Категория Биотехнологии: 1 Страница

На странице ресурсы по категории - Биотехнологии всего материала: 417 статей.

Классификация и номенклатура ферментов. Изоферменты. Органоспецифические ферменты. Энзимодиагностика и энзимотерапия. Ингибиторы ферментов как лекарственные препараты. Наследственные энзимопатии Единицы активности ферментов Индукция и репрессия синтеза ферментов Ферменты в клинической диагностике Практическое значение анализа изоферментных спектров в крови (ЛДГ, КК и др.). Применение ферментов как аналитических реагентов при лабораторной диагностике База Загальна Біохімія Крок-1 Фармація за темами Тема 1. Вступ до біохімії. Амінокислотний склад білків і пептидів. Структурна організація та фізико-хімічні властивості білків. Класифікація та характеристика складних білків Тема 3. Тканинне дихання: механізм, регуляція, інгібітори, значення процесу. Окисне фосфорилювання, коефіцієнт Р/О. Окислювальне декарбоксилювання ПВК. Цикл трикарбонових кислот Тема 4. Метаболізм вуглеводів. Гліколіз. Анаеробне та аеробне окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Пентозо-фосфатний шлях. Метаболізм фруктози та галактози Тема 5. Катаболізм та біосинтез обміну глікогену. Генетичні порушення обміну глікогену. Регуляція та патології вуглеводного обміну. Цукровий діабет Тема 6. Катаболізм триацилгліцеролів. Окислення жирних кислот. Метаболізм кетонових тіл. Біосинтез жирних кислот, триацилгліцеролів, фосфоліпідів. Регуляція цих процесів Тема 7. Біосинтез та обмін холестеролу. Жовчні кислоти. Транспортні форми ліпідів. Патології ліпідного обміну:стеаторея, ожиріння, атеросклероз Тема 9. Спеціалізовані шляхи обміну амінокислот. Біосинтез глутатіону та креатину. Ензимопатії амінокислотного обміну Тема 10. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів. Спадкові порушення обміну нуклеотидів. Реплікація ДНК. Біосинтез РНК. Репарація ДНК. Біосинтез білка Тема 11. Молекулярно-клітинні механізми дії пептидних гормонів і біогенних амінів, стероїдних та тиреоїдних гормонів . Гормональна регуляція метаболічних процесів Т ема 12 . Механізми перетравлення поживних речовин в травному тракті Тема 13. Вітаміни як компоненти харчування. Водорозчинні (коферментні) вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти Тема 15 . Біохімічні функції печінки. Метаболізм порфіринів: обмін жовчних пігментів, біохімія жовтяниць. Біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів в печінці ТЕМА: Физиология микроорганизмов. Генетика микроорганизмов. Формы взаимоотношений микроорганизмов Химический состав микробной клетки Источники энергии и доноры электронов Дыхание микроорганизмов (биологическое окисление или энергетический метаболизм) Организация генетического аппарата микроорганизмов Симбиотические, антагонистические и паразитические взаимоотношения у микроорганизмов. Типы симбиоза Е) Корект ік орта дайындауга арналган реактор Е) Математикалык модель процес ін  шешу   Э) Сыртк ы рециркуля цц ялы жуйес і бар жейде O) Бір  ауксинді баскасымен алмастыру Микроорганизмдердiн канда жэне биологиялык орталарында организмнiн кобеюi Сепсистi наукастардын эртурлi тiндерiнде жэне агзаларында екiншiлiкti iрi-ндi ошактардын дамуымен Коздыргызтардын турлiк белгiсi Основные этапы развития биотехнологии Связь биотехнологии с фундаментальными и прикладными науками Характеристика ферментов, используемых в генетической инженерии Векторные системы для клонирования в клетках эукариот Системы пеногашения, теплообмена, аэрирования и перемешивания, асептики и стерилизации, используемые в ферментерах Кривая роста популяции клеток, характеристика отдельных фаз и получение целевых продуктов Биотехнология получения гибридом. Биотехнология получения моноклональных антител Биотехнологические подходы к решению проблемы фиксации азота Способы получения сверхпродуцентов (СП) Биотехнология получения иммунных сывороток Какие микроорганизмы являются продуцентами антибиотиков Аэробная микробиологическая очистка сточных вод Биотехнология получения инсулина, интерферона, гормона роста
1 | 2 |