Категория Демография: 2 Страница

На странице ресурсы по категории - Демография всего материала: 708 статей.

Система показателей качества и уровня жизни населения Методы оценки качества и уровня жизни населения Глава 2. Статистическая оценка уровня и качества жизни Глава 3. Перспективы развития уровня и качества жизни Перспективы развития уровня и качества жизни населения Поняття міжнародного гуманітарного права, його принципи та джерела Міжнародне гуманітарне право в період збройних конфліктів У ході бойових дій знай і дотримуйся таких правил Немає нічого страшнішого, ніж бачити мертву людину Масштаби та наслідки трагедії українського народу Базай Павло Григорович ,1920 р. н ТЕМА: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII - ПОЧАТКУ XVIII ст Конспективний виклад матеріалу Ян Казимир П. Дорошенко І. Самойлович  цариця Софія Петро I Карл XII Жовтня 1706 року Росія залишилася у війні зі Швецією на самоті Глава 1. Уровень жизни населения Доходы населения и благосостояние Характеристика денежных доходов населения Статистика потребления товаров и услуг Глава 3. Занятость и безработица Шпоргалки-билеты по социальной статистике Показатели, характеризующие социальную поддержку населения При ведении социально-гигиенического Геоинформационные системы (ГИС) Организация социально-гигиенического мониторинга По коэффициентам общей смертности Первичная заболеваемость детского населения Нижегородской области за 1998-2003 гг Структура заболеваемости ЗНО женщин Нижегородской области в 2003 г МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Необхідність соціального захисту в умовах ринкової економіки Формування системи соціального захисту Соціальний захист інвалідів. Заходи щодо активізації їх життєдіяльності Соціальне страхування та соціальний ризик Реформування системи соціального захисту в Україні От какого латинского слова происходит термин «статистика»? Что он означает? Что называется статистической группировкой? Какими наиболее распространенными статистическими методами осуществляется изучение тренда в рядах динамики? Перечислите унифицированные формы статистического наблюдения по их наименованию Какими показателями характеризуется естественное движение населения? Методика проведення занять з цивільної оборони в загальноосвітній школі Організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства Стихійні лиха, їх характеристика, правила поведінки і дії населення Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення Вогнище ядерного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення Вогнище хімічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення Вогнище бактеріологічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення Організація захисту населення Індивідуальні засоби захисту Санітарна обробка людей. Захист і знезараження води, продуктів і речей Захист і знезараження води, продуктів і речей Порядок підготовки вчителя до занять з цивільної оборони НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ Правове регулювання створення і розвитку малого підприємництва в Україні Сутність малого бізнесу і його роль у вирішенні проблеми зайнятості Державна політика України у сфері зайнятості населення Проблеми безробіття та рівня життя населення Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах Аналіз стану, проблем і тенденцій розвитку малого підприємства в Україні та Харківському регіоні Вдосконалення правового забезпечення розвитку підприємництва в Україні Удосконалення державного управління зайнятістю населення Державне регулювання при надзвичайних ситуаціях Державне управління охороною праці Глава 1. Изучение состава населения Характеристики состава населения. Источники информации Группировки населения и система показателей Методы изучения динамики состава населения Глава 2. Структура населения Брак - это санкционируемая и регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению друг к другу и к их детям Тема: Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення Класифікація соціальних програм Загальні підходи до оцінки ефективності соціальних програм Характеристика міських цільових програм які реалізуються в місті Одесі (за перше півріччя 2006 року) Порівняльний аналіз міських цільових програм міста Одеси та міста Луганська Значення, сутність та основні функції комплексу соціальної інфраструктури у розвитку і розміщенні продуктивних сил регіонів Передумови і принципи розвитку і розміщення соціальної інфраструктури Особливості розвитку соціальної інфраструктури регіонів Матеріально-побутовий комплекс Територіальна структура та регіональні відмінності забезпеченості соціальною сферою населення Проблеми та напрями удосконалення розвитку і розміщення соціальної інфраструктури регіонів Институт рыбного хозяйства биологии и природопользования ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОГО ОСЕТРА ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ РУССКОГО ОСЕТРА (Acipenser gueldenstaedtii Brandt) Влияние биотических факторов Антропогенные факторы влияния ГЛАВА 3. БЛОК-СХЕМЫ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ РУССКОГО ОСЕТРА Понятие рынка труда. Показатели, характеризующие региональный рынок труда Показатели, характеризующие предложение на рынке труда Показатели, характеризующие спрос на рынке труда Показатели, характеризующие равновесие на рынке труда Кривая Филлипса и распределение заработной платы Межрегиональные дифференциалы заработной платы Старение общества – проблема глобального масштаба Причины старения общества. Индекс демографической старости населения России Фактор низкой продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами Социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы, связанные со старением населения Пути решения проблемы постарения населения Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України Пропозиція робочої сили в Україні Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами, тис. чол Доходи від трудової діяльності Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування ринку праці Основні напрями реформування оплати праці Рекомендації автора щодо шляхів подолання безробіття в Україні Глава 1. Теоретические основы прогнозирования структуры доходов населения Основные подходы к прогнозированию доходов населения Обоснование выбора метода прогнозирования структуры доходов населения Сценарии развития доходов населения в Тюменской области в среднесрочной перспективе Построение прогнозной модели для структуры доходов населения в Тюменской области Верификация прогноза развития структуры доходов населения в Тюменской области Теоретические основы статистического изучения безработицы в России Общая характеристика уровня безработицы в России Анализ уровня безработицы на основе изучения рядов динамики Государственная служба занятости, как метод борьбы с безработицей Сутність і механізм розподілу доходів Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності Доходи підприємців та суспільні фонди споживання Доходи від власності. Рентні доходи та сімейні доходи Фактологічні дані щодо рівня доходів населення України Тема 1 «Теоретические основы и принципы организации статистики» Тема 2 «Статистическое наблюдение» Тема 3  « Статистическая группировка и сводка » Тема 4 «Абсолютные и относительные величины» Тема 5 « Средние величины и показатели вариации » Тема 6 « Статистические графики » Тема 8 « Индексный анализ и его использование при анализе цен и инфляции » Тема 9  « Выборочное наблюдение » Тема 10  « Статистическое изучение связи между явлениями » Тема 11 « Статистика населения» Тема 12 «Статистика занятости и безработицы» Тема 13 «Статистика национального богатства» Тема 14 «Статистика уровня жизни населения» Тема 15. Статистика выпуска товаров и услуг Тема 16 «Система национального счетоводства (СНС)» Занятие по теме «Система национального счетоводства» Численности и динамика численности Половозрелая структура популяции Половозрелая структура популяции Численности и динамика численности Физико-географические особенности региона исследования Материал и методы исследования Встречаемость представителей псовых на территории Павлодарской области Актуальные проблемы экологической сохранности псовых и пути их решения Кафедра экономики и прикладной информатики Вопрос 1.1 . Индексы и их классификация Агрегатные индексы количественных показателей Индексы качественных показателей Вопрос 1.4 . Средние индексы Вопрос 1.5 . Индексы постоянного, переменного состава и структурных сдвигов Вопрос 1.6. Цепные и базисные индексы Статистика населения, трудового потенциала и рынка труда ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЕВРОПЕ Демографические характеристики и процессы. Общие понятия и методические подходы к оценке. Динамика изменения численности населения. Средняя продолжительность жизни в странах Западной Европы Демографическое движение населения в Западной Европе (страны ЕС) Семейный состав людей в возрасте 30-39 лет в некоторых Специфика российских городов конца XIX – начала XX в. в отечественной историографии Урбанизация и модернизация как исторические явления: соотношение понятий в исторической литературе Историки о роли крестьян в урбанизации Историки о социокультурном облике горожан Историки о роли городского самоуправления География происхождения человека Демографические показатели: абсолютные и относительные Динамика численности населения ТЕОРИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА Закономерности размещения населения Природні джерела радіоактивного випромінювання Гостра і хронічна променева хвороба Опромінення і тривалість життя людини Застосування засобів індивідуального захисту Колективний захист населення при радіоактивному забрудненні Глава 1. Демографический кризис в России и динамика изучения репродуктивной мотивации Теоретические и методологические подходы к изучению репродуктивного поведения в условиях трансформации семьи и брака Основные тенденции трансформации репродуктивного поведения в современном обществе Факторы, влияющие на репродуктивные ориентации молодежи Глава 2. Ценностно-мотивационная детерминация репродуктивного поведения Факторы репродуктивной мотивации и потребность в детях Розділ 1 Ринок праці і механізм його функціонування Механізм формування і функціонування ринку праці, теоретичні підходи до його аналізу Ринок праці: функції, поняття попиту та пропозиції Механізм саморегулювання ринку праці Методи державного регулювання Розділ 3. Структура й особливості ринку робочої сили України Институт региональной экономики и управления Модели воспроизводства населения Уровни воспроизведете населения по фазам демографического перехода Население основных регионов мира (млн. чел.) Общий коэффициент рождаемости. Общий коэффициент смертности. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.) Особенности демографического перехода в России Изменение возрастного состава населения мира при прохождении демографического перехода Використання трудових ресурсів західних областей України Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення за 1990-1996рр. (на 1000 чоловік) СКЛАД І СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Структура територіального руху населення в Україні ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Рівень сільського безробіття за період 1994-1997 рр. по Західному регіону ПО КУРСУ «СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА» Показатели естественного движения населения РФ Частные демографические показатели. Методы исследования, применяемые в демографической статистике. Анализ демографического развития РФ Демографическое прогнозирование. Лекции по географии населения и демографии Экономико-географическое положение городов Самых больших по численности населения (более 40 млн. чел.) гос-в мира Доля титульных народов среди населения республик бывшего СССР Городское и сельское население Естественный прирост населения
1 | 2 | 3 |