ІІ. Основні терміни і поняття

До кожного із перелічених визначень доберіть термін або поняття:

1. Виділення коштів суб’єктам господарювання з метою поповнення тимчасових розривів між дохідною і видатковою частинами.

2. Метод покриття витрат установ відповідно до затвердженого кошторису.

3. Надання юридичним особам у безоплатному порядку коштів бюджетних та позабюджетних фондів.

4. Видатки, пов’язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фнди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів.

5. Позитивне сальдо бюджету, тобто перевищення доходів над видатками.

6. Дохід, одержуваний від випуску грошей.

7. Грошові відносини, пов’язані з мобілізацією фінансових ресурсів, які є в розпорядженні державних структур.

8. Перевищення видатків бюджету над доходами.

9. Видатки, пов’язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особами з метою покриття поточних потреб.

10. Грошові відносини, пов’язані з використанням централізованих і децентралізованих державних коштів на різні потреби держави.

11. Щомісячне пропорційне зниження бюджетних видатків (на 5, 10, 15 і більше відсотків) за всіма статтями бюджету протягом того періоду, який залишився до кінця фінансового року.

12. Перерахування від фізичних, юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

13. Відбувається в результаті надання центральним банком позик урядові та купівлі центральним банкомдержавних цінних паперів.

14. Спричиняється касовими розривами у виконанні бюджетів.

15. Бюджет, в якому дотримано відпровідність (рівність) між видатками й доходами.

а) Бюджетне фінансування;

б) бюджетні доходи;

в) бюджетні витрати;

г) кошторисне фінансування;

д) дотація;

є) поточні бюджетній видатки;

ж) капітальні видатки;

з) дефіцит бюджету;

і) профіцит;

к) сеньйораж;

л) трансферти;

м) тимчасовий дефіцит;

н) збалансований бюджет;

о) секвестр бюджету;

п) монетаризація дефіциту.

 

ІІІ. Тести

Виберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів)

1. Головним методом перерозподілу національного доходу є:

а) фінанси;

б) позики;

в) витрати держави;

г) податки.

 

2. Які є методи мобілізації бюджетних доходів:

а) податки;

б) державні позики;

в) капітальні інвестиції;

г) емісія;

д) субсидії;

є) дотації ?

 

3. Структура доходів і витрат бюджету визначається:

а) економічним потенціалом країни;

б) масштабністю завдань, які вирішує держава на певному етапі розвитку;

в) роллю держави в економіці;

г) станом міжнародних відносин.

 

4. Які є форми фінансування бюджетних витрат:

а) державний кредит;

б) самофінансування;

в) казначейські позики;

г) бюджетне фінансування;

д) кредитне забезпечення.

 

5. Виникнення бюджетного дефіциту зумовлюється такими причинами:

а) спадом суспільного виробництва;

б) збільшенням витрат на реалізацію прийнятих соціальних програм;

в) збільшення витрат на оборону;

г) зростанням тіньового сектору економіки.

 

6. Які фактори сприяють скороченню дефіциту:

а) скорочення витрат на оборону;

б) збільшення обсягу капіталовкладень у виробничу сферу;

в) скорочення витрат на соціальну сферу;

г) збільшення витрат на керування;

д) відмовлення від безоплатної допомоги іноземни державам;

є) збільшення доходів від туризму;

ж) зростання податків;

з) збільшення інвестицій на космічні дослідження;

і) скорочення дотацій збитковим підприємствам;

к) відмовлення від прдаткових привілеїв?

 

7. За умовами формування державні доходи є:

а) безповоротні;

б) поворотні;

в) власні доходи держави;

г) правильної відповіді немає.

 

8. За методами мобілізації розрізняють державні доходи:

а) які використовуютсья за місцем їх створення;

б) податкові;

в) доходи від розподілу національного доходу;

г) неподаткові.

 

9. Які є принципи здійснення державних видатків:

а) постійний контроль;

б) економія державних коштів;

в) ефективність використання бюджетних коштів;

г) правильної відповіді немає?

 

10. Державні доходи формуються шляхом застосування:

а) податків;

б) відрахувань;

в) трансфертів;

г) правильної відповіді немає.

 

11. Основою галузевої класифікації видатків бюджету є:

а) поділ економіки на галузі та види діяльності;

б) бюджетний устрій;

в) територіальний устрій країни;

г) різні форми власності.

 

12. Основними причинами виникнення дефіциту державного бюджету в Україні були:

а) зменшення обсягів виробництва й доходів бюджету, низька податкова дисципліни;

б) наявність значного тіньового сектору в економіці;

в) надмірні державні витрати за окремими статтями бюджету;

г) усі відповіді правильні.

 

13. Головним матеріальним джерелом доходів бюджету є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) доходи підприємств державної форми власності;

в) доходи нерезидентів;

г) доходи державни страхових компаній.

 

14. Акумульовані державою фінансові ресурси належать до:

а) децентралізованих;

б) централізованих;

в) місцевих;

г) республіканських.

 

15. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на:

а) доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів;

б) власні та регулюючі;

в) доходи від юридичних осіб і населення;

г) податкові і неподаткові.

 

ІV. Правильно / неправильно

Дата: 2016-10-02, просмотров: 44.