ІІ. Основні терміни і поняття

До кожного із перелічених визначень доберіть термін або поняття:

1. Некомерційна самоурядова організація, що захищає права громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, потреби догляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина або члено його сім’ї.

2. Самостійна галузь страхування, яка охоплює сукупність відносин щодо формування і використання колективних страхових фондів, призначених для виплати відшкодування у зв’язку з постійною або тимчасовою втратою працездатності чи місця роботи.

3. Створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, поліпшення здоров’я та відновлення працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування завданої їм моральної шкоди.

4. Їх створення пов’язане з вирізненням окремих функцій держави.

5. Основний фонд централізованих коштів держави.

6. Форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб.

7. Фонди, які формуються з метою прискореного розв’язання актуальних проблем і припиняють своє функціонування після виконання покладених на них завдань.

8. Фонд, створений з метою фінансування робіт і державних програм, що стосуються соціального захисту інвалідів.

9. Самостійна фінансова система, яка має створювати відповідні умови для фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням зайнятості населення.

10. Фонд, що відображає страхування у разі втрати працездатності.

а) державні цільові фонди;

б) соціальне страхування;

в) Пенсійний фонд України;

г) Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

д) Фонд соціального страхування у разі безробіття;

є) Фонд соціального страхування від нещасних випадків;

ж) Фонд соціального захисту інвалідів;

з) постійні фонди;

і) тимчасові фонди;

к) бюджет;

 

ІІІ. Тести

Виберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів)

1. Основним централізованим фондом грошових коштів держави є:

а) Пенсійний фонд України;

б) Державний бюджет України;

в) Фонд соціального страхування у разі безробіття;

г) Фонд соціального захисту інвалідів.

 

2. Залежно від цільового призначення державні цільові фонди поділяються на:

а) економічні;

б) державні;

в) соціальні;

г) регіональні.

 

3. Відповідно до рівня управління державні цільові фонди поділяються на:

а) економічні;

б) державні;

в) соціальні;

г) регіональні.

 

4. Джерела формування коштів державних цільових фондів можуть мати:

а) тільки стабільний характер;

б) тимчасовий характер;

в) як стабільний, так і тимчасовий характер;

г) правильної відповіді немає.

 

5. Який фонд відображає страхування у разі постійної втрати працездатності:

а) Пенсійний фонд України;

б) Державний бюджет України;

в) Фонд соціального страхування у разі безробіття;

г) Фонд соціального захисту інвалідів?

 

6. Пенсійний фонд має право:

а) вкладати кошти в коротко- і довгострокові кредити, цінні папери державних органів, акціонерних товариств, фондових і товарних бірж, комерційні банки;

б) створювати підприємства;

в) проводити грошово-речові лотереї, благодійні вечори;

г) усі відповіді правильні.

 

7. Касове виконання Пенсійного фонду України забезпечує :

а) Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»;

б) Державне казначейство України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Національний банк України.

 

8. Хто щорічно встановлює величину страхових внесків:

а) Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України;

б) Кабінет Міністрів України за поданням Верховної Ради України;

в) Державне казначейство за поданням Кабінету Міністрів України;

г) Міністерство фінансів України за поданням Кабінету Міністрів України.

 

9. Який фонд створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, поліпшення здоров’я та відновлення працездатності на виробництві від нещасних випадків:

а) Пенсійний;

б) Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків;

г) Фонд соціального захисту інвалідів?

 

10. Касове виконання Фонду соціального страхування від нещасних випадків забезпечує:

а) Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»;

б) Державне казначейство України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Національний банк України.

 

11. Які фонди формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем і припиняють функціонування після виконання покладених на них завдань:

а) постійні;

б) тимчасові;

в) соціальні;

г) економічні?

 

12. Створюється трирівнева пенсійна система, на третьому рівні якої:

а) встановлюється безпосередня залежність майбутнього обсягу пенсій від страхового стажу та величини сплачених пенсій;

б) здійснюється накопичення пенсійних внесків на особистих рахунках громадян;

в) відбувається добровільне недержавне пенсійне страхування;

 

13. Хто має право створювати державні цільові фонди:

а) органи центральної влади;

б) органи місцевої влади;

в) суб’єкти господарювання;

г) фізичні особи-резиденти ?

 

14. На регіональному рівні формуються свої цільові фонди за рахунок:

а) страхових фондів;

б) запозичених коштів;

в) коштів державного бюджету;

г) місцевих джерел.

 

15. Оперативне управління цільовими державними фондами здійснюють:

а) державні органи влади;

б) Державне казначейство України;

в) Національний банк України;

г) спеціально створений адміністративний апарат.

 

ІV. Правильно / неправильно

Дата: 2016-10-02, просмотров: 33.