Правове регулювання державних доходів та видатків

 

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття й основи правового регулювання державних і муніципальних доходів.

2. Класифікація державних і муніципальних доходів.

3. Співвідношення державних доходів й доходів бюджету.

4. Поняття і види державних та муніципальних витрат.

5. Співвідношення державних видатків і видатків бюджету.

 

Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]

Теми для підготовки рефератів:

Ø Правові засади трансферту

Ø Капітальні видатки бюджету

Питання для самоперевірки:

Ø Наведіть визначення державних та муніципальних доходів

Ø Наведіть ознаки класифікації державних та муніципальних доходів

Ø Наведіть поняття державних та муніципальних витрат

Ø Як класифікуються державні витрати?

Ø Як класифікуються місцеві видатки?

Ø У чому полягає співвідношення державних і муніципальних витрат?

Ø Як здійснюється фінансування державних і муніципальних витрат?

 

Контрольні завдання:

Завдання 1. До кожної класифікаційної одиниці державних та муніципальних доходів записати по два приклади.

Завдання 1. До кожної класифікаційної одиниці державних та муніципальних витрат записати по два приклади.

 

Змістовий модуль 8. Бюджетне право як підгалузь фінансового права

Питання до семінарського заняття:

1. Бюджетне право в системі фінансового права.

2. Бюджетне право як правовий інститут.

3. Бюджетні повноваження України.

4. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні.

 

 

Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]

Теми для підготовки рефератів:

Ø Закордонний досвід бюджетних повноважень країн

Ø Особливості бюджетних правовідносин

Питання для самоперевірки:

Ø Назвіть відносини, що регулюються бюджетним правом

Ø Наведіть визначення бюджетного права як підгалузі фінансового права

Ø Що представляють собою бюджетні правовідносини

Ø Якими нормативно-правовими актами регулюються бюджетні відносини?

Ø Що представляють собою бюджетні права як правовий інститут?

Ø Хто є суб’єктами бюджетного права?

Ø Назвіть галузі бюджетних прав України та органів місцевого самоврядування

Ø Охарактеризуйте бюджетні повноваження України

Ø Охарактеризуйте бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування

 

Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати перелік нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини. Здійснити їх класифікацію.

Завдання 2. Записати складники категорії «повноваження».

Завдання 3. На засіданні Верховної Ради України народними депутатами України не було своєчасно прийнято рішення щодо затвердження Закону про Державний бюджет України на наступний рік (тобто до 1 грудня, що передує плановому). Щодо таких обставин Верховна Рада України ухвалила постанову про продовження бюджетного періоду для Державного бюджету України на тримісячний строк. На підставі цього Кабінет Міністрів України прийняв рішення про скорочення фінансування важливого для розвитку соціальної інфраструктури міст об’єктів.

Які правові наслідки цієї ситуації. Чи передбачена відповідальність народних депутатів за несвоєчасне прийняття закону про Державний бюджет України? За яких обставин Державний бюджет України може бути прийнятий на інший період, ніж один календарний рік?*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Змістовий модуль 9. Поняття бюджету. Бюджетна система України

Питання до семінарського заняття:

1. Бюджет: його доходи та видатки.

2. Бюджетна класифікація.

3. Складові бюджету.

4. Бюджетна система України.

5. Державний бюджет України.

6. Місцеві бюджети.

Література:[1; 2; 46; 64-67; 81; 85-86;

89-90; 116-120; 126; 139; 155-166]

Теми для підготовки рефератів:

Ø Співвідношення понять бюджету як правової та економічної категорій

Ø Дефіцит і профіцит бюджету

Питання для самоперевірки:

Ø Дайте визначення бюджету та встановіть його значення для функціонування держави

Ø Назвіть ознаки та складові частини бюджету

Ø Здійсніть класифікацію доходів бюджету

Ø Здійсніть класифікацію видатків бюджету

Ø Здійсніть класифікацію фінансування бюджету

Ø Здійсніть класифікацію боргу

Ø Що представляють собою загальний та спеціальний фонди бюджету?

Ø Що представляє собою бюджетна система України?

Ø Назвіть принципи бюджетної системи України

Ø Що представляє собою бюджетний устрій?

Ø Охарактеризуйте склад бюджетної системи України

Ø Що представляє собою бюджетний період?

 

Контрольні завдання:

Завдання 1. У зв’язку з дефіцитом державного бюджету України Кабінетом Міністрів України було одержано позику у розмірі 10 млн грн. Ці кошти було використано для виплати пенсій населенню. Дайте правову оцінку даної ситуації.*

* - Фінансове право України : Навч. посіб / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва] –К. : Правова єдність, 2009. – 395 с.

Завдання 2. Зобразити схематично бюджетний устрій України, встановити різницю між бюджетним устроєм та бюджетною системою України.

 

Дата: 2016-09-30, просмотров: 33.