Характеристика інструментів фінансового ринку.

Фінансові інструменти – це різноманітні фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку.

Фінансові інструменти, які обертаються на окремих сегментах фінансового ринку, характеризуються на сучасному етапі великою різноманітністю.

За окремими видами фінансових ринків розрізняють такі види інструменти, які їх обслуговують:

- інструменти грошового ринку та ринку позичкових капіталів;

- інструменти ринку цінних паперів;

- інструменти валютного ринку;

- інструменти страхового ринку;

- інструменти ринку золота (срібла, платини);

- інструменти ринку нерухомості.

Висвітлюючи критерії класифікації за терміном обігу, за характером фінансових зобов’язань, залежно від пріоритетної значимості, за гарантованістю рівня дохідності, за рівнем ризику.

 

Кредитний ринок та ринок цінних паперів.

Кредитний ринок охоплює ту частину фінансового ринку, яка функціонує на основі укладених кредитних угод.

Він не має договірний характер. Кредитний ринок є основною складовою фінансового ринку. По-перше, він забезпечує найшвидший доступ до фінансових ресурсів. По-друге, переваги кредитного ринку випливають із функціонального потенціалу основних суб’єктів цього ринку – комерційних банків, які не тільки опосередковують рух фінансових ресурсів, а й певною мірою продукують їх.

Сукупність фінансово-кредитних інститутів складається з таких сегментів фінансового ринку:

1. банківський сектор (дворівнева банківська система: НБУ, комерційні банки);

2. небанківський сектор (спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи);

3. страховий сектор (страхові компанії, пенсійні фонди і ін.)

Ринок цінних паперів структуризується за двома ознаками: стадіями та місцем торгівлі.

За стадіями торгівлі розрізняють:

1. первинний ринок;

2. вторинний ринок;

За місцем торгівлі розрізняють:

1. біржовий ринок;

2. позабюджетний ринок.

 

Фінансові посередники.

Даючи відповідь на дане питання необхідно розглянути класифікацію посередників на фінансовому ринку: емісійні банки (НБУ), спеціальні кредитні інститути, комерційні банки.

Спеціалізовані банківські установи – це:

1. інвестційні банки;

2. іпотечні банки;

3. зовнішньоторгові банки;

4. ощадні банки;

5. інші спеціалізовані банки.

6. Спеціалізовані небанківські установи:

7. страхові компанії;

8. інвестиційні компанії;

9. пенсійні фонди;

10. фінансові фонди;

11. кредитні спілки;

12. ломбарди.

Слід вміти дати характеристику діяльності кожної з вищезгаданих небанківських і спеціалізованих установ.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення фінансового ринку.

2. Розкрийте економічну сутність та роль фінансового ринку.

3. Які функції виконує фінансовий ринок ?

4. Дайте визначення та класифікуйте суб’єктів і об’єктів фінансового ринку.

5. Що являє собою ринок грошей ?

6. Що входить до ринку капіталів ?

7. У чому полягає значення фінансових посередників на фінансовому ринку ? Класифікуйте їх.

8. Дайте характеристику та класифікуйте основні інструменти фінансового ринку.

9. Як функціонує кредитний ринок ?

10. Як функціонує ринок цінних паперів ?

11. Які інструменти обертаються на фондовому ринку ? Дайте характеристику та класифікуйте їх.

 

Обговорення рефератів

1. Правове регулювання фінансового ринку в Україні.

2. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Азаренкова Г.М., Борисенко І.І. Фінанси: Практикум: Навчальний посібник – К.: Знання, 2008 ст 222-244.

2. Фінанси: Навч. Посіб. / За заг. Ред. Оспіщева В.І. / К.: Знання, 2006, ст. 296-329.

3. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-е видання. – К.: ЦУЛ, 2009. ст. 261-287.

4. Фінанси: Підручник / За заг. Ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова / К.: Знання, 2008, ст. 399-408.

Додаткова:

1. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. Посіб. – Львів «Новий світ – 2000», 2006, ст. 449-482.

2. Загорський В.С., Вовчак О.Д. Фінанси: Навч. Посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р Черс – К.: Знання, 2006.

3. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. Посібник – К.: Знання-прес, 2002.

 

Практичні завдання

І. Ключовий термін

Проаналізуйте термін «фінансовий ринок»,поданий різними авторами, та агрументуйте вибір найповнішого і найточнішого визначення:

а) фінансовий ринок – це сукупність ринкових фінансових інститутів, що скеровують потік коштів від власників заощаджень до позичальників (Загородній А.П., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге вид., випр. Та доп. – Л.: Центр Європи, 1997. – 576 с.)

б) фінансовий ринок – це сукупність економічних відносин, пов’язаних із розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів (Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навч. Літ., 2004, с. 312);

в) фінансовий ринок – це сукупність обмінно-перерозподільчих відносин пов’язаних із процесом купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності (Опарін В.М. Фінанси: Навч. Посіб. – 2ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.);

г) фінансовий ринок – це форма організації руху грошових коштів у народному господарстві, що функціонує як у вигляді ринку цінних паперів, так і ринку ссудних капіталів (Финансы: Учебник / Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 400 с.);

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 25.