Склад і структура видатків державного бюджету України.

Розкриваючи зміст питання необхідно розкрити класифікацію видатків бюджету:

а) функціональна класифікація;

б) економічна класифікація;

в) відомча класифікація;

г) програмна класифікація видатків.

Склад видатків бюджету:

1. Фінансування органів державної влади та управління.

2. Видатки на народне господарство.

3. Фінансування соціально-культурної сфери.

4. Державні цільові фонди.

5. Здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності.

6. Дотації, субвенції місцевим бюджетам.

7. Утворення державних матеріальних і фінансових резервів.

8. Обслуговування внутрішього і зовнішнього боргів.

9. Охорона навколишнього середовища.

10. Інші видатки

 

Регулювання державних видатків.

Регулювання державних видатків набуває конкретного втілення у цільовому спрямуванні бюджетних коштів. Найважливішим принципом планування бюджетних видатків є додержання пропозиції розподілу коштів з урахуванням реальної необхідності їх.

Плануючи бюджетні витрати, держава (або регіон) керує всім бюджетним процесом. Планують видатки відповідно до бюджетної класифікації групування доходів і видатків за галузями та видами витрат. Така класифікація має бути науковообгрунтованою, що є запорукою оптимального складання усіх бюджетів.

 

Джерела покриття бюджетного дефіциту.

Джерелами фінансування державного дефіциту виступають:

- державні позики;

- грошова емісія.

Грошова емісія повинна супроводжуватися жорстким контролем за використанням випущеної готівки. За світовими стандартами обсяг емісії допускається в межах 2-3% бюджетного дефіциту до ВВП.

Головним чинником дефіциту є напрям використання грошовї емісії. За умови інвестування емітованих грошей в економіку і інфляційний процес амортизується за рахунок реального приросту доходів. У випадку емісійного фінансування поточних видатків, інфляція набуває нових масштабів.

Дане питання передбачає вивчення низки заходів подолання бюджетного дефіциту в Україні.

 

Запитання для самоконтролю

1. Визначте сутність поняття «доходи бюджету».

2. Як класифікують доходи бюджетів ?

3. У чому полягає суть функціональної класифікації видатків бюджету ?

4. Охарактеризуйте економічну класифікації видатків бюджету, її призначення.

5. Які принципи покладено в основу розподілу видатків між бюджетами ?

6. Який склад соціальних видатків бюджету ?

7. Визначте основні види податкових надходжень.

8. Назвіть основні види неподаткових надходжень.

9. Які ви знаєте джерела покриття бюджетного дефіциту ?

10. Назвіть заходи подолання бюдженого дефіциту в України.

 

Обговорення рефератів

1. Видатки бюджету на соціальний захист населення.

2. Порівняльний аналіз доходів і видатків державного бюджету за два роки.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Азаренкова Г.М., Борисенко І.І. Фінанси: Практикум. Навч. Посіб. – К.: Знання, 2008. ст. 117-138.

2. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-е видання. – К.: ЦУЛ, 2009. ст. 153-162.

3. Фінанси: Навч. Посіб. / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін; За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006, ст 123-131.

Додаткова:

1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: підручник. – К.: ЦУЛ, 2004 – 544 ст.

2. Загорський В.С., Вовчак О.Д. Фінанси: Навч. Посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р Черс – К.: Знання, 2006.

3. Благун І.Г., Сорока Р.С., Єлейко І.В. Фінанси: Навч. Посіб. – Львів: «Магнолія-2006», 2007 р. – 314 ст.

4. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): Навч. Посіб. – Тернопіль: Астон, 2002.

 

Практичні завдання

І. Ключовий термін

Проаналізуйте термін «бюджет держави», поданий різними авторами, та агрументуйте вибір найповнішого і найточнішого визначення

а) бюджет держави – це фонд фінансових ресурсів, який перебуває в розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених Конституцією України (Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навч. Літ., 2004);

б) бюджет держави – централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України (Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 1997, – с. 332);

в) бюджет держави – основний загальнодержавний фонд централізованих грошових ресурсів, що відображає економічні відносини держави у процесі розподілу та перерозподілу валового суспільного продукту та національного доходу (Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С., Фінансовий словник – 2-ге видання, випр. та доп. – Л.: Центр Європи, 1997.);

г) бюджет держави – план формування та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду (Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. Посіб. – К.: Знання Прес, 2002);

д) бюджет держави – це сукупність грошових відносин між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого, щодо формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного забезпечити виконання державою її функцій (Опарін В.М. Фінанси (Загальна теортів): Навч. Посіб. – 2-ге видання, доп. і перероб. – К.: КНТУ, 2001).

 

Дата: 2016-10-02, просмотров: 26.