ІІ. Основні терміни і поняття

До кожного із перелічених визначень доберіть термін або поняття:

1. Спеціалізована організація, яка здійснює страхування і бере на себе зобов’язання відшкодувати збиток або сплатити страхову суму.

2. Особлива форма перерозподільних відносин щодо формування і використання цільових фондів коштів з метою захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб і відшкодування їм матеріального збитку в разі несприятливих обставин і подій.

3. Форма соціального захисту інтересів населення в разі втрати; вона пов’язана із компенсацією витрат громадян на медичне обслуговування.

4. Особлива форма страхування, що дає змогу розподілити великі ризики між багатьма страховими організаціями.

5. Вартість майна, пряйнята для цілей страхування.

6. Сфера грошових відносин, в якій об’єктом купівлі-продажу є страхова послуга, формується пропозиція і попит на неї.

7. Сума коштів, на яку фактично застраховане майно, життя і здоров’я громадян.

8. Фізична чи юридична особа, яка страхує майно або укладає зі страховою організацією договір щодо особистого страхування й сплачує страхові внески.

9. Система економічних відносин, за допомогою яких формується і витрачається фонд коштів, призначених для матеріального забезпечення непрацездатних.

10. Сукупність заходів, спрямованих на запобігання ризиків, творення резервних фондів матеріальних і фінансових.

11. Виплата страховиком застрахованому (або отримувачу) повної або часткової суми збитків.

12. Юридична чи фізична особа, якій належить страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.

13. Об’єднання підприємств, включаючи страхове товариство, що здійснює сумісну діяльність.

14. Переказування коштів страхувальником страховику.

15. Вартісна оцінка заподіяних застрахованому витрат.

а) страхування;

б) страховий ринок;

в) соціальне страхування;

г) медичне страхування;

д) самострахування;

є) перестрахування;

ж) страхувальник;

з) страховик;

і) страхова оцінка;

к) страхова сума;

л) застраховані;

м) страхові платежі;

н) страхове відшкодування;

о) страховий збиток;

п) концерн.

 

ІІІ. Тести

Виберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів)

1. Страхове свідчення (поліс) включає:

а) правила страхування;

б) перелік страхових ризиків;

в) величину страхової суми і страхового внеску;

г) порядок зміни і припинення страхового договору.

 

2. Страховики – це юридичні особи, які:

а) займаються самострахування і перестрахуванням;

б) мають державний дозвіл (ліцензію) на проведення операцій страхування;

в) відають створенням і втратою коштів страхового фонду;

г) є страховими посередниками.

 

3. Страховиками можуть бути:

а) державні страхові організації;

б) страхові акціонерні товариства;

в) суспільства взаємного страхування;

г) перестрахувальні компанії.

 

4. Фізичні або юридичні особи, які діють від імені і за дорученням страховика відповідно до наданих їм повноважень, є:

а) страхувальниками;

б) страховими товариствами;

в) страховими брокерами;

г) страховими агентами.

 

5. Юридичні або фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як підприємці, котрі здійснюють незалежну посередницьку діяльність зі страхування від свого імені, є:

а) страховиками;

б) страхувальниками;

в) страховими агентами;

г) страховими компаніями;

д) страховими брокерами.

 

6. За формою здійснення страхування може бути:

а) обов’язковим;

б) соціальним;

в) медичним;

г) добровільним;

д) майновим

 

7. Сукупність різних видів страхування, до яких може вдатися стразувальник - це :

а) страхування різних видів ризиків;

б) майнове і особисте страхування;

в) асортимент страхового ринку;

г) ринок страхування;

д) диверсифікованість страхової діяльності.

 

8. Яке страхування є формою соціального захисту населення і зміцнення матеріального добробуту населення:

а) майнове;

б) особисте;

в) страхування відповідальності;

г) добровільне;

д) обов’язкове ?

 

9. Спеціальні фонди, що утворюються зі страхових внесків і витрачаються, насамперед, для здійснення страхових виплат страхувальникам, називаються:

а) власними коштами страхової компанії;

б) резервним капіталом страхової компанії;

в) статутним капіталом страхової компанії;

г) страховими резервами.

 

10. Достатня сума власних коштів страхової компанії гарантує її платоспроможність за умови:

а) обов’язкового страхування;

б) обліку специфіки форм страхування;

в) наявності обгрунтованих страхових резервів;

г) правильної інвестиційної політики.

 

11. Головною функцією страхування є:

а) попереджувальна;

б) контрольна;

в) ризикова;

г) нагромаджувальна.

 

12. Сума, на яку застрахований об’єкт страхування, або величина максимальної відповідальності страховика за договором у разі настання страхового випадку - це:

а) страхова сума;

б) страховий збиток;

в) страхове відшкодування;

г) страхове забезпечення

 

13. Що є об’єктом майнового страхування:

а) життя і здоров’я громадян;

б) зобов’язання застрахованої особи виплатити відшкодування за завдані збитки третім особам;

в) недоотриманий прибуток або збитки, завдані у процесі здійснення певних гросподарських і фінансових операцій, яким властивий ризик;

г) майно юридичних і фізичних осіб ?

 

14. Тимчасові договірні об’єднання виробничих підприємств і страхових компаній, створені з метою розв’язання конкретних завдань, реалізації великих цільових програм та проектів - це:

а) консорціум;

б) господарські асоціації;

в) концерн;

г) консалтингові фірми.

 

15. Який страховий ринок має задовольняти потреби економіки та реалізувати економічні інтереси страховиків і страхувальників у межах національної економіки:

а) місцевий (регіональний);

б) національний (внутрішній);

в) світовий (зовнішній, глобальний);

г) галузевий?

 

ІV. Правильно / неправильно

Дата: 2016-10-02, просмотров: 88.