тема Кількість годин   Форми контролю
Всього Лекції Семінарські та практичні заняття СРС Контр. СРС
  Консультація - - -  
1. Предмет фінансової науки, суть і функції фінансів - Опитування, обговорення рефератів
2. Фінансова система - Тестові завдання Опитування
3. Фінансова політика -  
  Модуль І - - - Контрольна робота
4. Фінанси суб’єктів господарювання - Тестові завдання, опитування, практичні завдання
5. Державні фінанси - Тестові завдання Опитування  
6. Бюджет та бюджетна система   Опитування, обговорення реферативних повідомлень
7. Бюджетна класифікація    
8. Доходи і видатки державного бюджету   Обговорення реферативних повідомлень, практичні завдання
  Модуль ІІ - - - Контрольна робота
9. Податки та податкова система - Тестове опитування, завдання, опитування
10. Державний кредит та державний борг - Опитування, практичні завдання
11. Місцеві фінанси   Тестові завдання, опитування
  Модуль ІІІ - - - Контрольна робота
12. Державні цільові фонди - Тестові завдання , практичні завдання, опитування
Страхування та страховий ринок   Тестові завдання , практичні завдання, опитування
  Модуль IV - - - Контрольна робота
14. Фінансовий ринок - Обговорення рефератів, опитування
15. Міжнародні фінанси - Обговорення рефератів, опитування
  Модуль V - - - Тестові завдання, опитування
  Всього  
                 

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету.

 

Семінар 8. Економічний зміст доходів та формуванння видатків бюджету.

 

Навчальна мета: систематизувати та узагальнити знання про доходи і видатки державного бюджету, їх склад і структуру.

 

План

1. Доходи державного бюджету України.

2. Склад і структура видатків державного бюджету України.

3. Регулювання бюджетних видатків.

4. Джерела покриття державного дефіциту.

 

Анотація

Доходи державного бюджету України.

Даючи відповідь на питання необхідно підкреслити, що бюджети складають і виконують згідно з бюджетною класифікацією, яка складається з таких складових: доходів бюджету, видактів бюджету, фінансування бюджету, державного боргу.

Склад доходів бюджету такий:

а) податкові надходження, що передбачені податковим законодавством України, загальнодержавні та місцеві податки, збори та обов’язкові платежі;

б) неподаткові надходження: доходи від власної та підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі, надходження від штрафів і фінансових санкцій;

в) доходи від операцій з капіталом;

г) трансферти – кошти, що отримуються на безоплатній основі від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних органцізацій.

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 22.