Що таке централізовані державні доходи?

1) це кошти, які використовуються за місцем їх утворення на державних підприємствах і в бюджетних організаціях;

2) це власні доходи держави і доходи, які надходять від інших суб’єктів бюджетних відносин;

3) це доходи, які концентруються в Державному бюджеті та інших цільових фондах державних грошових коштів;

4) доходи, які виходячи з постійно діючих нормативів, віднесені до бюджетів певного рівня на невизначений у часі термін, у розмірі територіального надходження повністю або у твердо фіксованому розмірі.

20. Залежно від каналу надходження податки і збори поділяються на наступні групи:

1) загальнодержавні і місцеві;

2) державні і місцеві;

3) прямі і непрямі;

4) закріплені і регулюючі;

21. Залежно від компетенції органа, що вводить в дію податковий платіж на відповідній території, податки і збори поділяються на наступні групи:

1) загальнодержавні і місцеві;

2) державні і місцеві;

3) прямі і непрямі;

4) закріплені і регулюючі.

22. Стимулююча функція податку:

1) призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства;

2) торкається регулювання як виробництва, так і споживання;

3) реалізується в ході оподатковування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

4) створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

23. Залежно від форми обкладання податки і збори поділяються на наступні групи:

1) податки загального призначення і цільові податки

2) разові і систематичні податки;

3) прямі і непрямі;

4) податки, що фінансуються за рахунок прибутку до оподатковування і за рахунок прибутку після оподатковування.

24. Сукупність різних видів грошових надходжень у державні фонди, які використовуються для здійснення функцій держави, являє собою:

1) державні доходи;

2) децентралізовані державні доходи;

3) платежі в бюджет;

4) доходи Державного бюджету.

Хто є суб’єктом сплати податків, зборів і інших платежів?

1) юридичні та фізичні особи;

2) юридичні особи;

3) фізичні особи;

4) підприємства та організації.

26. Залежно від способу дії на учасників податкових відносин норми податкового права можуть бути:

1) матеріальними, зобов'язуючими;

2) зобов'язуючими, забороняючими, уповноважуючими;

3) матеріальними, процесуальними;

4) зобов'язуючими, процесуальними.

Що є основним методом податкового регулювання ?

1) метод владних приписів;

2) метод вказівок;

3) метод нормативного регулювання;

4) метод фінансових санкцій;

28. Залежно від свого змісту норми податкового права можуть бути:

1) зобов'язуючими, що забороняють, що уповноважують;

2) матеріальними, процесуальними;

3) матеріальними, зобов'язуючими;

4) зобов'язуючими, процесуальними.

29. Діяльність держави в області використання податків, яка являє собою вироблення концепцій розвитку і принципів організації податків, є:

1) податковою системою;

2) податковою політикою;

3) об’єктами оподаткування;

4) податковим контролем.

30. Контрольна функція податку:

1) призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства;

2) торкається регулювання як виробництва, так і споживання;

3) реалізується в ході оподатковування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

4) створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

Регулююча функція податку

1) призначена для насичення дохідної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства;

2) торкається регулювання як виробництва, так і споживання;

3) реалізується в ході оподатковування при регламентації державою фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, одержанні доходів громадянами використанні ними майна;

4) створює орієнтири для розвитку чи згортання виробництва і може бути пов'язана з застосуванням механізм пільг, зміною об'єкта оподатковування, зменшенням оподатковуваної бази.

32. Принцип рівноваги оподатковування припускає:

1) незмінність основних податкових платежів і правил стягнення податку протягом тривалого часу, а також логічність з економічної і правової сторони змін податкового законодавства;

2) оперативну зміну податкових платежів, способі їх обчислення, системи пільг і санкцій у залежності від зміни ситуації;

3) орієнтацію держави на підтримку підприємництва за допомогою податкової рівноваги;

4) чуйність податкових платежів до змін в області формування, переміщення оподатковуваної бази чи появи нових форм податків.

33. Відмінність Загальної і Особливої частин податкового права:

1) Полягає в тому, що в Загальній частині розглядаються основні загальні принципи, правові форми і методи податкової діяльності, а в Особливій – конкретні механізми окремих податків та зборів;

2) Не існує;

3) Полягає в тому, що в загальній частині розглядаються норми права, що відносяться до державного сектора економіки, а в особливій – до приватного;

4) Полягає в тому, що в загальній частині розглядаються питання, пов'язані з світовою податковою системою, а в особливій – з податковою системою України.

34. Доходи бюджету – це:

1) частка децентралізованих ресурсів;

2) частка централізованих ресурсів;

3) централізовані та децентралізовані ресурси;

4) закріплені доходи.

35. Залежно від податкового тиску на платника виділяють наступні групи ставок оподатковування:

1) базові, знижені, підвищені;

2) абсолютні і відносні;

3) маргінальні, фактичні, економічні;

4) стимулюючі, обмежуючі, забороняючи

ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЕСЕ:

1. Наукові підходи щодо визначення фінансового права

2. Наукові підходи щодо визначення фінансового контролю

3. Правовий статус органів державної податкової служби України

4. Рівні податкового тиску: порівняльна характеристика в Україні та зарубіжних країнах

5. Стан та проблеми розвитку фінансової системи України.

6. Сучасна фінансова політика України.

7. Закордонний досвід здійснення фінансового контролю.

8. Шахрайство з бюджетними коштами: засоби профілактики та виявлення.

9. Проблеми адаптації податкового законодавства України до норм Євросоюзу.

10. Проблеми неплатежів у сучасній економіці.

11. Сучасні проблеми банківського кредитування.

12. Учасники бюджетного процесу

13. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх функції

14. Складання проекту Державного бюджету України

15. Позабюджетні кошти бюджетних установ

16. Функції податків

17. Суб’єкти податкових правовідносин

18. Форми державної заборгованості

19. Державний борг та його форми

20. Облігації зовнішніх займів

21. Казначейські зобов’язання

22. Особливості інституту державного страхування

23. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування

24. Соціальні послуги та матеріальне забезпечення за державним соціальним страхуванням

25. Банківські об’єднання в Україні

26. Індикативне регулювання банківської діяльності

27. Учасники ринку фінансових послуг

 

Дата: 2016-09-30, просмотров: 20.