Органи управління кооперативом
Рівень органу управління Назва органу управління Юридичний статус Термін дії Склад Примітки
1 2 3 4 5 6

Вищий орган управління

Установчі збори Обов’яз­ковий Скликаються при створенні кооперативу Засновники Після закінчення установчих зборів засновники отримують статус членів кооперативу
Чергові загальні збори Обов’яз­ковий Проводяться не рідше одного разу на рік Не менше половини від усіх членів кооперативу Скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби. Дату, місце, час проведення та порядок денний членам кооперативу повідомляють не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення
Збори уповноважених Альтерна­тивний Передбачений статутом Не менше 2/3 від усіх уповноважених З організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів неможливе

Продовження табл. 2

1 2 3 4 5 6
  Позачергові збори Скликаються за вимогою Скликаються протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабез­печення явки вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів Члени кооперативу Скликаються на вимогу: не менше 1/3 його членів; спостережної ради; ревізійної комісії (ревізора); органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є

Виконавчий орган

Голова Обов’яз­ковий Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років Член кооперативу Менше ніж 10 членів кооперативу
Правління Альтерна­тивний Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років Члени кооперативу, які не можуть бути членами спостережної ради кооперативу чи його ревізійної комісії Більше ніж 10 членів кооперативу
Виконавчий директор Альтерна­тивний Визначається контрактом Найманий працівник  

Закінчення табл. 2

 

1 2 3 4 5 6
Спостережна рада Спостережна рада. Кількість 3−5 осіб, які працюють на громадських засадах Альтерна­тивний Визначений статутом Члени кооперативу, які не можуть бути членами правління кооперативу чи його ревізійної комісії У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб

Ревізійна комісія (ревізор)

Ревізійна комісія Альтерна­тивний Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років Члени кооперативу, які не можуть бути членами правління кооперативу чи його спостережної ради У кооперативі, до складу якого входить більше ніж 10 членів
Ревізор Обов’яз­ковий Визначений статутом, але не більше ніж на п’ять років Член кооперативу, який не може бути членом правління кооперативу чи його спосте­режної ради У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів

Майнові відносини члена виробничого кооперативу з підприємством у разі припинення членства та щодо переходу паю регулюються цивільним законодавством. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов’язаннями коопера­тиву субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у роз­мірі, не меншому їх пайового внеску, якщо більший розмір від­повідальності не передбачено законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями членів кооперативу.

Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку, визначеному статутом кооперативу відповідно до вимог ГК України. Він ліквідується у загальному порядку для суб’єктів господарювання, передбаченому господар­ським законодавством, з урахуванням такого:

− ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквіда­ційною комісією, призначеною загальними зборами членів коопе­ративу, а у разі його ліквідації за рішенням суду − ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до цього рішення;

− розпорядження землею виробничого кооперативу, що ліквідується, здійснюється у порядку і на умовах, передбачених земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю.

Згідно з ч. 1 ст. 29 Закону України «Про кооперацію» коопе­ратив ліквідується за рішенням загальних зборів членів кооперативу або зборів уповноважених, або за рішенням суду.

Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом.

Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу, пов’язану зі стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), установити порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу.

Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу в порядку, встановленому законом. Майно кооперативу, що залиши­лося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв і виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об’єднанням, членами якого вони є, розподіляється між ними в порядку, визначеному статутом.

Беручи до уваги інтеграцію України в ЄС та світове кооперативне співтовариство, необхідно звернути увагу на правове регулювання трудових відносин у виробничому кооперативі.


Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений термін чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною організацією та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту. Найманих працівників у виробничому кооперативі має бути менше за членів кооперативу, це визначається самою суттю кооперативу. Міжнародний кооперативний альянс не визнає організацію, в якій застосовується головним чином наймана праця, кооперативом, якщо він і зареєстрований юридично як кооператив[218]. Подібне обмеження щодо найманих працівників запропоновано у ст. 35 Модельного Закону «Про кооперативи та їх об’єднання (спілки)»[219]. Цим актом передбачено, що середня чисельність найма­них працівників у виробничому кооперативі не має перевищувати (тридцяти) відсотків чисельності членів кооперативу. Таке обмеження не поширюється на роботи, які виконуються за укладеними кооперативом із громадянами договорами, підрядними та іншими договорами, що регулюються цивільним законодавством, а також на сезонні роботи. Чинне законодавство таку невідповід­ність допускає. Співвідношення кількості членів кооперативу та працюючих найманих працівників національним кооперативним законодавством не визначається.

 Дата: 2018-12-28, просмотров: 17.