Умови та облік випуску довгострокових облігацій з дисконтом, порядок відображення їх в балансі.

Якщо ринкова ставка вища, ніж встановлена (зафіксована) по облігаціях, то облігації продаються з дисконтом, за нижчою, ніж номінальна вартість ціною. Наприклад, корпорація випустила (реалізувала) облігації з дисконтом:

Дт “Грошові кошти”

Дт “Дисконт по облігаціях до оплати (погашена знижка по облігаціях) ”

Кт “облігації до сплати”.

Слід зазначити, що рахунок “дисконт по облігаціях” є регулюючим, активним, що регулює собою пасивний рахунок “Облігації до сплати”.

В балансі (пасив) відображається наступним чином:

Довгострокова заборгованість:

Облігації до сплати

Мінус: Дисконт по облігаціях до сплати

Разом ®реальна ціна.

Реальна ціна є ще поточною або балансовою, на момент реалізації вона дорівнює ринковій ціні.

Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту.

Дисконт – це додаткові витрати для корпорації (крім відсотків), оскільки компанія, коли настає термін погашення, заплатить інвесторові всю номінальну вартість. Тому дисконт має бути віднесений на фінансові витрати (відсотки по облігаціях) за весь час чинності (життя) облігацій. Тобто витрати по облігаціях будуть включати відсотки по облігаціях та дисконт по облігаціях.

Для розподілу дисконту застосовують лінійний метод амортизації, тобто дисконт амортизується за певну кількість періодів. Так, сума амортизації за один період відображатиметься наступним чином: Дт “Фі-нансові витрати (відсотки по облігаціях)”,

Кт “Дисконт по облігаціях до сплати”,

Кт “Грошові кошти”.

Потім робиться регулюючий запис:

Дт “Фінансові витрати (відсотки по облігаціях)”,

Кт “Дисконт по облігаціях до сплати”,

Кт “Відсотки по облігаціях до сплати”.

Суму амортизації дисконту можна визначити також наступним чином = сума дисконту / кількість місяців життя облігації * кількість місяців звітного періоду.

За все життя облігацій сальдо дисконту зменшуватиметься на одну й ту саму суму щорічно і дійде до нуля на дату погашення, а поточна балансова вартість облігацій зростає паралельно на ці ж суми і на дату погашення облігацій дійде до номінальної вартості. Інвесторам буде повернено всю номінальну вартість:

Дт “Облігації до сплати”,

Дт “Від-сотки до сплати”,

Кт “Грошові кошти”.

Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок відображення їх в балансі.

Довгострокові обліг випускаються з премією через те, що ринкова відсоткова ставка постійно відхиляється від установленої за облігаціями. Якщо ринкова ставка нижча від встановленої за облігаціями, вони продаються з надбавкою, тобто з премією.

Облік

Компанія реалізує певну к-сть облігацій з певним номіналом на декілька років під певний відсоток. Дана квота до ціни (більше 100).

Випуск

ДтГК

Кт Обліг до сплати

Кт Премія за облігаціями

Рах. Премія по обл.. – пасивний, регулюючий до Довгострок обл. до сплати. Його сума додається у балансі до номінальної вартості облігацій. Після випуску облігацій з премією баланс в частині довгострок пасивів матиме такий вигляд:

Обліг до сплати ---

Премія за обл. ---

---------------------

Поточна (балансова) вартість обліг ---

Сума премії зменшує фін витрати поступово протягом життя облігації.

Залишок Премії за обліг зменш до нуля на дату погашення і поточна балансова вартість зменш до номінальної.

Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгострокових облігаціях з премією та облік амортизації премії.

Особливість довгострок зобов’язань – те, що підпр виплачує кредитору не тільки отриману суму боргу, а й відсотки.

Облік

Компанія реалізує певну к-сть облігацій з певним номіналом на декілька років під певний відсоток. Дана квота до ціни (більше 100).

Випуск

ДтГК

Кт Обліг до сплати

Кт Премія за облігаціями

Сума премії зменшує фін витрати поступово протягом життя облігації.

За лінійним методом розрах сума амортизації премії одного платіжного періоду (сума премії поділити на к-сть періодів)

Дт Фін витрати (% за обліг)

Дт Премія за обліг

Кт ГК

Регулюючий запис (в кінці року)

Дт Фін витрати (% за обліг)

Дт Премія за обліг

Кт % за облігаціями до сплати

Оплата відсотків

Дт % за облігаціями до сплати

Кт ГК

Залишок Премії за обліг зменш до нуля на дату погашення і поточна балансова вартість зменш до номінальної.

Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з дисконтом.

Для викупу необхідно:

1.Визначити поточну балансову вартість обліг на дату довгострок викупу.

2.Показати в обліку виплату грошей (викуп).

3.Визначити та відобразити в обліку прибутки чи збитки від цієї операції.

Коли обліг реалізується з дисконтом, поточна(балансова) вартість на дату викупу – це номінальна вартість мінус недоамортизований дисконт.

У разі викупу облігацій можуть бути прибутки чи збитки, які переносяться до Звіту про фін результати як інші фін результати.

Облік

Компанія викупає обліг після певного платіжного періоду з певною квотою до номіналу. Також повинна бути інфо про кількість та номінал випущених облігацій, на скільки років, з якою % ставкою та яка частота виплат відсотків. Квота до ціни при випуску з дисконтом менше 100.

Дт Довгостр обліг до сплати

Кт Дисконт по обліг (недоамортизована)

Кт ГК

Дт Збитки від викупу

Недоамортизований дисконт розрах як Дисконт при випуску поділений на к-сть платіжних періодів і помножений на к-сть періодів, що залишися б після викупу.

У випадку, якщо компанія викупила облігації за вартістю меншою ніж при випуску, то замість збитків від викупу вона може отримати прибутки.

Дата: 2016-09-30, просмотров: 22.