Категория Торговля: 4 Страница

На странице ресурсы по категории - Торговля всего материала: 3333 статей.

Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування Порядок обчислення і сплати акцизного збору Місце податку на прибуток у системі оподаткування України Обчислення і сплата податку на прибуток ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Нарахування, утримання та сплата податку Місце митних платежів у системі податків і зборів України ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ Місце податку на промисел у податковій системі України Пільги щодо податку на промисел Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету Плата за спеціальне використання лісових ресурсів Плата за спеціальне використання водних ресурсів Плата за спеціальне використання надр при видобутку корисних копалин Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування Збір на обов'язкове соціальне страхування Збір за використання радіочастотного ресурсу України Юридичні особи як платники єдиного податку Фізичні особи як платники єдиного податку Місцева система оподаткування і принципи її формування Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів За редакцією професора М. П. Кучерявенка Понятие и функции опционов. Классификация опционов Недостатки внебиржевых опционов Фьючерсные контракты: общая характеристика, организация фьючерсной торговли Понятие эмиссии ценных бумаг. Органы гос. Регистрации выпусков ценных бумаг Особенности принятия решения о выпуске ценных бумаг Регистрация нового пользователя на Forex Глава 1 - Особенности организации и управления торговой сферой муниципальных структур ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ СФЕРОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ СФЕРОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ТОРГОВЫХ СТРУКТУР В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ СФЕРОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР Полтавський університет споживчої кооперації України Експертизи продовольчих товарів Товарознавча характеристика якості м’яса Підготовка сировини для ковбасного Напівкопчені ковбаси. Технологія виробництва напівкопчених ковбас Об’єкти і методи дослідження Особливості структури асортименту Показники якості ковбасних виробів Приймання, пакування та зберігання напівкопчених ковбасних виробів Четверо з п'яти покупців - за фірмову торгівлю Терміни й умови зберігання охолоджуваних продуктів Выпускная квалификационная работа Социально-экономическая характеристика оптовой торговли Нормативно-правовое регулирование учета движения товарных операций Аналитический и синтетический учет товарных операций Общая характеристика деятельности ООО «Торговый дом «СМИТ» Синтетический и аналитический учет товарных операций в ООО «Торговый дом «СМИТ» ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СМИТ» Разработка внутреннего контроля учета товаров в ООО «Торговый дом «СМИТ» Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей в ООО «Торговый дом «СМИТ» Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної комерції Проблеми розвитку електронної комерції в Україні та у світі Тема 3. Організація і технологія роботи Internet -магазину Організація обслуговування покупців у віртуальних магазинах Електронні моли як перспективна форма Internet -торгівлі Тема 4. Організація продажу товарів через Internet -аукціони Поняття і функції електронних торговельних майданчиків Internet -представництва бізнес-структур І послуги в електронній комерції Забезпечення захисту в платіжних системах Internet Тема 7. Організація надання послуг в електронній комерції Система дистанційного навчання як сегмент ринку електронних послуг Тема 8. Маркетинг та реклама в мережі Internet Ефективність електронної комерції Варіант 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної комерції Варіант 4. Організація продажу товарів через Internet -аукціони Тема 5 . Організація оптового продажу товарів та послуг через віртуальні торговельні майданчики Тема 9. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. Ефективність електронної комерції Торгово-экономический институт И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ Тема 7. Государственное регулирование цен Основным методом оценки таможенной стоимости в практике РФ является метод: Таможенная стоимость товара, оцененная по методу цены сделки с ввозимым товаром, включает: Доходы государства распределяются между группами населения  на основе функции цены Раскройте сущность механизма влияния системы налогообложения на уровень цен (3 направления) Перечислите факторы, влияющие на уровень торговых надбавок в сфере розничной торговли Стабилизация состояния экономики страны приводит к следующим изменениям в действующем порядке регулирования цен Дайте определение понятия скидка, раскройте ее смысл и рассмотрите систему скидок Государство может влиять на уровень свободных рыночных цен: Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Положення про фінансове управління Роль та функції фіноргану в бюджетному процесі Організація роботи по складанню та виконанню районного бюджету Характеристика доходів бюджету Черняхівської РДА Характеристика видатків бюджету Черняхівської РДА Міжбюджетні відносини на 2010 рік Шляхи покращення роботи фінвідділу та реформи у формуванні та виконанні місцевих бюджетів Глава 1. Теоретические основы продаж в Интернет История, этапы развития и тренды Интернет-рынка Интернет-магазин как неотъемлемая часть торговли в Интернет Посещаемость как господствующий компонент для функционирования бизнеса в Интернет Конверсия и её значимость для торговли в Интернет Конкурентоспособность на фоне развития web-технологий Необходимость в создании Интернет-бренда и особенности его формирования Сервисные решения, ориентированные на Интернет-брендинг, как инструмент увеличения прибыли компаний Общая характеристика и конкурентный анализ компании Аналитический анализ источников посещаемости и конверсии, определение перспективных направлений продвижения компании Поиск уникальных предметных областей для внедрения сервисных решений («TCD Virtual Office») Апробация «TCD Virtual Office» Список использованных источников Ценовой анализ конкурентоспособности На тему: Интеграционные процессы в развивающемся мире Глава I . Международные экономические отношения Глобализация отношений в мире и МЭИ Этапы, сферы и механизмы МЭИ ГЛАВА II . РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ Появление новых индустриальных стран Экономический прогноз по странам с развивающимся рынком                   на 1999 – 2002 годы Основные направления и особенности          Латиноамериканская интеграция Современное состояние ЛАСТ и КАРИФТА Взаимодействие государств Латинской Америки с третьими странами и другими интеграционными группировками Зона свободной торговли в Африке Зона свободной торговли между США и Египтом Основные сельскохозяйственные показатели Бразилии                             в 1995 - 2000 гг. (тыс. тонн) Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, и ВНП Гонконга на душу населения в 1998 и 1999 гг Сравнительная характеристика Французское и Голландское правление C. Независимость и Нейтралитет H. Развитие Парламентской Демократии Методика решения типовых задач Задачи для практических занятий Методика решения типовых задач Задачи для практических занятий Методика решения типовых задач Задачи для практических занятий Методика решения типовых задач Расчет балльных параметрических оценок товаров Конспект Максименко Дмитрия, 10СЭ2 Франция. Испания. Голландия Удивительный рост Нидерландов ЖАН-БАТИСТ КОЛЬБЕР - РЕФОРМАТОР XVII ВЕКА (1619-1683) ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. «СПЛОЧЕНИЕ» ЮНКЕРОВ И БУРЖУАЗИИ АФРИКА И ДИСКУССИЯ О ВЕЛИКОМ РАСХОЖДЕНИИ СОВРЕМЕННАЯ БЕДНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ МО «Кингисеппский муниципальный район» за 1 квартал 2017 г Научная и инновационная деятельность Потребительский комплекс и предпринимательство Состояние рынка труда и динамика безработицы Молодежная политика, культура, развитие физической культуры и спорта Тема 1. Введение в организацию торговли Тема 2. Коммерческая деятельность в торговле Тема 1. Введение в организацию торговли Тема 2. Коммерческая деятельность в торговле Тема 3. Розничные торговые предприятия, их классификация, функции и принципы размещения Тема 4. Организация торгово-технологического процесса в магазине Тема 7. Технологическое оборудование складов Тема 8. Складской технологический процесс Тема 9. Торгово-технологическое оборудование магазинов Тема 10. Формирование товарного ассортимента Тема 11. Договоры в торговле Коммерческо-правовой комментарий основных условий договора поставки Имущественная ответственность Тема 12. Тара и тарные операции в торговле Тема 13. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды Тема 15. Правила охраны и техника безопасности условий труда Тема 16. Защита прав потребителей и государственный контроль торговли Тема 4. Организация торгово-технологического процесса в магазине и обслуживание покупателей Тема 8. Складской технологический процесс Тема 13. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды Порядок организации и проведения Ярмарки Проведение «торговой сессии» (обслуживания покупателей) Правила поведения на V I Региональной Ярмарке Виды графиков в техническом анализе Forex Линейный график (Line Chart) Простое скользящее среднее (Simple Moving Average) Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average) Эспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average) Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes) Полосы Боллинжера (Bollinger Bands) Индикатор среднего направленного движения- Average Directional Index (ADX) Каналы распределения товаров Структура и уровни каналов распределения Роль посреднических организаций в распределении продукции Управление каналами товародвижения Организация и эффективность системы товародвижения Социально-экономическая сущность оптовой           торговли Организационные формы оптовой торговли Розничная торговля в рыночной экономике Состав и структура розничного товарооборота Позиционирование торговой марки: первый шаг к успеху Три составляющие правильного позиционирования История компании Charles Schwab Основные принципы позиционирования торговой марки Международная торговля России на современном этапе Мировой рынок и внешняя торговля Товарная структура международной торговли Торгово-экономическая политика индустриальных государств Международные цены: сырьевые товары Глава II. Внешнеторговая деятельность России Система государственного регулирования внешнеторговой деятельности Глава III . Россия и международные экономические организации История возникновения и организация бирж в России Основные права и обязанности фондовой биржи Возникновение и структура фондовой биржи Фондовая биржа и ее связь с кредитно-финансовыми институтами Операции с ценными бумагами Развитие бирж в развитых странах Контроль за поступлением валютных средств Контроль безопасности импорта Формы международного сотрудничества Свободные экономические зоны (СЭЗ) Доставка международной курьерской службой Доставка магистральным транспортом Общая характеристика лесного комплекса Объемы мировой торговли товарами лесного комплекса Характеристика цен на мировом лесном рынке Характеристика цен на североамериканском региональном рынке Цены на пиломатериалы и инфляция Три аксиомы технического анализа 2 Классические фигуры технического анализа Организация данных в табличном процессоре Курсовой проект по бухгалтерскому учету На тему: Учет товарных операций в оптовой торговле ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ Учет реализации в момент оплаты товара Налогообложение и учет операций по договорам комиссии Международный таможенный транзит Переработка для внутреннего потребления Завершающие таможенные режимы Специальные таможенные режимы Иные специальные таможенные режимы Окончание игры и взаимный расчет КОНВЕНЦИИ (УСЛОВНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ) РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕФЕРАНСНЫХ ИГР Другие разновидности преферансных игр Дополнительные заявки (так называемый Illustrated Preference) Контры, реконтры и субконтры Ознакомление с возможностями программы Access 2000 Установка первичного ключа и сохранение структуры таблицы Редактирование таблицы Работник Создание формы на основе запроса Поддержание порядка в базе данных Документирование базы данных Создание прототипа приложения V. Автоматизация и упорядочивание работы с базой данных Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства Структура потенціалу підприємства Потенціал п-ва як інтегрована ек с-ма Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства Особливості використання як порівняльного підходу при оцінці Особливості використання витратного підходу до оцінки землі Оценит е влияние материальных ресурсов и материала отдачи на изменение выпуска продукции Оцените влияние физ. объема продаж и цены на изменение выручки от реализации продукции Оцените финансовую устойчивость организации, опред.коэф фин нез-ти;обеспеч СОС,капитализ.,и обеспеч.обязат-в активами ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Возникновение государственности ЦАРСТВА ДВАРАВАТИ И ХАРИПУНЧАЙЯ ПЕРВЫЕ ТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНДОКИТАЯ И ЕГО ПОЛИТИКА ДО ПАДЕНИЯ АЮТИИ В 1569 г Внутренняя политика сиамского феодального государства Аютийская держава и международная торговля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |