Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства

Питання навчальної програми

Безпека як економічна категорія. Поняття економічної безпеки підприємства, її види та характеристика складових елементів. Аналіз рівня економічної безпеки підприємства. Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві. Роль бізнес-розвідки в забезпеченні ефективної діяльності підприємства на ринку.

Методичні вказівки

Розуміння підприємства як системного інтегратора в часі і просторі різноманітних соціально-економічних процесів потребує особливої концепції управління (концепція безпечного функціонування), здатної досягати зазначених потреб із максимальною ефективністю. Студенту слід знати основні принципи функціонування системи управління в такій концепції: задоволення загальних потреб підприємства і його робітників; гнучкість управління, що забезпечує його стабільне функціонування сьогодні і безпечну діяльність у майбутньому; постійне очікування загроз; здатність структури управління швидко реагувати на загрози та ефективно використовувати існуючі можливості; ефективна інформаційна забезпеченість; усвідомлення суспільством важливості створення сприятливих умов для здійснення підприємством заходів із підтримки власної економічної безпеки.

Студенту слід розуміти, що будь-яка система управління перебуває в стані постійного очікування сигналів з боку факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які можуть привести підприємство до позитивних або негативних (кризових) змін, на які потрібно своєчасно реагувати. Для цього підприємству необхідна системна методика діагностики економічної безпеки.

На початку вивчення теми студент повинен засвоїти сутність поняття «економічна безпека», назвати основні розділи, з яких вона складається (оцінка можливостей підприємства протидіяти загрозам; оцінка причин появи загроз із боку факторів внутрішнього середовища; аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішнього середовища; оцінка тенденцій розвитку підприємства; визначення зони його функціонування; прогнозування впливу зміни факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан підприємства).

Основним питанням теми є ознайомлення з існуючими методиками аналізу економічної безпеки, більшість яких використовує при цьому в якості критеріїв оцінки фінансові коефіцієнти, що розраховуються при проведенні фінансової діагностики.

Студенту необхідно розрізняти можливі стани функціонування організацій: неплатоспроможність, криза, передкризовий стан, економічна безпека та звернути увагу на існуючі методологічні особливості аналізу в кожному випадку.

У процесі вивчення теми слід ознайомитися також з підходами до прогнозування ймовірності настання стану неплатоспроможності за існуючими однокритеріальними моделями прогнозування банкрутства (наприклад, двох-, п’яти- та семифакторні моделі Альтмана; чотирьохфакторна модель Іркутської державної економічної академії; модель У. Бівера; методика рейтингової оцінки тощо). При цьому студент повинен усвідомлювати, що при їх використанні задля отримання об’єктивного результату необхідно враховувати вітчизняну специфіку.

В якості оглядового питання студенту буде цікаво ознайомитися з процесом ведення бізнес-розвідки.

Питання для самоперевірки

1. Надайте своє розуміння поняттю «економічна безпека підприємства».

2. Яка роль економічної безпеки в діяльності підприємства?

3. Назвіть основні складові елементи економічної безпеки підприємства.

4. Які одиничні показники можуть бути використані для оцінки рівня економічної безпеки?

5. Які основні чинники обумовлюють результативне забезпечення економічної безпеки підприємства?

6. Якими методами може бути надана інтегральна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки підприємства?

7. Яким чином може бути організована система забезпечення економічної безпеки на підприємстві?

8. Яка роль бізнес-розвідки в забезпеченні безпеки підприємства?

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства

Питання навчальної програми

Передумови становлення економічної культури на підприємстві. Аналіз факторів впливу на формування економічної культури. Оцінка економічної культури підприємства. Значення відмінностей національних культур в управлінні підприємством.

Методичні вказівки

Насамперед, студенту потрібно зрозуміти сутність поняття «економічна культура», як системи матеріальних та духовних цінностей, еталонів поведінки, настроїв, символів, методів управління, що зумовлює індивідуальність підприємства.

До елементів економічної культури може бути віднесено все, що пов’язане з людською діяльністю. Звідси логічність та правомірність використання культурологічного підходу до проведення діагностичних процедур, який дає комплексне розуміння процесів еволюції та функціонування різноманітних організацій з урахуванням глибинних механізмів поведінки людей. У рамках культурологічного підходу системоутворюючими та визначальними поведінку факторами розглядаються аспекти культури.

Досить важливим в контексті даної теми є розуміння і врахування відмінностей національних культур в управлінні підприємства.

Сучасні керівники розглядають економічну культуру як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та окремих осіб на загальні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників та полегшувати продуктивне спілкування між ними; вони намагаються створити власну економічну культуру та тим самим досягти високого рівня культурності.

Украй важливим є розуміння студентом поліфункціональності культури, що визначає складність проведення культурологічної діагностики та суб’єктивність оцінок. Можна назвати такі функції, які виконує економічна культура на рівні підприємства: оціночно-нормативна; регулююча; пізнавальна; комунікаційна; змістоутворююча функція; функція суспільної пам’яті, збереження та нагромадження досвіду підприємства. Слід надати коротке розуміння цих функцій.

Особливу увагу студенту необхідно звернути на сутнісну характеристику елементів економічної культури, до складу якої відносять культуру засобів праці та трудового процесу, культуру умов праці, управління, міжособистісних відношень, культуру співробітника, культуру комунікацій та фірмовий стиль.

Студенту потрібно усвідомлювати, що культурологічна діагностика повинна ґрунтуватись на таких методологічних принципах, як науковість (використання досягнень наукових дисциплін, які мають своїм об’єктом людину, організації, працю); системність у сприйнятті об’єктів дослідження та управління; професіоналізм, що передбачає наявність у дослідника специфічного досвіду та навичок; визнання підприємства як частини суспільства; гуманізм, що базується на визнанні індивідуума найвищою цінністю.

Потрібно добре засвоїти, що в рамках культурологічної діагностики використовують такі різновиди діагностування, як комплексна одноразова діагностика та моніторинг. Слід ознайомитися з процедурою проведення такої діагностики.

Слід звернути особливу увагу на специфічний методико-методологічний інструментарій, що використовується в рамках культурологічної діагностики. Найбільш ефективними можна вважати такі методи діагностування — метод нагляду (зовнішній); метод інтроспекції; особистісні опитування; проективний метод; соціометрія; метод анкетування, інтерв’ю, бесід.

Питання для самоперевірки

1. Як ви розумієте поняття «корпоративна культура підприємства». «економічна культура підприємства»? Яка між ними різниця?

2. Якими показниками може бути оцінена корпоративна культура підприємства?

3. Якими показниками може бути оцінена економічна культура підприємства?

4. Вкажіть основні чинники, що обумовлюють успішний розвиток економічної культури підприємства.

5. Як, на Вашу думку, правильно сформувати позитивний імідж підприємства на ринку за допомогою корпоративної культури?

6. Надайте характеристику стереотипам різних національних культур. Яким чином їх знання може бути використано в управлінні підприємством за наявності серед його персоналу представників різних етнічних груп?


РОЗДІЛ 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Практична частина дисципліни «Економічна діагностика» передбачає самостійне виконання студентами-заочниками двох розрахунково-аналітичних завдань:

1. Оцінка конкурентоспроможності вітчизняного вантажного автомобіля.

2. Фінансова діагностика підприємства.

Зміст завдань та методичні рекомендації до їх виконання наведені нижче.

Завдання №1. Оцінка конкурентоспроможності вітчизняного вантажного автомобіля

Умови завдання та вихідні дані

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку конкурентоспроможності вітчизняного автомобіля

Показники Автомобіль
вітчизняний конкурента
1. Вантажність, т
2. Технічні параметри конкурентоспроможності:    
2.1. Максимальна швидкість, км/годину
2.2. Витрати палива на 100 км пробігу, л
2.3. Пробіг комплекту шин до повного зносу, тис. км
3. Вартість автомобіля, $
4. Режим роботи автомобіля, днів на тиждень
5. Кількість робочих тижнів на рік
6. Строк експлуатації автомобіля, років
7. Дані для розрахунку витрат на експлуатацію автомобіля    
7.1. Середній денний пробіг, км
7.2. Ціна 1 л палива, $ 1,25 1,85
7.3. Ціна одного комплекту шин (в комплекті 4 шини), $
7.4. Вартість мастильних матеріалів в розрахунку на рік, $
7.5. Середньомісячна заробітна плата водія, $
7.6. Кількість водіїв, осіб
7.7. Нарахування на заробітну плату, %
7.8 Інші річні витрати, % від вартості автомобіля    
- страхування 2,5 2,5
- технічне обслуговування 15,0 15,0
- інші витрати 4,0 4,0
  Продовження табл. 2.1
8. Відповідність автомобілів нормативним параметрам відповідає відповідає
9. Значущість технічних параметрів (експертна оцінка), %    
- швидкість
- витрати палива
- пробіг шин
10. Ставка дисконтування, %

 

Визначити конкурентоспроможність вітчизняного автомобіля порівняно з автомобілем конкурента, розрахувавши індивідуальні, групові та інтегральний показники конкурентоспроможності.

Зробити висновки.

Варіанти завдань кожному студенту наведені в додатку.


Дата: 2016-10-02, просмотров: 20.