Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства

Питання навчальної програми

Сутність, зміст та складові елементи виробничого потенціалу підприємства. Етапи діагностики виробничого потенціалу. Діагностика виробничої програми підприємства. Ресурсне обґрунтування виробничо-господарської діяльності підприємства. Оцінка ефективності виробничого потенціалу підприємства.

Методичні вказівки

Починаючи вивчення цієї теми, студенту слід усвідомити сутність поняття «потенціал». Опанувавши це питання, необхідно представити існуючі типології потенціалу, а в цій системі – визначити сутність поняття «виробничий потенціал підприємства», надати цьому виду потенціалу більш детальну характеристику, висвітливши, зокрема, його складові елементи. Необхідно також мати уявлення про те, за якими етапами здійснюється діагностика виробничого потенціалу.

Студенту варто звернути увагу на те, що обґрунтування управлінських рішень щодо потенціалу може належати до сфери як тактичних, так і стратегічних рішень.

Тактичні рішення супроводжуються оцінкою використання наявного потенціалу. Вітчизняними аналітиками свого часу було напрацьовано арсенал методів і прийомів оцінки використання потенціалу саме в такому аспекті. Студенту слід ознайомитися з цим досвідом.

Обґрунтування стратегічних рішень пов’язано зі змінами потенціалу, процесами відтворення ресурсів. Діагностичні дослідження при цьому базуються більше на результативному підході до оцінки потенціалу. У комплексі різноманітних підходів особливе місце належить оцінці гнучкості виробничої системи підприємства.

Якщо оцінювати рівень гнучкості кількісно, слід обчислити темпи зростання, з одного боку, мінливості (різноманітності) об’єктів виробництва і з іншого — витрат, що обумовлені змінами у виробничій системі за один і той самий період часу.

Досить ретельно студент повинен вивчити питання діагностики виробничої програми підприємства, вміти визначити ресурсне забезпечення, маючи на увазі забезпечення її виробничими потужностями, матеріальними, трудовими, фінансовими ресурсами.

Вивчення питання оцінки ефективності виробничого потенціалу підприємства передбачає засвоєння основних критеріїв (показників) такої оцінки: коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного, інтегрального використання обладнання, коефіцієнт використання виробничої потужності, резерв потужності, показники витратності виробничої програми та ін.

Питання для самоперевірки

1. Як ви розумієте, що таке потенціал підприємства? Які різновиди потенціалу Ви знаєте?

2. Надайте визначення поняттю «виробничий потенціал підприємства». Назвіть його складові частини.

3. Охарактеризуйте основні етапи діагностики виробничого потенціалу підприємства.

4. Як визначається виробнича потужність підприємства?

5. Які основні чинники обумовлюють успішний розвиток ресурсного забезпечення виробничої програми?

6. Як правильно сформувати виробничу програму, враховуючи наявні виробничі потужності, платоспроможний попит споживачів, рівень забезпеченості виробничими ресурсами?

7. Що є запорукою успішного управління розвитком виробничого потенціалу на основі його діагностики?

 

Тема 9. Фінансова діагностика

Питання навчальної програми

Поняття фінансової діагностики підприємства, необхідність її здійснення. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємства. Сутність горизонтального, вертикального аналізу та аналізу за допомогою фінансових коефіцієнтів. Аналіз фінансових проблем діяльності підприємства. Основи фінансового планування і прогнозування діяльності підприємства.

Методичні вказівки

Всю сукупність рішень щодо досягнення основної мети підприємства можна звести до трьох основних напрямів — рішення по вкладенню ресурсів; операції, що здійснюються за допомогою цих ресурсів; визначення структури фінансової діяльності. Вчасне та якісне забезпечення цих напрямів фінансових рішень є сутністю фінансової діагностики.

Важливо усвідомлювати, що фінансова діагностика є методом пізнання фінансового механізму підприємства, процесів формування та використання фінансових ресурсів для його операційної та інвестиційної діяльності. Її результат — оцінка фінансового благополуччя підприємства, стану його майна, швидкості обертання всього капіталу та його окремих частин, дохідності використаних коштів. Важливо розуміти, хто може бути користувачем результатів фінансової діагностики, оскільки від цього залежать масштаби аналізу та змістовне його наповнення.

Слід нагадати, які джерела інформації використовуються для проведення фінансової діагностики. Насамперед, це форми фінансової звітності №1 «Баланс підприємства», №2 «Звіт про фінансові результати» та ін.

Студенту необхідно звернути увагу на необхідність використання в процесі фінансової діагностики інформаційних джерел, які відповідають певним вимогам якості — значущості (своєчасність, прогностична цінність, цінність зворотного зв’язку), надійності (достовірність, можливість перевірки, нейтральність), порів­нянності та постійності інформації.

Слід зауважити, що фінансова діагностика, яка ґрунтується виключно на даних бухгалтерської звітності, набуває характеру зовнішньої діагностики, тобто діагностики, що здійснюється за межами підприємства його зацікавленими контрагентами, і з огляду на це має такі особливості (множинність суб’єктів діагностики, користувачів інформації про діяльність підприємства; різноманітність цілей та інтересів суб’єктів діагностики; наявність типових методик, стандартів обліку та звітності; орієнтація діагностики на публічну, зовнішню звітність підприємства; максимальна відкритість результатів діагностики для користувачів інформації про діяльність підприємства).

Розуміння студентом сутності, завдань, особливостей фінансової діагностики дозволяє сформулювати її зміст за усіма складовими, а саме: аналіз абсолютних показників діяльності підприємства за даними фінансової звітності підприємства (горизонтальний та вертикальний аналіз), діагностика підприємства за допомогою фінансових показників (коефіцієнтний аналіз).

Варто зазначити, що оцінка фінансового стану підприємства здійснюється не тільки за системою одиничних показників. З цією метою розраховується також інтегральний показник фінансового стану, який залежить від рівня платоспроможності, фінансової незалежності й рівня якості активів підприємства. Студенту доцільно ознайомитись з існуючими методами інтегральної оцінки фінансового стану підприємства.

Не менш цікавим і важливим блоком аналітичних робіт у рамках загальної процедури фінансової діагностики є рейтингова оцінка підприємств, що входять до складу певної галузі. Студенту також слід ознайомитись з основними методичними підходами до цієї оцінки.

З власне процесом фінансової діагностики тісно пов’язані питання визначення проблем підприємства, здійснення фінансового планування та прогнозування діяльності підприємства, основи якого студенту слід засвоїти.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність фінансової діагностики підприємства? Що є метою та основними завданнями фінансової діагностики?

2. Назвіть основні складові фінансової діагностики підприємства.

3. З яких етапів складається фінансова діагностика підприємства?

4. Які блоки містить фінансова діагностика підприємства?

5. У чому полягає сутність горизонтального аналізу фінансової звітності підприємства?

6. У чому полягає сутність вертикального аналізу фінансової звітності підприємства?

7. Охарактеризуйте метод фінансової діагностики за допомогою фінансових коефіцієнтів?

8. Які групи фінансових коефіцієнтів виділяють при проведенні діагностики?

9. Назвіть основні показники, що характеризують платоспроможність підприємства.

10. Які фінансові показники характеризують фінансову сталість підприємства?

11. Які фінансові показники характеризують ділову активність підприємства?

12. Які фінансові показники характеризують прибутковість підприємства?

13. Як визначити резерви покращення фінансового стану підприємства?

Дата: 2016-10-02, просмотров: 18.