РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Економічна діагностика»

Питання навчальної програми

Основні поняття економічної діагностики та економічного аналізу. Предмет, об’єкт, завдання та методологія економічної діагностики. Структурно-логічна схема дисципліни. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

Методичні вказівки

Розглядаючи сутність економічної діагностики та її зміст, студенту слід звернути увагу на те, що зміни умов господарювання підприємств наповнили і економічну роботу новим змістом, зокрема, аналітична функція набувала ознак економічного діагностування. Окрім традиційних функцій економічного аналізу, пов’язаних переважно з аналізом різних сторін внутрішньої діяльності підприємства (обсягів виробництва, асортименту продукції та її якості, використання ресурсів виробництва, собівартості та ін.), аналітику необхідно визначати, наприклад, стратегічні позиції підприємстваа на ринку, оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції, стан економічної безпеки тощо.

Звернувшись до походження терміну «діагностика», необхідно з’ясувати первинне його розуміння: у перекладі з грецької — це розпізнавання стану об’єкта за прямими та непрямими ознаками.

В межах даної теми студенту потрібно також назвати об’єкт економічного діагностування (ним є підприємство) та його суб’єкт (будь-який спеціаліст, що безпосередньо виконує роботу з економічної діагностики підприємства).

Вивчаючи тему, студент повинен засвоїти основні принципи економічної діагностики, до яких можна віднести інтеграцію у загальну систему аналізу, науковий характер досліджень, комплексність, системність, об’єктивність, своєчасність, ефективність та ін.

Слід розуміти, що економічна діагностика об’єкта повинна проводитись у певній послідовності. Спочатку виявляються чинники, що впливають на стан досліджуваного об’єкта. Далі визначається система показників для оцінки стану об’єкта, збирається й обробляється необхідна інформація. Діагностичні процедури ґрунтуються на використанні широкого кола методів, як тих, що традиційно застосовуються в економічному аналізі (групування даних, методи вимірювання взаємозв’язків та динаміки, факторний аналіз тощо), так і методах, специфічних для економічного діагностування (експертні методи, SWOT-аналіз, PIMS-аналіз, конкурентний аналіз галузі та ін.).

Підсумком діагностування є підготовка висновків про нинішній стан об’єкта і прогноз його зміни у майбутньому.

У процесі вивчення теми студент повинен ознайомитися з великою кількістю різновидів економічної діагностики, які класифікуються за різними групувальними ознаками. Водночас, слід відзначити, що єдиної класифікації видів економічної діагностики на сьогодні не існує.

Для більш осмисленого вивчення подальших тем дисципліни в першій темі студенту доцільно звернути увагу на структуру даної дисципліни, зв’язок її з іншими соціально-економічними дисциплінами.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність економічної діагностики? Яким є її функціональне призначення?

2. Що є предметом і об’єктом економічної діагностики?

3. Який комплекс завдань має вирішувати економічна діагностика як навчальна дисципліна?

4. Чим відрізняється економічна діагностика від економічного аналізу?

5. Яким є загальний порядок проведення економічного діагностування?

6. Назвіть основні принципи економічної діагностики.

7. За допомогою яких методів проводять дослідження в економічній діагностиці на конкретних підприємствах?

8. Надайте загальну характеристику видів економічної діагностики.

9. З якими іншими навчальними дисциплінами пов’язана економічна діагностика?

 

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

Питання навчальної програми

Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства. Вибір і оцінка стратегічної позиції підприємства на ринку. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку. Оцінка конкурентного статусу підприємства на ринку. Особливості управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.

Методичні вказівки

Під час вивчення цієї теми студенту слід згадати засвоєні раніше в дисциплінах з економічної теорії засади визначення ринкових ситуацій та особливості поведінки суперників у кожній із них, оскільки вони становлять загальну основу економічної діагностики мікросередовища сучасного підприємства. Матеріал теми також тісно пов’язаний з питаннями стратегічного аналізу, а, отже, потрібно ознайомитись з його концептуальними засадами.

Починаючи знайомитись зі змістом теми, перш за все, потрібно надати визначення поняттю «конкурентне середовище підприємства», охарактеризувати систему збору та аналізу інформації про конкурентів.

Для цілей стратегічної діагностики підприємства широко застосовуються методи, що використовуються в стратегічному управлінні і які досить змістовно викладені у працях відомого американського спеціаліста І.Ансоффа. Тому студентові доцільно звернутись до цих праць і ознайомитись з основними управлінськими інструментами, в арсеналі яких набір принципів виділення стратегічних зон господарювання (СЗГ), такі аналітичні методи, як матриця «Бостон консалтинг групп», «Дженерал-Електрик» - «МакКінзі», методи аналізу і балансування наборів СЗГ та ін. В цьому контексті необхідно надати визначення СЗГ та портфелю СЗГ; зрозуміти, як відбувається процес їх виділення та якими параметрами вони описуються; повторити сутність вже згадуваних основних портфельних моделей аналізу стратегії підприємства, методи оцінки привабливості СЗГ, конкурентного статусу підприємства на ринку. Особливої уваги заслуговують питання управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку за результатами діагностики, елементами якого є досягнення збалансованості портфеля СХГ, стратегічної гнучкості підприємства, визначення синергетичного ефекту, комплексна оцінка набору СЗГ.

Питання для самоперевірки

1. Що представляє собою конкурентне середовище підприємства? Назвіть його основні складові елементи.

2. Якими способами здійснюється збір інформації про конкурентів?

3. Які джерела інформації про конкурентів Ви можете назвати?

4. За допомогою яких показників можна охарактеризувати конкурентне середовище підприємства та визначити його СЗГ на ринку?

5. Як визначити конкурентний статус підприємства на ринку?

6. У чому полягає гнучкість підприємства на ринку?

7. У чому полягає синергізм набору СЗГ підприємства на ринку?

8. Що розуміється під ключовими факторами успіху?

9. В яких координатах будується матриця БКГ? Надайте коментарі щодо квадрантів побудованої матриці.

10. З якою метою використовують матрицю General Electric-McKinsey?

11. Надайте характеристику алгоритму балансування набору СЗГ.

12. З якою метою використовується матриця Хофера?

13. Охарактеризуйте алгоритм комплексної оцінки набору стратегічних зон господарювання.

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 20.