Тема 6. Права людини, держава, суспільство
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Демократична, соціальна, правова держава: поняття, ознаки, умови існування. Права людини і становлення демократичної, соціальної, правової держави в Україні. Взаємини між людиною та державою: ліберальна доктрина. Принцип відповідальності держави перед людиною. Держава й правове регулювання прав людини. Органи державної влади та місцевого самоврядування в механізмі забезпечення й захисту прав і свобод. Права людини як критерій морального виміру політики й державної влади.

Права людини й становлення громадянського суспільства. Тенденції подальшого розвитку прав і свобод людини ігромадянина в Україні. Права людини – сфера взаємодоповнення права і моралі.

 Тема 7. Система конституційних обов’язків.

Додержання Конституції і законів України. Захист Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Не заподіяння шкоди природі і відшкодування завданих збитків. Охорона культурної спадщини. Повага до честі і гідності людей, не посягати на їхні права і свободи. Піклування про дітей та непрацездатних батьків. Сплата податків і зборів.

Тема 8 . Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Загальна характеристика правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.  Конституційні права, свободи й обов’язки іноземців та осіб без громадянства

 Правовий статус біженців в Україні.

 

Тема 9 . Конституційно-првовий статус національних меншин

 Національно-етнічний чинник у конституційному праві України. Титульна нація і національні меншини в Україні.  Права та обов’язки національних меншин в Україні.

Поняття та зміст національно-культурної автономії.  Механізм реалізації прав національностей в Україні.  Правовий статус мов в Україні.

 

 

Тема 10. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб.

Поняття та облік внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту, виборчі права, отримання комунальни послуг. Повноваження Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Мжінародне співробітництво з проблем внутрішньо переміщених осіб.

Розділ 2: Механізм реалізації та забезпечення прав і свобод людини і громадянина

 Тема 11. Судовий захист прав і свобод людини і громадянина в Україні

Суд як гарант прав людини і громадянина. Принцип судового захисту прав і свобод: сутність і значення. Право на судовий захист: механізм і порядок реалізації. Позиції Європейського Суду з прав людини щодо права на судовий захист. Захист прав людини в межах кримінального та цивільного судочинства. Адміністративна юстиція і захист прав людини. Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини.

 Тема 12. Позасудові гарантії прав людини і громадянина в Україні

Конституційно-правові гарантії прав людини і громадянина в сфері виконавчої влади. Позасудовий (адміністративний) порядок оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів виконавчої влади та їх посадових осіб. Право на петицію (звернення): порядок реалізації та значення для забезпечення прав і свобод. Функції Верховної Ради в сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Президент України – гарант дотримання прав і свобод. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина. Прокуратура України та захист прав людини. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 Тема 13. Органи внутрішніх справ у механізмі забезпечення конституційних прав і свобод громадян

 Завдання та функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав і свобод громадян. Форми та методи діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав і свобод громадян. Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів щодо юридичного забезпечення основних прав і свобод громадян.

 

 

 Тема 14. Права людини в міжнародному праві

Права людини в історії міжнародного права і міжнародних відносин. Класичне і сучасне міжнародне право та права людини. Міжнародне право прав людини як самостійна галузь сучасного міжнародного публічного права. Принципи міжнародного права прав людини: рівність і недискримінація; справедливість, солідарність і соціальна відповідальність; забезпечення миру та відмова від насильства. Джерела міжнародного права прав людини: загальна характеристика, види. Міжнародний білль про права людини (загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права) та міжнародні стандарти в галузі прав людини.

 

Тема 15. Міжнародні механізми захисту прав людини

Міжнародні механізми захисту прав людини: сутність і класифікація. Універсальна система захисту прав людини: визначення поняття, види органів – елементів системи. ООН: функції та повноваження в галузі прав людини. Компетенція головних, допоміжних та контрольних (конвенційних) органів ООН у галузі прав людини. Регіональні системи захисту прав людини. Американська система захисту прав людини. Механізми комплексного захисту прав людини.

Тема 16.Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод та Європейський Суд з прав людини

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод: загальна характеристика, перелік прав і свобод, що захищаються: протоколи. Європейський Суд з прав людини: формування, структура, повноваження, порядок звернення, умови прийняття скарг, судові процедури, юридична сила та значення рішень. Україна та Європейськи Суд з прав людини.

Дата: 2018-11-18, просмотров: 406.