Заняття 2. Принципи конституційно-правового статусу особи, тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов ’ язків. Система прав, свобод людини і громадянина в Україні
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Навчальна мета заняття – формування цілісного уявлення про принципи правового статусу особи та основних тенденцій конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків, а ткож визначити класифікацію основних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Час проведення – 2 год.

 

План

1. Принципи конституційно-правового статусу особи.

2.   Права, свободи, обов’язки: поняття і класифікація.

3. Позитивні та негативні права (свободи).

4.  Абсолютні та відносні права (свободи).

Методичні рекомендації

Розгляд принципів конституційно-правового статусу особи потрібно розпочати з таких основних: належність людині основних прав і свобод від народження і їх невідчужуваність; відповідність правового статусу особи в Україні вимогам і стандартам, які на сьогодні склалися в міжнародному співтоваристві; поєднання індивідуальних інтересів особи з інтересами інших осіб, держави і суспільства; загальність конституційних прав, свобод і обов’язків; юридична рівність громадян України, їх рівноправність; заборона незаконного обмеження конституційних прав і свобод громадян України; принцип єдності прав і обов’язків; гуманістична спрямованість основ правового статусу особи; загальнодоступність основних прав і свобод людини і громадянина.

Розкриваючи класифікацію основних прав і свобод необхідно розглянути два основні підходи : радянський та західний. Після чого розкрити класифікацію за різними критеріями: за суб’єктами, за генезою, за характером утворення, за черговістю включення до конституцій, за ступенем їх абсолютизації, за змістом.

Теми для презентацій

- Підстави обмеження прав (свобод).

- Основні тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.

- Гарантованість конституційного статусу особи.

-  Право і свобода : визначення змісту, співвідношення.

 

Додаткова література:

1. Тодыка Ю.Н. Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине: монография. Київ: Ін Юре, 2004.  368 с.

2. Пушкіна О.В. Система прав і свобод людини і громадянина в Україні : теоретичні і практичні аспекти забезпечення. Київ : Логос, 2006. 416 с.

3. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні. Київ: Правова єдність, 2008. 350 с.

4. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні.За ред. Ю.С. Шемчушенка. Київ: Юридична думка, 2008. 252 с.

5. Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: монографія. Харків: Видав. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.  256 с.

6. Верланов С.О. Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження).  Львів: Край, 2009. 196 с.

7. Гладких В.И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект: монография. Харків: Факт, 2005.  368 с.

8. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. За ред. В. М. Бесчастного. Київ: Знання, 2007. 415 с.

9. Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпроп. нац. ун-ту, 2013.  424 с.

10. Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство: монографія. Київ: Час Друку, 2011.  132 с.

11. Григоренко Є.І., Григоренко Я.О., Козлов В.І. та ін. Колективні політичні права і свободи людини та громадянина в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. За ред. Л.В. Новікової.  Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2013. 352 с.

12. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики: монографія. За ред. В.Ф. Погорілка. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.  356 с.

13. Марцеляк О.В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: навч. посіб. Харків: ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2008.  636 с.

14. Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя у конституційно-правовій теорії та практиці: монографія. Харків: ФІНН, 2010.  608 с.

 

Дата: 2018-11-18, просмотров: 513.