Характеристика навчальної дисципліни
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нормативна/ за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки

3-й 3-й

Семестр

5-й 5-й

Лекції

32 год 6 год

Практичні, семінарські заняття

16 год 4 год

Лабораторні заняття

- -

Самостійна робота

72 год 110 год

Індивідуальні завдання

-

1.6. Заплановані результати навчання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти мають досягти таких результатів навчання:

- у межах формування компетенції ПК-1:

знати:вимоги та правила щодо розробки проектів нормативно-правових актів;

вміти:аналізувати чинне законодавство, виявляти прогалини та колізії, інші недоліки в законодавстві України в сфері закріплення правового статусу людини і громадянина та його окремих елементів.

володіти навичками:обґрунтування і прийняття рішень, щодо усунення вищезазначених недоліків.

- у межах формування компетенції ПК-4:

  знати:норми чинного законодавства в сфері правового статусу людини і громадянина; норми міжнародних договорів, судову практику Європейсього суду з прав людини;

вміти: аналізувати юридичні ситуації, правильно їх кваліфікувати та визначати конституційно-правові приписи, які належить застосувати, а також обирати правові форми та способи реагування залежно від фактичних обставин;

володіти навичками:обґрунтування і прийняття правових рішень, які відповідають вимогам конституційного законодавства України.

- у межах формування компетенції ПК-5:

       знати: еволюцію, сучасний стан та основні тенденції розвитку правового статусу особистості; конституційно-правові принципи та гарантії правового статусу людини і громадянина в Україні; механізм забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні; міжнародні стандарти у галузі прав людини та їх співвідношення з національним законодавством;

       вміти:правильно складати і оформлювати юридичні документи; давати  обґрунтування рішень; з’ясовувати юридичні факти; аналізувати, тлумачити та правильно застосовувати правові акти; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації з правових питань; приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності до  законодавства України;

       володіти: юридичною термінологією; навичками роботи з правовими актами; навичками аналізу юридичних фактів та правових норм, що є об’єктом професійної діяльності; навичками вирішення правових проблем та застосування правових норм.

- у межах формування компетенції ПК-8:

       знати:поняття, структуру та види правового статусу людини і громадянина, права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні; механізм забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні; міжнародні стандарти у галузі прав людини;

       вміти: аналізувати нормативно-правові акти та міжнародні договори, правову практику, які визначають правовий статус людини і громадянина та його структуру, будувати професійну діяльність, виходячи з принципу забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянина;

       володіти : юридичною термінологією; навичками роботи з правовими актами; навичками аналізу юридичних фактів та правових норм, що є об’єктом професійної діяльності; навичками вирішення правових проблем та застосування правових норм.

- у межах формування компетенції ПК-13:

       знати:правила тлумачення законодавства з метою правильного його застосування;

       вміти:тлумачити нормативно-правові акти та міжнародні договори, надавти кваліфіковані юридичні висновки і консультації щодо конституційно-правового статутсу особи;

       володіти навичками: нормативно-правових актів та міжнародних договорів, надання юридичних висновків та консультацій.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Поняття конституційно-правового статусу особи та його основні елементи. Особливості конституційно-правого статусу окремих категорій осіб

Дата: 2018-11-18, просмотров: 393.