Особливості формування доходів місцевих бюджетів.

При дослідженні проблеми місцевих бюджетів їх треба розглядати у двох аспектах.

По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.

По-друге, як систему фінансових відносин.

До місцевих належать обласні, районні, міські, селищні та сільські бюджети.

Самстійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів.

Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціального, природного стану відповідних територій, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, установлених законодавством.

Місцевий бюджет може складатися із загального і спеціального фондів.

За джерелами доходи місцевих органів влади поділяють на податкові доходи, неподаткові доходи, а також трансферти від центральної влади й органів влади вищого територіального рівня.

Дане питання з’ясовує такі поняття, як міжбюджетні трансфери, дотація, субвенція, тимчасовий касовий розрив.

 

Витрати коштів місцевих фінансів.

Видатки місцевих фінансів – це економічні відносини, які виникають у зв’язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.

Видатки місцевих органів влади залежно від їхнії завдань у більшості країн поділяють на декілька функціональних видів: обов’язкові, факультативні, та фінансування делегованих повноважень.

Крім функціонального поділу, є поділ видатків відповідно до їхнього призначення: поточні, або адміністративні, і капітальні, або інвестиційні.

 

Збалансування місцевих бюджетів.

Розмежування доходів, проведене на єдиних засадах для бюджетів відповідного рівня, не дає змоги збалансувати абсолютно всі бюджети. Причиною цього є значні відмінності у формуванні доходів та у складі й обсягах видатків бюджетів територіальних утворень, які мають об’єктивний характери.

Вплив цих факторів визначає різну вартість послуг, які надають місцеві органи в розрізі адміністративно-територіальних одиниць; різний податковий потенціал, який безпосередньо впливає на формуваннядохідної бази місцевих бюджетів; неодинакову потребу в коштах, що спрямовуються на соціально не захищених верств населення, утримання об’єктів соціально-культурної сфери.

Збалансування бюджетів досягається за допомогою відповідних перерозподільчих процесів у межах бюджетної системи.

В даному питанні слід виділити управління й розмежування повноважень і функцій між органами Міністервства фінансів за регіональним принципом.

З’ясувати діяльність конрольно-ревізійної служби, Державного казначейства, державної податкової адміністрації.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення місцевим фінансам.

2. Назвіть структурні елементи місцевих фінансів.

3. Назвіть функції місцевих бюджетів.

4. Дайте визначення місцевих бюджетів.

5. На основі яких параметрів визначається мінімальний розмір місцевих бюджетів ?

6. Охарактеризуйте структуру доходів місцевих бюджетів.

7. Яке призачення видатків місцевих бюджетів ?

8. Розкрийте сутність та форми регулювання міжбюджетних відносин.

 

Обговорення рефератів

1. Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному і соціальному розвитку регіонів.

2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. Посіб. – Львів «Новий світ – 2000», 2006

2. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-е видання. – К.: ЦУЛ, 2009. ст. 182-205.

3. Фінанси: Навч. Посіб. / За заг. Ред. Оспіщева В.І. / К.: Знання, 2006, ст. 232-246.

4. Фінанси: Підручник / За заг. Ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова / К.: Знання, 2008, ст. 248-269.

Додаткова:

1. Місцеві фінанси: Підручник / За заг. ред. О.П. Кириленко / К.: Знання, 2006, 667 с.

2. Загорський В.С., Вовчак О.Д. Фінанси: Навч. Посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р Черс – К.: Знання, 2006.

3. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) – К.: НІОС, 2000.

 

Практичні завдання

І. Ключовий термін

Проаналізуйте термін «місцеві фінанси», поданий різними авторами, та агрументуйте вибір найповнішого і найточнішого визначення:

а) місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих (Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навч. Літ., 2004);

б) місцеві фінанси –система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих (Романенко О.Р., Огородник М.С., Зязюн А.А., Славкова А.А. Фінанси: Навч.-метод посіб. Для самост. Вивч. Дисципліни «Фінанси». – 2-ге вид., перероб . і доп. – К.: КНЕУ, 2006, - 387 с.);

в) місцеві фінанси – це об’єктивне явище; для здійснення покладених на місцеве самоврядування функцій потребує наявності відповідних фондів фінансових ресурсів у їхньому розпорядженні (Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Навч. Посіб. – Т.: Астон, 2004, - 192 с.);

г) місцеві фінанси – це сукупність завдань, які доручені місцевим органам, і сукупність засобів, якими вони розпоряджаються для задоволення потреб (Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. Посіб. – К.: Центр навч. Літ., 2005, - 560 с.).

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 41.