Тема 12. Оцінка аудитором подальших подій

Та безперервності діяльності підприємства. Узагальнення результатів аудиту

Поняття і класифікація подальших подій. Події, що відбуваються до дати аудиторського висновку. Факти, виявлені після дати аудиторського висновку, але до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів. Оцінки подальших подій аудитором, вплив отриманих результатів на вид аудиторського висновку та подальші дії аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу щодо безперервності діяльності підприємства. Події та умови, наявність яких може свідчити про сумніви щодо безперервності діяльності підприємства. Оцінка аудитором можливості безперервності діяльності підприємства та вірогідності банкрутства. Подальші аудиторські процедури в разі виявлення загрозливих для безперервності подій або обставин. Вплив припущення про безперервність, або значних сумнівів щодо безперервності на аудиторський звіт. Аудит та управління неплатоспроможним підприємством.

Узагальнення інформації, накопиченої аудитором у процесі аудиту активів, капіталу, зобов’язань. Групування виявлених помилок та порушень, визначення їх впливу на фінансову звітність.

Тема 13. Повідомлення інформації найвищому

Управлінському персоналові

Відповідальність аудитора за повідомлення інформації з питань аудиту фінансових звітів найвищому управлінському персоналові. Поняття та види найвищого управлінського персоналу. Питання, які необхідно повідомляти: відповідальність аудитора щодо аудиту фінансових звітів; запланований обсяг та час аудиту; важливі результати аудиту; важливі якісні аспекти облікових практик; значні проблеми, які виникають під час аудиту; важливі питання, які було обговорено з управлінським персоналом, або які підлягають повідомленню найвищому управлінському персоналові; забезпечення незалежності аудитора; додаткові питання. Процес повідомлення інформації та його організація. Форми, час та адекватність повідомлення інформації. Законодавчі або регулятивні обмеження стосовно повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу. Документування повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

 

Тема 14. Аудит в системі державного фінансового контролю

Поняття державного фінансового контролю та державного фінансового аудиту. Державний аудитор. Операційний аудит. Завдання та складові методики операційного аудиту. Об’єкти операційного аудиту. Планування та оформлення результатів операційного аудиту. Аудит ефективності та економічності використання ресурсів. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності.

Плани практичних занять

(денна форма навчання)

Заняття № 1

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з питань теми
Вид заняття Семінар-розгорнута бесіда
Тема заняття Сутність і загальна характеристика аудиту та його види (тема № 1 розділу 3 робочої програми)
Завдання та план заняття Опрацювання теоретичного матеріалу за темою.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Розуміння сутності аудиту; знання історії аудиту в Україні та в інших країнах світу; розуміння місця та ролі аудиту в системі економічного (господарського) контролю; розуміння видів аудиту та аудиторських послуг, розвиток критичного та аналітичного мислення; набуття навиків роботи з літературою.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів – 2 (1 бал за письмове виконання завдання, 1 бал за усну відповідь)

 

Тема Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять Див: Аудит: практикум. – К.:КНЕУ, 2011. – 364с.
Сутність і загальна характеристика аудиту та його види   1. Сутність понять “аудит”, аудиторські послуги”, “аудиторська діяльність”, “аудитор”, “інститут аудиту”, “суб’єкт аудиторської діяльності ”, економічний (господарський) контроль”, адміністративний контроль ”, державний фінансовий контроль”; 2. Стисла історія аудиту в Україні та в інших країнах світу; 3. Місце та роль аудиту в системі економічного (господарського) контролю; 4. Відмінність аудиту від різних видів адміністративного контролю; 5. Предмет, метод, об’єкти аудиту та аудиторської діяльності; 6. Види аудиту, аудиторських послуг, які можуть надаватися в Україні.
1. Обговорення теоретичних питань теми. 2. Завдання з вибору тлумачень окремих термінів.1.5 3. Завдання з класифікації чи групування видів та об‘єктів аудиту. 1.6 4.Тести 1.8.1-1.8.15 5. Практичні завдання 1.9.1-1.9.7

Заняття № 2

Форма самостійної роботи студента Самостійне опрацювання матеріалу
Вид заняття Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання (тема № 2 розділу 3 робочої програми)  
Завдання та план заняття Опрацювання теоретичного матеріалу за темою. Опрацювання положень МСА 200.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) З’ясування сутності організації аудиторської діяльності та її суб’єктів; розуміння організації та діяльності Аудиторської палати України, Міжнародної федерації бухгалтерів та професійних організації бухгалтерів і аудиторів України, знання порядку сертифікації аудиторів і особливостей реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності; набуття навиків роботи з нормативними документами.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів − 2 (1 бал за письмове виконання завдання, 1 бал за усну відповідь)

 

Тема Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять Див: Аудит: практикум. – К.:КНЕУ, 2011. – 364с.
Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання 1. Сутність організації аудиторської діяльності та її суб’єктів; 2. Наявні системи організації аудиторської діяльності (британо – американську та країн континентальної Європи); 3. Структура інституту аудиту в Україні; 4. Порядок організації і діяльності Аудиторської палати України; 5. Структуру і порядок діяльності Міжнародної федерації бухгалтерів та професійних організацій бухгалтерів і аудиторів України; 6. Порядок сертифікації аудиторів та реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності (приватних підприємців – аудиторів та аудиторських фірм) в Україні; 7. Особливості діяльності в Україні транснаціональних аудиторських компаній; 8. Основи законодавчого і нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні; 9. Склад і структура аудиторських послуг відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та нормативних документів Аудиторської палати України. 1. Обговорення теоретичних питань теми. 2. Завдання з вибору тлумачень окремих термінів.2.5 3. Завдання з класифікації та / або групування положень Закону України "Про аудиторську діяльність" 2.6 4.Тести 2.8.1-2.8.20. 5. Практичні завдання 2.9.1-2.9.7

 

Заняття № 3

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання
Вид заняття Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Професійна етика аудиторів та контроль якості (тема № 3 розділу 3 робочої програми)
Завдання та план заняття Опрацювання нормативних документів, що визначають морально-етичні засади поведінки аудиторів та контроль якості аудиту, а саме положень Кодексу етики професійних бухгалтерів, МСКЯ1 та МСА220
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Знання основоположних принципів професійної етики аудиторів, розуміння важливості їх дотримання у практичній діяльності; знання основних напрямів контролю якості роботи аудиторів; формування етичних ідеалів та переконань щодо поведінки аудиторів; розв’язання етичних проблем.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів – 2 (1 бал за письмове виконання завдання, 1 бал за усну відповідь)

 

Тема Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять Див: Аудит: практикум. – К.:КНЕУ, 2011. – 364с.
Професійна етика аудиторів та контроль якості 1. Аспекти незалежності аудиторської професії; 2. Норми професійної етики аудиторів; 3. Умови (обставини), за яких виникають загрози дотримання фундаментальних принципів етики; 4. Можливості застосування застережних заходів для усунення чи зменшення загроз до прийнятного рівня; 5. Основні напрями контролю якості роботи аудиторів.     1. Обговорення теоретичних питань теми. 2. Завдання з вибору тлумачень окремих термінів.3.5 3. Завдання з класифікації чи групування помилок, що можуть бути встановлені аудитором. 3.6 4.Тести 3.8.1-3.8.20. 5. Практичні завдання 3.9.1-3.9.3

 

Заняття № 4

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання
Вид заняття Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки. (тема № 4 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план заняття Вивчення матеріалу за визначеними питаннями. Опрацювання положень МСА 530.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Розвиток аналітичного мислення, набуття практичних навиків із застосування методів і прийомів аудиту; практичне застосування критеріїв оцінки достовірності фінансової звітності аудитором.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів – 2 (1 бал за письмове виконання завдання, 1 бал за усну відповідь)

 

Тема Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять Див: Аудит: практикум. – К.:КНЕУ, 2011. – 364с.
Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки 1. Метод і методичні прийоми в аудиті; 2. Загальнонаукові методи, які використовують в аудиті; 3. Спеціальні методи і методичні прийоми господарського контролю; 4. Аудиторські процедури; 5. Аналітичні процедури; 6. Поняття аудиторської вибірки; 7. Порядок стратифікації при здійсненні аудиторської вибірки; 8. Характеристика окремих положень методики аудиту; 9. Критерії (твердження) оцінки достовірності фінансової звітності аудитором; 10. Сутність формальної перевірки звітності; 11. Сутність аналітичної перевірки звітності.   1. Обговорення теоретичних питань теми. 2. Завдання з вибору тлумачень окремих термінів.4.5 3. Завдання з класифікації чи групування помилок, що можуть бути встановлені аудитором. 4.6 4.Тести 4.8.1-4.8.23. 5. Практичні завдання 4.9.1-4.9.10.

 

Заняття № 5

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання
Вид заняття Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Умови домовленостей про здійснення аудиту, (тема № 5 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план заняття Вивчення матеріалу за визначеними питаннями. Опрацювання положень МСА 210.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Розвиток аналітичного мислення, практичні навики з підготовки листа-зобов’язання та аудиторського договору; розуміння змісту завдань переддоговірного етапу.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів – 2 (1 бал за письмове виконання завдання, 1 бал за усну відповідь)

 

Тема Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять Див: Аудит: практикум. – К.:КНЕУ, 2011. – 364с.
Умови домовленостей про здійснення аудиту 1. Нормативно-правові акти, які необхідно враховувати в процесі укладення договору на проведення аудиту; 2. Наявність ознак, що можуть вказувати на неправильне розуміння клієнтом мети та обсягу аудиту; 3. Суть листа – зобов’язання з аудиту; 4. Погодження умов завдання з клієнтом; 5. Умови повторних аудиторських перевірок; 6. Зміст завдань переддоговірного етапу; 7. Суть Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 210 «Узгодження умов виконання завдань з аудиту»; 8. Сутність та структура договору на здійснення аудиту та аудиторських послуг; 9. Необхідність перегляду або встановлення особливих умов договору. 1. Обговорення теоретичних питань теми. 2. Завдання з вибору тлумачень окремих термінів.5.5 3.Тести 5.7.1-5.7.20. 4. Практичні завдання 5.8.1-5.8.5.  

Заняття № 6

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання
Вид заняття Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (тема № 6 розділу 3 робочої програми)  
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу щодо особливостей функціонування системи внутрішнього контролю та особливостей її перевірки зовнішнім аудитором. Опрацювання положень МСА 265 та 610.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Розуміння системи внутрішнього контролю підприємства; знання функцій внутрішнього контролю і аудиту; вміння проводити пошуково-аналітичну роботу; набуття практичних навиків з оцінки системи внутрішнього контролю.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів – 2 (1 бал за письмове виконання завдання, 1 бал за усну відповідь)

 

Тема Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять Див: Аудит: практикум. – К.:КНЕУ, 2011. – 364с.
Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту   1. Сутність, місце і роль контролю, як функції управління організацією; 2. Види і форми контролю; 3. Сутність, відмінності і подібності зовнішнього і внутрішнього контролю; 4. Складові елементи системи внутрішнього контролю та їх зміст; 5. Зміст, мета і завдання внутрішнього контролю; 6. Сутність, завдання та основні відмінності попереднього, поточного і наступного контролю; 7. Сутність, мета, завдання та особливості внутрішнього аудиту, як форми внутрішньогосподарського контролю; 8. Сутність ризику контролю, та необхідність її оцінки на різних етапах аудиту фінансової звітності; 9. Фактори, що впливають на ефективність та надійність системи внутрішнього контролю; 10. Виплив оцінки системи внутрішнього контролю і аудиту на обсяг і характер аудиторських процедур; 11. Порядок співпраці внутрішнього аудитора із зовнішнім в процесі аудиту фінансової звітності. 1. Обговорення теоретичних питань теми. 2. Завдання з вибору тлумачень окремих термінів.6.5 3. Завдання з класифікації заходів контролю. 6.6 4.Тести 6.8.1-6.8.18. 5. Практичні завдання 6.9.1-6.9.5.

 

Заняття № 7

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання
Вид заняття Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Аудиторський ризик та суттєвість (тема № 7 розділу 3 робочої програми)
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою, ознайомлення з методикою оцінки аудиторського ризику та суттєвості. Опрацювання положень МСА 240, 250, 315, 320, 330, 402 та 450.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття) Набуття практичних навиків розрахунку величини аудиторського ризику; розуміння зовнішніх і внутрішніх факторів, що сприяють появі викривлень в даних обліку та звітності підприємства; практичне застосування методів оцінки рівня суттєвості; розуміння взаємозв’язку аудиторського ризику та суттєвості.
Порядок і форма оцінювання та контролю знань Максимальна кількість балів – 3 (2 бали за письмове виконання завдання, 1 бал за усну відповідь)

 

Тема Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять Див: Аудит: практикум. – К.:КНЕУ, 2011. – 364с.
Аудиторський ризик та суттєвість 1. Еволюція аудиту та сутність підтверджувального, системного та ризико-орієнтованого підходів до проведення аудиту; 2. Традиційна трифакторна мультиплікативна модель аудиторського ризику та основні її елементи; 3. Основні обмеження та висновки, що випливають із змісту традиційної моделі аудиторського ризику; 4. Сутність основних елементів традиційної моделі аудиторського ризику: властивого ризику, ризику контролю та ризику невиявлення; 5. Основні зовнішні і внутрішні фактори, що сприяють появі викривлень в даних обліку та звітності підприємства; 6. Сутність ризику невиявлення, здатність аудитора впливати на його рівень, важливість оцінки на етапі планування та вплив на характер і обсяг аудиторських процедур; 7. Сутність поняття «прийнятний аудиторський ризик» та його застосування в процесі планування перевірки, а також при оцінці якості проведеного аудиту. 8. Методика якісної (інтуїтивної) оцінки аудиторського ризику; 9. Методика кількісної оцінки аудиторського ризику; 10. Існуючі у вітчизняних та зарубіжних працях підходи до розширення традиційної моделі аудиторського ризику; 11. Зміст поняття «суттєвість» в аудиті та необхідність визначення суттєвості для звітності в цілому, а також для окремих статей та рахунків на різних етапах аудиту; 12. Якісний підхід до оцінки суттєвості виявлених викривлень; 13. Індуктивний та дедуктивний методи оцінки суттєвості; 14. Основні базові показники, що можуть застосовуватись при визначенні межі суттєвості на рівні звітності в цілому, залежно від специфіки підприємства; 15. Рівні суттєвості викривлень виявлених в обліку і звітності, та їх вплив на вид аудиторського висновку; 16. Взаємозв’язок аудиторського ризику та суттєвості. 1. Обговорення теоретичних питань теми. 2. Завдання з вибору тлумачень окремих термінів.7.5 3. Завдання з класифікації чи групування. 7.6 4.Тести 7.8.1-7.8.17. 5. Практичні завдання 7.9.1-7.10.5.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 99.