МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Загальні методичні рекомендації

Семінарські заняття є важливою формою навчального процесу. Метою проведення семінарських занять з дисципліни «Конституційно-правовий статус особи» є забезпечення більш глибокого ознайомлення з лекційним матеріалом, монографічною літературою, нормативно-правовими актами та вироблення навичок самостійного висловлювання поглядів на основі напрацьованого наукового матеріалу. Важливим завданням семінарських занять є формування власної думки студентів з теоретичних та практичних питань і пропозицій щодо їх вирішення.

При підготовці до семінару важливо проаналізувати контрольні питання теми, вивчити необхідні тексти лекцій, посібники, звернути увагу на наукові статті, роз’яснення, які даються з відповідної тематики в спеціалізованих юридичних журналах та в періодичних виданнях. Теоретичні положення курсу необхідно вивчати в органічному зв’язку з реальною практикою реалізації прав і свобод людини і громадянина. При побудові своєї відповіді на семінарському занятті студент повинен не тільки показати знання фактичного матеріалу, але й уміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки і висловлювати особисту думку з приводу конкретних питань і наукових поглядів щодо них.

Всі студенти повинні сумлінно готуватися до занять, активно виступати на семінарах, доповнювати, уточнювати своїх колег, брати участь у дискусіях. Ті з студентів, які не підготувалися до заняття, отримали незадовільну оцінку, або були відсутні на заняттях, повинні відпрацювати відповідну тему в день і час, запропонований кафедрою.

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Розділ 1  
1 Заняття 1. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його структура. Громадянство України. 2
2 Заняття 2.Принципи конституційно-правового статусу особи, тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов’язків. Система прав, свобод людини і громадянина в Україні. 2
3 Заняття 3. Права людини в історії політико-правової думки. Права людини, держава, суспільство. 2
4 Заняття 4. Ситема конституційних обов’язків.Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. 2
5 Заняття 5. Конституційно-првовий статус національних меншин. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб. 2
  Розділ 2.  
6 Заняття 6. Судовий захист прав і свобод людини і громадянина в Україні. Позасудові гарантії прав людини і громадянина в Україні. 2
7 Заняття 7. Органи внутрішніх справ у механізмі забезпечення конституційних прав і свобод громадян. Права людини в міжнародному праві. 2
8 Заняття 8. Міжнародні механізми захисту прав людини. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод та Європейський Суд з прав людини. 2
  Разом 16

Розділ 1. Поняття конституційно-правового статусу особи та його основні елементи . Особливості конституційно-правого статусу окремих категорій осіб.

Заняття  1. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його структура. Громадянство України

Навчальна мета заняття – формування комплексного уявлення про конституційно-правовий статус людини і громадянина, а також правової природи громадянства України.

Час проведення – 2 год.

План

1.Поняття та основні види правового статусу особи та його структура.

2. Поняття, ознаки та принципи громадянства України.

3. Належність до громадянства України.  

4. Набуття громадянства України.

5. Припинення громадянства України.

Методичні рекомендації

Розгляд першого питання слід розпочати з поняття та основних видів правового статусу особи: загального, спеціального та індивідуального правового статусу особи. Також необхідно розкрити структуру конституційного статусу особи: громадянство, правосуб’єктність, основні права і свободи, конституційні обов’язки, правові принципи, гарантії правового статусу людини і громадянина. Розкрити відмінність понять «права» і «свободи».

Розглядаючи питання громадянства, необхідно звернути увагу на поняття громадянства, його основних ознак та принципів за якими визначається громадянство в Україні.

Висвітлюючи документи підтверджуючі громадянство необхідно перерахувати такі з них як: паспорт громадянина для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члену екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Наступне питання потребує розкриття підстав набуття громадянства: за територіальним походженням; у результаті прийняття до громадянства; внаслідок поновлення в громадянстві; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; за іншими підставами передбаченими міжнародними договорами України.

Розглядаючи питання припинення громадянства необхідно розкрити такі підстави припинення громадянства: внаслідок втрати громадянства, внаслідок виходу з громадянства, на підставах передбачених міжнародними договорами.

Теми для презентацій

- Покоління прав людини. Індивідуальні і колективні права.

- Ознаки конституційно-правового статусу особи.

- Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

Додаткова література:

1. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні. Київ: Правова єдність, 2008. 350 с.

2. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні. За ред. Ю.С. Шемчушенка. Київ: Юридична думка, 2008. 252 с.

3. Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: моногр.  Харків: Видав. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.  256 с.

4. Тодыка Ю.Н. Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине: моногр. Київ: Ін Юре, 2004. 368 с.

5. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: монография. Харків: Факт, 2000. 600 с.

6. Тодыка Ю.Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект: учеб. пос. Харків: Факт, 2002.  254 с.

 

Дата: 2018-11-18, просмотров: 398.