Категория Финансы: 17 Страница

На странице ресурсы по категории - Финансы всего материала: 8335 статей.

Сутність платіжного балансу та його роль у забезпеченні сталого розвитку держави балансу Еволюція методології складання платіжного балансу Методи аналізу та збалансування платіжного балансу Методичне забезпечення аналізу платіжного балансу країни Аналіз платіжного балансу України за 2005-2007 рр Аналіз платіжного балансу Росії за 2007р Вплив зовнішньоторговельних зв’язків України з Росією на стан платіжного балансу Глава 1. Денежное обращение, его законы, наличная и безналичная формы Денежное обращение, наличная и безналичная формы Денежная масса и закон денежного обращения Денежная система и ее элементы Функционирование денежной системы Развитие денежной системы России Особенности денежных систем других стран Причины возникновения инфляции Особенности инфляции в России Список используемых источников Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг Основные принципы формирования портфеля инвестиций Модели портфельного инвестирования Риск портфеля ценных бумаг при формировании Управление портфелем ценных бумаг Стратегия управления портфелем ценных бумаг Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе современной теории портфеля Эффективность портфеля ценных бумаг Київський Національний університет імені Тараса Шевченка Сутність, види та класифікація податків Сутність та структурна класифікація оподатковуємих доходів фізичних осіб Досвід зарубіжних країн по оподаткуванню фізичних осіб Етапи розвитку прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні у 1991 – 2006 роках Особливості методики перерахунку податку з фізичних осіб при отриманні податкового кредиту за даними сукупного доходу за рік Напрямки оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Этапы формирования и становления современной банковской системы РФ Этапы формирования российской банковской системы Порядок открытия, регистрации и ликвидации КБ Принципы работы коммерческих банков Операции коммерческих банков Понятие и экономическая сущность Стабилизационного фонда Управление средствами и правила инвестирования средств Фонда Законодательная основа формирования и использования Стабилизационного фонда Проблемы выбора модели функционирования Стабилизационного фонда Анализ альтернатив использования Фонда Зарубежный опыт создания и использования Стабилизационного фонда Проблемы отслеживания денежных потоков Стабилизационного фонда Предложения по оптимизации управления Стабилизационным фондом РФ Состояние территориальных бюджетов на современном этапе Бюджетный федерализм в развитии региональных экономик Анализ бюджетного федерализма в России Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты Межбюджетные отношения: современная ситуация, проблемы и пути их решения Проблемы и перспективы развития бюджетного федерализма Глава 1. Сущность внутрибанковского контроля и аудита Понятие внутрибанковского контроля и аудита Цели внутрибанковского контроля и аудита Документация, документооборот, организация внутрибанковского контроля и аудита. Принципы оценки систем внутреннего контроля Информация и система ее передачи. Информационная политика Взаимоотношения надзорных органов и департамента внутреннего аудита. Оценка систем внутреннего контроля надзорными органами Особенности надзора Банка России за соблюдением правил организации внутреннего контроля Теоретичні основи дослідження національної валюти В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ Роль грошово-валютного регулювання у становленні та стабілізації національної валюти у період незалежності Чинники введення національної валюти в Україні після виборення незалежності і українська міжбанківська валютна біржа Українська національна валюта і міжнародна валютно-фінансова система Інфляція – основний показник нестабільності валюти Інші шляхи та методи подальшого зміцнення української національної валюти МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ                               I. Поняття та состав цільових фондів держави Загальна характеристика цільових фондів. Історія та причини виникнення Особливості цільових фондів України Державне пенсійне страхування Фонд соціального страхування України Фонд сприяння зайнятості населення України Фонд соціального захисту інвалідів Фонд охорони навколишнього природного середовища Сутність недержавних Пенсійних фондів Что такое валютные интервенции? Влияние интервенций на валютные рынки Валютные интервенции как источник прибыли Валютная интервенция Банка России Анализ эффективности валютных интервенций Оценка валютных интервенций по критериям эффективности ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Економічна діяльність держави Об'єкти, суб'єкти та головні важелі державного регулювання економіки Методи державного регулювання економіки Сутність і головні принципи економічного та соціального прогнозування Суть державного програмування і види програм Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки Податки як інструмент державного регулювання економіки Грошово-кредитне регулювання Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Державне регулювання інвестиційної діяльності Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ Розділ I. Отримані податкові накладні Про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року або за інший період звітного року ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19 грудня 2006 року N 489-V //Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 червня 2007 року N 1119-V Сущность ликвидности, активов и пассивов с точки зрения ликвидности Управления активами и пассивами коммерческого банка, основные его задачи Основные методы УАП (Управление активами и пассивами) Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка Современная оценка ликвидности банковской системы России Список использованных источников Анализ доходов муниципального бюджета Структура доходов бюджета г.Рязань в 2004, 2005, 2006 годах Динамический анализ доходов бюджета в 2004-2006 годах, тыс. руб Исполнение доходной части бюджета за 2005 год, тыс.руб Анализ расходов муниципального бюджета Расходы МО г. Рязань в 2004 – 2006 гг., тыс. руб Исполнение расходной части бюджета 2005 года Глава 1. Статистическая обработка данных Понятия денежного обращения и денежной массы Система показателей денежной массы Структура денежной массы и ее виды Статистический анализ оборачиваемости денежной массы Двухуровневая банковская система Российской Федерации Основные задачи Центрального банка Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ Основные методы и инструменты денежно-кредитной   политики Банковская реформа в обеспечении функций Центрального банка РФ Институт: экономики и управления Преимущество ПИФа над банком Во что вкладываются деньги пайщиков Механизм работы паевого фонда. Контроль за деятельностью управляющей компании Как стать пайщиком. Продажа паев Информация о паевом фонде, доступная инвестору Куда вкладываются средства паевых фондов Преимущество ПИФА над банком БАНК. БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики Структура управления коммерческим банком Ресурсы коммерческого банка их структура и характеристика Модель модифицированного балансового уравнения Направления деятельности банка НБД-Банк – обслуживание малого и среднего бизнеса РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (ВКЛАДЧИКАМИ) АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБД-БАНКА ЗА 2006 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Виды банковских операций по обслуживанию юридических лиц Принципы организации обслуживания юридических лиц в коммерческом банке Перспективы развития банковского обслуживания юридических лиц в банке Характеристика деятельности ОАО «Ханты-Мансийский банк» Оценка депозитных и кредитных операций коммерческого банка Оценка расчетного обслуживания юридических лиц в банке Разработка дизайна и кодирование сайта Теоретические основы расчета единого социального налога Экономическая сущность и противоречия единого социального налога Плательщики единого социального налога Налоговая база единого социального налога Порядок исчисления и уплаты ЕСН на предприятии ООО «Арзамасская заготовительная контора» Исчисление ЕСН для ООО «Арзамасская заготовительная контора» Порядок формирования отчетности по ЕСН Порядок формирования отчетности по страховым взносам в ПФРФ Порядок формирования отчетности по страховым взносам в ФСС Тема: «Денежно-кредитная политика и роль банков в стабилизации экономики Казахстана» Возникновения и развитие кредитных отношений Цели кредитно-денежной политики Двухуровневая кредитная система Инструменты кредитно-денежной политики Способы государственного регулирования в Республике Казахстан Причинно-следственная связь: кейнсианский взгляд Кредитно-денежная политика: модель AD – AS Кредитно-денежная политика и международная экономика Роль и значение кредитной системы Аналитический материал Клуба аналитиков. Финансовый кризис 2007 года в США и его причины Проблемы мирового рынка энергоносителей Правове регулювання товарної біржі ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ Порядок та умови проведення біржових торгів ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ Налог на прибыль организаций ВОПРОС 2 Классификация доходов и расходов для целей налогообложения Статья 256 НК установила понятие «амортизируемое имущество» Глава1. Правовые основы, деятельности негосударственного пенсионного обеспечения Негосударственные пенсионные фонды: понятия, основы деятельности, и органы управления Права и обязанности негосударственных пенсионных фондов Договор негосударственного пенсионного обеспечения: понятия, и виды Принципы работы негосударственных пенсионных фондов Список используемых источников Принципы бюджетной системы РФ Формирование доходов и расходов бюджетов разных уровней Характеристика отдельных звеньев бюджетной системы РФ Исполнение областного бюджета по доходам за 1998 год Бюджетный федерализм: проблемы и перспективы Современное состояние актуарных исследований в России: общая характеристика Экономико-математические и актуарные исследования по государственному пенсионному обеспечению и пенсионной реформе Прикладные актуарные исследования по накопительным схемам пенсий Методологические и статистико-демографические актуарные исследования по пенсионному страхованию и страхованию жизни Финансовые и инвестиционные исследования Некоторые аспекты международного опыта актуарных исследований, актуальные для России Санкт-Петербургская Государственная Институт предпринимательства и финансов Резерв незаработанной премии Резерв произошедших, но незаявленных убытков Резерв колебания убыточности Резерв предупредительных мероприятий Расчет доли перестраховщиков в страховых резервах Как появились бумажные деньги Деньги в лагере военнопленных Почему Америка помнит о “Великой депрессии” Показатели количества денег в обращении Факторы, определяющие номинальный обменный курс I Системы банковских телекоммуникаций I .1 Системы электронной почты I .2 Специализированные сети телекоммуникаций II .1 Главные цели создания SWIFT и основные этапы ее развития II .2 Преимущества и недостатки сети II .4 Современная архитектура сети SWIFT II .5 Обеспечение безопасности функционирования SWIFT II. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВ Организационная структура банка B. «Процветание» (1996 – конец 1997гг.) C. Предкризисное состояние (конец 1997 – август 1998гг.) C. Кризис внешней задолженности Основные направления развития банковской системы в России ГЛАВА I . Становление современной структуры банковской системы на территории Республики Башкортостан Исторические этапы формирования банковской системы Становление двухуровневой банковской системы Реализация Национальным Банком РБ программ социально - экономического развития региона Структура доходов и расходов, рентабельность Итоги деятельности банковской системы Республики Башкортостан Совещание с кредитными организациями РБ: модернизация банковской системы республики МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Дати визначення с посиланням на офіційні джерела – касовому виконанню Державного бюджету України Механізм складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів Уборка в стиле дзен. Метод наведения порядка без усилий и стресса от буддийского монаха О чем свидетельствуют набитые вещами кладовки, шкафы и гаражи Что вам ожидать от этой книги Ошибка № 2: Минимализм – это вопрос того, как вы организуете свои вещи Ваши цели и осознанный выбор Обманчивая дымка консюмеризма Как получилось, что мы ставим знак равенства между понятиями консюмеризма и счастья Консюмеризм и молчаливое поколение Давайте внимательно рассмотрим то, что все мы превозносим В чем заключается гарантия безопасности? Когда правильные вещи вам никак не помогут Избавьтесь от вторых экземпляров и повторений Там, где заканчивается одна мечта, начинается другая Совет 3: Подарите предметам новую жизнь Эксперимент: попробуйте жить с меньшим количеством вещей Перекладывание: эта вещь нам еще пригодится Свобода – это двадцать девять дней Как не сбиться с выбранного пути Вернем здравый смысл дарению подарков Битва за формочки для десертов До того, как гнездо опустеет Человеческие отношения прежде всего Как лучше избавиться от вещей Вкладывайте сэкономленные деньги в добрые дела Многогранное понятие щедрости Осознанная и целеустремленная жизнь Что считается красотой в современном мире Тело – это инструмент, которым мы управляем при помощи своей воли Распрощайтесь с негативными эмоциями и влиянием Добейтесь того, о чем мечтаете Каждый день открывает новые возможности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |