ІІ. Основні терміни і поняття

До кожного із перелічених визначень доберіть термін або поняття:

1. Скуповування і продаж державних цінних паперів центральним банком.

2. Коротко- і довгострокові цінні папери, що випускає уряд з метою залучення коштів інвесторів та виконання державою своїх функцій.

3. Сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади і управління, з одного боку, та юридичними і фізичними особами, з іншими, за якими держава є переважно позичальником, а також кредитором і гарантом.

4. Державні цінін папери, що випускаються з метою залучення засобів інвесторів, але призначені в основному для розміщення серед населення.

5. Формування одного з напрямів фінансової політики держави, пов’язаного з її діяльністю як позичальника, кредитора, гаранта.

6. Сукупність зобов’язань держави перед резидентами.

7. Сукупність відносин, в яких держава на світовому ринку відіграє роль позичальника або кредитора.

8. Сукупність зобов’язань держави перед нерезидентами (незалежно від того, у чиїй національній валюті номіновано зобов’язання)

9. Сума заборгованості за всіма борговими зобов’язаннями держави, відсотки за нею і невиконані фінансові зобов’язання держави перед суб’єктами економіки.

10. Як форма державного кредиту відображаються відносини з надання фінансової допомоги підприємствам і організаціям органам державної влади й управління за рахунок бюджетних коштів на уомвах терміновості, платності та повернення.

11. На певних умовах відстрочується виплата частки боргу.

12. Умовний державний кредит.

13. Зміна дохідності позики.

14. Погашення основної заборгованості й відсотків за рахунок коштів, отриманих від розміщення нових позик.

15. Тимчасово вільні кошти населення, підприємства і організацій, які залучаються на фінансування суспільних потреб шляхом випуску та реалізації облігацій, казначейських зобов’язань та інших видів державних цінних паперів.

а) державний кредит;

б) керування державним кредитом;

в) операції на відкритому ринкові;

г) облігації державних позик;

д) облігації ощадної позики;

є) казначейські позики;

ж) міжнародний державний кредит;

з) державний борг;

і) внутрішній борг;

к) зовнішній борг;

л) державні позики;

м) гарантовані позики;

н) рефінансування державного боргу;

о) реструктуризація заборгованості;

п) конверсія.

 

ІІІ. Тести

Виберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів)

1. Які функції виконує державний кредит:

а) розподільну;

б) планову;

в) регулюючу;

г) контрольну;

д) управлінську;

є) облікову ?

 

2. За допомогою розподільної функції державного кредиту здійснюється:

а) регулювання грошового обліку;

б) формування централізованих грошових фондів держави;

в) фінансування витрат держави;

г) підтримка малого бізнесу.

 

3. За якими ознаками класифікуються державні позики:

а) суб’єктами позикових відносин;

б) місцем розміщення;

в) терміном залучення коштів;

г) забезпеченістю боргових зобов’язань.

д) методом визначення доходу ?

 

4. За забезпеченістю боргових зобов’язань державні позики поділяються на:

а) заставні;

б) ринкові;

в) неринкові;

г) виграшні;

д) беззаставні;

є) процентні.

 

5. За характером виплачуваного доходу вирізняють державні позики:

а) заставні;

б) беззаставні;

в) ринкові;

г) виграшні;

д) процентні;

є) облігації з «нульовим» купоном;

ж) неринкові.

 

6. У чому полягає сутність поняття «операції на відкритому ринкові»:

а) у діяльності комерційних банків з кредитування фірм та населення;

б) діяльності центрального банку з надання позик комерційним банкам;

в) впливі на рівень процентних ставок, що здійснюється шляхом зростання або зменшення загального обсягу позик, наданих комерційними банками;

г) операції центрального банку, унаслідок яких відбувається збільшення або зменшення загальної величини поточних рахунків комерційних банків;

д) діяльності центрального банку щодо купівлі або продажу державних цінних паперів ?

 

7. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів населенню, то це зумовлює:

а) збільшення загальної суми особистих нагромаджень;

б) зменшення обсягу позик, наданих комерційними банками;

в) збільшення загальної суми депозитів комерційних банків;

г) збільшення кількості банкнот в обігу ?

 

8. Якщо центральний банк купує у населення велику кількість державних цінних паперів, то:

а) зобов’язання центрального банку у вигляді резервів клмерційних банків збільшується;

б) поточні рахунки комерційних банків зменшуються;

в) загальна грошева маса на руках у населення зменшується;

г) дисконтна ставка й обсяг позик центрального банку збільшують;

д) дисконтна ставка й обсяг позик центрального банку зменшують.

 

9. До чого призводять широкомасштабні операції на відкритому ринкові, проведені центральним банком з метою полегшення доступу до кредиту:

а) зменшення загального обсягу резервів у комерційних банках;

б) зниження загального рівня цін;

в) збільшення курсу державних цінних паперів;

г) зменшення курсу державних цінних паперів?

 

10. Державний кредит - це:

а) відносини вторинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту;

б) відносини первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту;

в) відносини вторинного розподілу вартості національного доходу.

 

11. Найпоширенішими методами корегування позикової політики є:

а) рефінансування державного боргу;

б) конверсія;

в) уніфікація;

г) реструктуризація заборгованості;

д) консолідація.

 

12. Коефіцієнт обслуговування для зовнішнього боргу розраховують як:

а) відношення всіх платежів із зовшіньої заборгованості до валютних надходжень держави, відображене у відсотках;

б) відношення валютних надходжень держави до всіх платежів із зовнішньої заборгованості, відображене у відсотках;

в) відношення всіх платежів із внутрішньої заборгованості до валютних надходжень держави;

г) відношення всіх платежів внутрішньої заборгованості до валютних надходжень держави, відображене у відсотках.

 

13. Обслуговування державного внутрішнього боргу здійснює:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховна Рада України;

в) Державне казначейство України;

г) Міністерство фінансів України ?

 

14. Граничні обсяги державного внутрішнього і зовнішнього боргу встановлює:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Національний банк України;

г) Міністерство фінансів України.

 

15. Погашення позик здійснюється за рахунок коштів:

а) суб’єктів господарювання;

б) бюджету;

в) державних цільових фондів;

г) страхових компаній.

 

ІV. Правильно / неправильно

Дата: 2016-10-02, просмотров: 43.