Виклад змісту теми за допомогою слайдів
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У презентації повинні бути послідовно розглянуті всі питання плану. Важливо прагнути до того, щоб теоретичний зміст роботи пов’язувався з аналізом практично-правових явищ. Студент повинен уміти показати, яке практичне значення має знання принципів, закономірностей i категорій.

Під час створення слайдів не варто користуватися застарілими джерелами, у яких можуть міститися помилкові погляди, неточні формулювання i висновки, застарілі цифрові дані. Отже, вміння виділяти головні теоретичні питання i роз’яснювати їх на конкретному матеріалі, використовуючи при цьому сучасну літературу, – такі основні вимоги до підготовки презентації.

Теми для презентацій

- Покоління прав людини. Індивідуальні і колективні права.

- Ознаки конституційно-правового статусу особи.

- Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

- Підстави обмеження прав (свобод).

- Основні тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.

- Гарантованість конституційного статусу особи.

-  Право і свобода : визначення змісту, співвідношення.

- Раціоналістична теорія прав людини в Новий час.

- Концепція прав людини у XX столітті.

- Держава й правове регулювання прав людини.

- Права людини як критерій морального виміру політики й державної влади.

- Тенденції подальшого розвитку прав і свобод людини і громадянина в Україні.

- Права людини – сфера взаємодоповнення права і моралі.

- Сплата податків і зборів.

- Піклування про дітей та непрацездатних батьків.

- Правовий статус біженців в Україні.

- Правовий статус мов в Україні.

- Механізм реалізації прав національностей в Україні.  

- Міжнародне співробітництво з проблем внутрішньо переміщених осіб.

- Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні.

- Прокуратура України та захист прав людини.

- Право на петицію (звернення): порядок реалізації та значення для забезпечення прав і свобод.

- Адміністративна юстиція і захист прав людини.

- Міжнародний білль про права людини (загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права) та міжнародні стандарти в галузі прав людини.

- Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів щодо юридичного забезпечення основних прав і свобод громадян.

- Джерела міжнародного права прав людини: загальна характеристика, види.

- Принципи міжнародного права прав людини: рівність і недискримінація; справедливість, солідарність і соціальна відповідальність; забезпечення миру та відмова від насильства.

- Україна та Європейські Суд з прав людини.

- Механізми комплексного захисту прав людини.

- Американська система захисту прав людини.

Методи контролю

Методи контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють здійснювати зворотний зв’язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального процесу.

Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.

Самоконтроль призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості засвоєння навчального матеріалу навчальної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних розробках для семінарських занять передбачаються питання для самоконтролю.

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки студентів з навчальної дисципліни на різних етапах її вивчення і здійснюється у вигляді вхідного, поточного, рубіжного та семестрового контролю.

В освітньому процесі використовуються такі види контролю результатів навчання: вхідний, поточний протягом семестру, контрольні роботи, передбачені навчальним планом, приймання індивідуальних завдань, курсових робіт, підсумковий семестровий, відстрочений контроль.

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Вхідний контроль проводиться на першому занятті за завданнями, що відповідають програмам попереднього навчання. Результати контролю аналізуються на кафедральних (міжкафедральних) нарадах та засіданнях методичних комісій спільно з науково-педагогічними працівниками, які проводять заняття із забезпечувальною дисципліни. За результатами вхідного контролю розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги студентам, коригування освітнього процесу.

Поточний контроль  проводиться на всіх видах аудиторних занять протягом семестру. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового контролю на практичних, семінарських заняттях, лекціях, у формі колоквіуму, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Конкретні форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються програмою навчальної дисципліни. Результати оцінювання роботи студентів мають бути доведені до відома студентів своєчасно. Формою поточного контролю є ректорські контрольні роботи. Результати оцінювання ректорських контрольних робіт можуть зараховуватися як результати виконання контрольної роботи, передбаченої навчальним планом.

Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою формою оцінювання результатів навчання студента. Він проводиться в терміни, встановлені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою навчальної дисципліни. Семестровий контроль проводиться у формі заліку або семестрового екзамену з конкретної навчальної дисципліни. Студента допускають до семестрового контролю за умови виконання ним усіх видів робіт, передбачених навчальним планом на семестр з цієї дисципліни.

Семестровий залік– форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентами лекційного матеріалу, а також виконаних ними певних робіт на семінарських заняттях. Семестровий залік не передбачає обов'язкової присутності студентів за умови виконання ними всіх видів робіт, передбачених навчальним планом за семестр.

Максимальна сума балів, яку може набрати студент при складанні екзамену (заліку) з навчальної дисципліни, складає 40.

Оцінка підсумкового контролю виставляється за національною шкалою як сума балів, набраних здобувачем вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних заходів, передбачених програмою навчальної дисципліни (практики) та балів, набраних при складанні семестрового екзамену (заліку).

Максимальна сума балів, які може набрати студент при вивченні навчальної дисципліни (проходженні практики), складає 100.

Питання, які виносяться на складання проміжного та підсумкового контролю

1.Поняття та основні види правового статусу особи.

2.Структура конституційного статусу особи.

3. Конституційні права, свободи і обов’язки.

4.Ознаки конституційно-правового статусу особи.

5. Покоління прав людини.

5. Індивідуальні і колективні права.

6. Поняття, ознаки та принципи громадянства України.

7. Належність до громадянства України.

8.Документи, що підтверджують громадянство України.

9. Набуття громадянства України.

10. Припинення громадянства України.

11. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

12. Належність людині основних прав і свобод від народження і їх невідчужуваність.

13. Відповідність правового статусу особи в Україні вимогам і стандартам, які на сьогодні склалися в міжнародному співтоваристві.

14. Поєднання індивідуальних інтересів особи з інтересами інших осіб, держави і суспільства.

15. Загальність конституційних прав, свобод і обов’язків.

16. Юридична рівність громадян України, їх рівноправність.

17. Гарантованість конституційного статусу особи.

18. Заборона незаконного обмеження конституційних прав і свобод громадян України.

19. Принцип єдності прав і обов’язків.

20. Гуманістична спрямованість основ правового статусу особи.

21. Загальнодоступність основних прав і свобод людини і громадянина.

22. Основні тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.

23. Права, свободи, обов’язки: поняття і класифікація.

24. Право і свобода : визначення змісту, співвідношення.

25. Позитивні та негативні права (свободи).

26. Абсолютні та відносні права (свободи).

27. Підстави обмеження прав (свобод).

28. Поняття і генезис прав людини.

29. Права людини і цивілізація.

30.Витоки ідеї прав людини в політико-правовій думці Стародавнього світу (Китай, Індія, Греція, Рим).

31. Права людини в політико-правових поглядах Середньовіччя.

32. Раціоналістична теорія прав людини в Новий час.

33. Концепція прав людини у XX столітті.

34. Демократична, соціальна, правова держава: поняття, ознаки, умови існування.

35. Права людини і становлення демократичної, соціальної, правової держави в Україні.

36.Взаємини між людиною та державою: ліберальна доктрина.

37. Принцип відповідальності держави перед людиною.

38. Держава й правове регулювання прав людини.

39.Органи державної влади та місцевого самоврядування в механізмі забезпечення й захисту прав і свобод.

40. Права людини як критерій морального виміру політики й державної влади.

41. Права людини й становлення громадянського суспільства.

42. Тенденції подальшого розвитку прав і свобод людини ігромадянина в Україні.

43. Права людини – сфера взаємодоповнення права і моралі.

44.Додержання Конституції і законів України.

45. Захист Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України, шанування її державних символів.

46. Не заподіяння шкоди природі і відшкодування завданих збитків.

47. Охорона культурної спадщини.

48. Повага до честі і гідності людей, не посягати на їхні права і свободи.

49.Піклування про дітей та непрацездатних батьків.

50.Сплата податків і зборів.

51.Загальна характеристика правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 

52. Конституційні права, свободи й обов’язки іноземців та осіб без громадянства

 

53. Правовий статус біженців в Україні.

 

54. Національно-етнічний чинник у конституційному праві України.

 

55. Титульна нація і національні меншини в Україні.

 

56. Права та обов’язки національних меншин в Україні.

 

57.Поняття та зміст національно-культурної автономії.

 

58. Механізм реалізації прав національностей в Україні.

 

59.Правовий статус мов в Україні.

 

60. Поняття та облік внутрішньо переміщених осіб.

61. Забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту, виборчі права, отримання комунальни послуг.

62.Повноваження Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

63.Мжінародне співробітництво з проблем внутрішньо переміщених осіб.

64. Суд як гарант прав людини і громадянина.

65. Принцип судового захисту прав і свобод: сутність і значення.

66. Право на судовий захист: механізм і порядок реалізації.

67. Позиції Європейського Суду з прав людини щодо права на судовий захист.

68. Захист прав людини в межах кримінального та цивільного судочинства.

69. Адміністративна юстиція і захист прав людини.

70. Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини.

71. Конституційно-правові гарантії прав людини і громадянина в сфері виконавчої влади.

72. Позасудовий (адміністративний) порядок оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів виконавчої влади та їх посадових осіб.

73. Право на петицію (звернення): порядок реалізації та значення для забезпечення прав і свобод.

74. Функції Верховної Ради в сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

75. Президент України – гарант дотримання прав і свобод.

76. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина.

77. Прокуратура України та захист прав людини.

78. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні.

79. Завдання та функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав і свобод громадян.

80. Форми та методи діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав і свобод громадян.

81. Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів щодо юридичного забезпечення основних прав і свобод громадян.

 

82. Права людини в історії міжнародного права і міжнародних відносин.

83. Класичне і сучасне міжнародне право та права людини.

84. Міжнародне право прав людини як самостійна галузь сучасного міжнародного публічного права.

85.Принципи міжнародного права прав людини: рівність і недискримінація; справедливість, солідарність і соціальна відповідальність; забезпечення миру та відмова від насильства.

86. Джерела міжнародного права прав людини: загальна характеристика, види.

87. Міжнародний білль про права людини (загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права) та міжнародні стандарти в галузі прав людини.

88. Міжнародні механізми захисту прав людини: сутність і класифікація.

89. Універсальна система захисту прав людини: визначення поняття, види органів – елементів системи. ООН: функції та повноваження в галузі прав людини.

90. Компетенція головних, допоміжних та контрольних (конвенційних) органів ООН у галузі прав людини.

91. Регіональні системи захисту прав людини.

92. Американська система захисту прав людини.

93. Механзіми комплексного захисту прав людини.

94. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод: загальна характеристика, перелік прав і свобод, що захищаються: протоколи.

95. Європейський Суд з прав людини: формування, структура, повноваження, порядок звернення, умови прийняття скарг, судові процедури, юридична сила та значення рішень.

96.Україна та Європейськи Суд з прав людини.

Схема нарахування балів

Денна форма навчання

Загальна кількість балів – 100.

Кількість балів за залік – 40.

Кількість балів протягом семестру – 60:

Кількість балів за відповіді на практичних (семінарських заняттях), виконання індивідуального завдання – 35:

Формула о

∑35= ∑1

    -------Х 7 (сім)

      ∑ 2

Примітка:

∑35 – сума максимальної кількості балів

∑1- сума балів, що отримав студент за відповіді на практичних (семінарських) заняттях.

∑2 кількість практичних (семінарських) занять протягом семестру.

7 – коефіцієнт

Дата: 2018-11-18, просмотров: 461.