Змістовий модуль 15. Правові засади загальнообов’язкового державного страхування

Питання до семінарського заняття:

1. Загальна характеристика страхування.

2. Особливості державного страхування.

3. Види страхування.

4. Правові засади обов’язкового страхування.

 

Література:[1; 45-50; 116; 155-166]

Теми для підготовки рефератів:

Ø Основні положення Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Ø Попереджувальна та відновлювальна функції страхування

Питання для самоперевірки:

Ø Наведіть визначення страхування

Ø Назвіть характерні ознаки страхування

Ø У чому полягає призначення страхування та його суспільна сутність?

Ø Охарактеризуйте функції страхування

Ø Назвіть та охарактеризуйте фонди соціального страхування

Ø Назвіть види страхових фондів

Ø Охарактеризуйте види страхування в Україні

Ø

 

Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати у чому полягають особливості участі держави у страховій діяльності.

Завдання 2. Записати розміри страхових внесків, регламентованих законодавством України

Змістовий модуль 16. Правове регулювання банківської діяльності

Питання до семінарського заняття:

1. Банківське право: поняття, предмет та методи правового регулювання.

2. Банківська система України.

3. Правовий статус Національного банку України.

4. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду.

Література:[1; 11-13; 16; 29; 30-35; 39-41; 49; 74-76]

Теми для підготовки рефератів:

Ø Особливості взаємовідносин Національного банку України із Кабінетом Міністрів України

Ø Переваги та недоліки однорівневої та дворівневої банківських систем (порівняльна характеристика)

Питання для самоперевірки:

Ø Дайте визначення банківського права

Ø Назвіть джерела банківського права та здійсніть їх класифікацію

Ø У чому полягає предмет банківського права?

Ø Назвіть методи правового регулювання банківських відносин

Ø Назвіть принципи банківського права та здійсніть їх розмежування

Ø Дайте визначення банківської системи та банківської діяльності

Ø Назвіть принципи побудови та види банківських систем у країнах світу

Ø Наведіть поняття та види банків

Ø Охарактеризуйте функції банківської системи

Ø Назвіть основні функції Національного банку України, розкрийте їх зміст

Ø Охарактеризуйте структуру Національного банку України

Ø Охарактеризуйте повноваження Національного банку України

Ø Наведіть поняття та форми банківського регулювання в Україні

Ø Як здійснюється правове регулювання банківського нагляду?

 

Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати по декілька прикладів до кожної з груп джерел банківського права.

Завдання 2. Відобразити схематично організаційну структуру НБУ.

Завдання 3. Здійснити розмежування функцій НБУ за різними критеріями.

Завдання 4. Громадянин П. зібрався створити банк у формі публічного акціонерного товариства. Визначте порядок його дій.

 

 

Змістовий модуль 17. Правові засади грошового обігу в Україні

Питання до семінарського заняття:

1. Грошова система України.

2. Поняття та зміст грошового обігу.

3. Правове регулювання готівкового обігу.

4. Правове регулювання безготівкових розрахунків.

 

Література:[1; 9; 30; 116; 155-166]

Теми для підготовки рефератів:

Ø Розрахункові документи, що використовуються для обліку розрахункових операцій

Ø Касові операції комерційних банків

Ø Порядок роботи з банківським автоматом-касиром

Ø Взаємозв’язок касових і емісійних операцій банків

Питання для самоперевірки:

Ø Назвіть завдання державних органів по управлінню грошовим обігом

Ø Дайте визначення грошового обігу

Ø Дайте визначення грошової системи

Ø Назвіть елементи грошової системи

Ø Що таке грошова одиниця?

Ø Що представляє собою масштаб цін?

Ø Що представляє собою валютний курс?

Ø Назвіть функції НБУ щодо здійснення грошової політики?

Ø Назвіть вимоги до організації готівкових розрахунків? Дайте визначення безготівкових розрахунків

Ø Що представляє собою меморіальний ордер?

Ø Що представляє собою платіжне доручення?

Ø Що представляє собою платіжна вимога-доручення?

Ø Що представляє собою платіжна вимога?

Ø Що представляє собою розрахунковий чек?

Ø Що представляє собою акредитив?

Ø Як здійснюється переказ коштів в Україні?

Ø Дайте визначення внутрішньодержавної та міжнародної платіжних систем

Ø Охарактеризуйте платіжні системи Національної Системи Масових Електронних Платежів

 

Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати, що з Вашої точки зору є метою грошово-кредитної політики України.

Завдання 2. Порівняти пріоритети грошово-кредитної політики України за останні п’ять років.

Завдання 3. Скласти вимогу-доручення.

Завдання 4. Скласти меморіальний ордер.

 

Дата: 2016-09-30, просмотров: 23.