Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість

Сутність аудиторського ризику та його складові. Ризик бізнесу, ризик суттєвого викривлення фінансово-економічної інформації та їх взаємозв’язок. Чинники, що впливають на розмір аудиторського ризику. Складові аудиторського ризику. Поняття властивого ризику. Поняття ризику контролю. Поняття ризику не виявлення помилок. Методика визначення величини аудиторського ризику. Методика регулювання загального аудиторського ризику аудитором.

Суттєвість в аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком. Методика визначення рівня суттєвості. Поняття помилок і шахрайства та шляхи їх виявлення. Ознаки шахрайства. Виявлення помилок та випадків шахрайства. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства. Вплив помилок та шахрайства на достовірність фінансово-економічної інформації та результати роботи аудитора. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг. Інформування управлінського персоналу, правоохоронних та регуляторних органів про виявлені факти шахрайства та невідповідність підготовки та подання фінансово-економічної інформації законодавчим і нормативним вимогам.

Тема 8. Планування та етапи аудиту

Послідовність проведення аудиту. Етапи (стадії) проведення аудиту. Організація процесу планування аудиту. Документальне оформлення процесу планування. Дії аудитора на початку процесу планування. Загальна стратегія аудиту. Питання, які розглядає аудитор під час вибору загальної стратегії аудиту. План проведення аудиту. Перелік аудиторських процедур в складі плану проведення аудиту (програма аудиту). Використання стандартних програм аудиту в процесі його планування та здійснення. Уточнення плану проведення аудиту. Особливості планування першого аудиторського завдання. Відповідальність аудитора стосовно вхідних залишків та її врахування в процесі планування аудиту.

Тема 9. Аудиторські докази та їх документальне оформлення

Поняття аудиторських доказів та основні вимоги до них. Достатність та відповідність аудиторських доказів. Достовірність аудиторських доказів. Види аудиторських доказів. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів. Рівні надійності аудиторських доказів.

Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора). Мета складання аудиторської документації (робочих документів). Вимоги до аудиторської документації та її види. Склад та структура аудиторської документації. Обов’язкові реквізити аудиторської документації. Класифікація аудиторської документації. Оформлення аудиторської документації, формування остаточного аудиторського файлу (аудиторського досьє). Конфіденційність аудиторської документації. Права на аудиторську документацію (робочі документи аудитора), порядок її зберігання та використання. Використання роботи іншого аудитора та експерта.

 

Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи

Поняття підсумкових документів аудитора. Види підсумкових документів та їх призначення. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи. Види аудиторських звітів. Стандартна та модифікована форма аудиторського звіту. Безумовно-позитивний, умовно-позитивний, негативний аудиторський звіти, умови їх надання та зміст. Відмова аудитора від надання звіту, умови її надання та зміст.

Інша інформація в документах, які вміщують перевірену фінансову звітність та її вплив на зміст аудиторського висновку.

Підсумкові документи аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення, інших видів аудиту та аудиторських послуг.

Фінансовий аналіз в аудиторській практиці та відображення його результатів у підсумкових документах. Особливості складання підсумкових аудиторських документів при аудиті фінансових звітів Групи.

Передача аудиторського звіту та інших підсумкових документів замовнику. Права на підсумкові документи, порядок їх зберігання.

Тема 11. Аудит окремих рахунків, господарських процесів

Та фінансової звітності

Фінансова звітність підприємств як об’єкт аудиту. Мета та завдання аудиту фінансової звітності. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової звітності. Методичні підходи реалізації завдань аудиту фінансової звітності. Пооб’єктний метод та метод направленого тестування циклів господарських операцій.

Методика аудиту операцій циклу придбання (постачання). Класифікація операцій циклу придбання для цілей виконання процедур аудиту: за видами закупівель (сировина, матеріали, товари, послуги), за формами надходжень (закупівля, безкоштовне отримання, внесок до статутного фонду), за джерелами надходження (в Україні, імпортовані), за формами розрахунків (передоплата, після оплата, бартер, із застосуванням векселів). Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо операцій руху сировини, товарів. Вплив наслідків операцій циклу придбання на складові фінансової звітності з урахуванням вимог П(С)БО. Аудит довгострокових і поточних зобов’язань. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу придбання (постачання). Методика отримання доказів щодо тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу придбання (постачання).

Методика аудиту операцій виробничого циклу та здійснення витрат. Дослідження в процесі аудиту особливостей технологічного процесу та його організації. Класифікація операцій виробничого циклу для цілей виконання процедур аудиту: за напрямками виникнення (матеріальні, з оплати праці, амортизація, інші), за видами витрат (прямі та непрямі). Класифікація операцій витрат, які не пов’язані з виробничим процесом: адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати звичайної діяльності. Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо операцій руху незавершеного виробництва та готової продукції. Вплив наслідків операцій циклу виробництва та здійснення витрат на складові фінансової звітності з урахуванням вимог П(С)БО. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій виробничого циклу. Процедури отримання доказів щодо тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій виробничого циклу.

Методика аудиту циклу реалізації та отримання доходів. Класифікація операцій циклу реалізації та отримання доходів для цілей виконання процедур аудиту: за видами доходів (від основної діяльності, іншої операційної діяльності, фінансової діяльності, інвестиційної діяльності), за формами отримання (продажі, безкоштовне отримання), за напрямками отримання (в Україні, експортування), за формами розрахунків (передоплата, після оплата, бартер, із застосуванням векселів), за способом оплати (готівкові, безготівкові).Аудит грошових коштів і дебіторської заборгованості.Вплив наслідків операцій циклу реалізації та отримання доходів на складові фінансової звітності із урахуванням вимог П(С)БО. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу реалізації та отримання доходів. Методика отримання доказів щодо тверджень у статтях фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу реалізації та отримання доходів

Методика аудиту операцій фінансово-інвестиційного циклу. Характеристика та класифікація операцій фінансово-інвестиційного циклу: операції з нематеріальними активами, капітальними вкладеннями, основними засобами, фінансовими інвестиціями, іншими необоротними активами, залученими кредитами. Вплив наслідків операцій фінансово-інвестиційного циклу на складові фінансової звітності з урахуванням вимог П(С)БО. Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо необоротних активів. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій фінансово-інвестиційного циклу. Методика отримання доказів щодо тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій фінансово-інвестиційного циклу.

Аудит балансу. Аудит звіту про фінансові результати. Аудит звіту про рух грошових коштів. Аудит звіту про власний капітал. Аудит приміток до фінансової звітності. Спеціальні види аудиту фінансової звітності.

Дата: 2016-10-02, просмотров: 58.