НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2010

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА,

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 10 від 18.12.09

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2010

 

УДК 65.012.12 (075.8)

 

Навчальна програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів спеціальності 7(8).050107 – економіка підприємства / Укл. Т.Б. Ігнашкіна. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. - 47 с.

 

 

Містять перелік питань навчальної програми дисципліни «Економічна діагностика», методичні вказівки до їх вивчення, варіанти контрольних завдань для самостійного виконання студентами в позааудиторний час.

Призначена для студентів спеціальності 7(8).050107 – економіка підприємства заочної форми навчання.

 

 

Укладач Т. Б. Ігнашкіна, канд. екон. наук, доц.

 

Відповідальна за випуск С.Б. Довбня, д-р екон. наук, проф.

 

 

Рецензент Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)

 

 

Підписано до друку 18.10.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,76. Умов. друк. арк. 2,72. Тираж 100 пр. Замовлення №

 

 

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5. пр. Гагаріна.4

 

______________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП

 

Сучасні умови господарювання, особливістю яких є нестабільність ринкового середовища, високий рівень конкуренції, обмеженість економічних ресурсів та необхідність ефективного їх використання, вимагають застосування таких методів діагностики, які дозволяли б керівництву підприємства приймати своєчасні управлінські рішення.

Базою, що дозволяє обґрунтовувати управлінські рішення, є економічна діагностика.

Дисципліна «Економічна діагностика» входить в цикл нормативних дисциплін професійної підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства».

Метою вивчення дисципліни є надання системи знань, формування вмінь та навичок використання методологічного апарату економічного діагностування для оцінки стану підприємства в ринковому середовищі, розробки заходів, спрямованих на поліпшення цього стану.

Дисципліна «Економічна діагностика» включає теоретичний матеріал, який викладено у наступних 11 темах:

1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика».

2. Діагностика конкурентного середовища підприємства.

3. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів.

4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства.

5. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства.

6. Діагностика майна і ринкова вартість підприємства.

7. Управлінська діагностика.

8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства.

9. Фінансова діагностика.

10. Діагностика економічної безпеки підприємства.

11. Діагностика економічної культури підприємства.

Умовно за змістом питань, що вивчаються, дисципліну можна розбити на дві частини.

У першій частині дисципліни викладені ключові поняття, принципи, види та методи економічної діагностики; розглянуто методи діагностики конкурентного середовища, оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів, конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції підприємства (теми 1-5).

Друга частина дисципліни присвячена теоретичним та методичним питанням діагностики окремих аспектів діяльності підприємства - діагностиці майна, виробничого потенціалу, економічної безпеки, економічної культури, управлінської та фінансової діагностики (теми 6-11).

Вивчення дисципліни «Економічна діагностика» ґрунтується на базових знаннях, що отримані під час вивчення дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Стратегія підприємства», «Економічний аналіз», «Потенціал підприємства», «Фінансова діяльність підприємства» та ін.

В одержанні необхідного обсягу знань і навичок з дисципліни " Економічна діагностика", окрім засвоєння теоретичного курсу в обсязі навчальної програми, значна увага приділяється виконанню практичних завдань.

З цією метою для студентів заочної форми навчання передбачено виконання контрольної роботи, яка містить два розрахункових завдання. Перше завдання передбачає оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства, друге – проведення фінансової діагностики підприємства.

Варіанти завдань для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання наведені у додатку.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати методи, прийоми, способи оцінки економічного становища підприємства;

вміти застосувати методичний апарат та інструментарій економічної діагностики в практичній діяльності при аналізі різних аспектів діяльності підприємства та ринкового середовища, що його оточує.

 

 Дата: 2016-10-02, просмотров: 13.