Який документ було прийнято через два роки після укладення Зборівського договору (1649)?
А Б В Г
       

А Берестейська унія

Б Куруківська угода

В Білоцерківський договір

Г «Ординація Війська Запорозького»

9.Укажіть місце, де в 1651 р. відбувалася битва, яку описав очевидець - фран­цузький офіцер П'єр Шевальє.

А Б В Г
       

 «В одному місці серед болота скупчилися триста козаків... Повністю оточені, вони гинули один за одним - довелося з кожним з них вести бій. Залишився один, який боровся протягом трьох годин проти всього польсько­го війська; витративши увесь свій порох, він потім узяв косу, якою відбивав усіх, хто хотів його схопити. Козак, хоч і пробитий чотирнадцятьма куля­ми, зустрів поляків з великою завзятістю, що дуже здивувало польське військо і навіть його королівську величність... Король наказав крикнути, що дарує йому життя, коли він здасться; на це останній відповів, що він уже не дбає про те, щоб жити, а лише хоче вмерти, як справжній воїн».

 А Пилявці

Б Корсунь

В Збараж

Г Берестечко

Що засвідчило Андрусівське перемир'я між Московською державою і Річчю Посполитою в 1667 р.?

А Б В Г
       

А Входження Лівобережної України до складу Польщі Б Входження Правобережної України до складу Московської держави           

В Надання суверенних прав Українській державі                             

Г Поділ території Української держави між цими державами

 

11.Що стало наслідком залучення П.Дорошенком татар і турок до боротьби про­ти Польщі в 1672 р.?

А Визволення Правобережжя від польського гніту

А Б В Г
       

Б Пограбування та руйнування українських сіл і міст

В Приєднання Брацлавщини до Туреччини

Г Приєднання Київщини до Туреччини

 

12.Що стало основним наслідком внутрішньої політики наказного гетьмана Лі­вобережжя Д. Многогрішного (1668-1672)?

А Б В Г
       

А Посилення ролі козацької старшини

 Б Зупинення Руїни на Лівобережжі

В Піднесення ролі Генерального воєнного суду

Г Поглиблення демократичних традицій Січі

 

Про зміцнення якої сфери життя в Україні дбав Мазепа, звертаючись у 1692 р. до Петра І з листом, уривок якого наводиться?

«Щоб на гетьмана ніяких наклепів ні від кого у вас, великих государів, не приймалося без правового доказу і слідства («пошуку»), щоб гетьман не був у вірності своїй присоромлений».

А Б В Г
       

А Політичної

Б Соціальної

В Економічної

Г Культурної

 

Про що свідчить наведений хронологічний ряд: 1772 р., 1793 р., 1795 р.?

А Низка повстань селян на Лівобережжі

А Б В Г
       

Б Російсько-турецькі війни

В Поділи Польщі

Г Значні повстання містян на Правобережжі

 

15. Доповніть таблицю «Відміна панщини в регіонах Західної України, що входи­ли до складу Австрійської імперії».

Галичина Закарпаття  Буковина
Травень 1648р. Березень 1851 ???
А Б В Г
       

А Березень 1853 р.

Б Травень1848 р.

В Березень 1851 р.

Г Квітень 1851 р.

 

Які науки прискорили процес індустріалізації на теренах України в к XIX ст.?

А Б В Г
       

А Природничо-математичні

Б Суспільно-гуманітарні

В Філософсько-природничі

Г Історико-філологічні

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

Позначте відповідність між термінами та їхніми значеннями.

А Сейм

А Б В Г
       

Б Автономія

В Федерація

Г Конфедерація

1.Союзна держава, що складається з дер­жав, які визнають загальносоюзні органи влади, зберігаючи при цьому власні зако­нодавчі, виконавчі й судові органи влади

2. Парламент Речі Посполитої

3. Право на самоуправління, яке надається частині держави у внутрішній, а іноді й у зовнішній політиці

4. Необмежена монархія

5. Союз окремих суверенних держав, які об'єднуються заради розв'язання спіль­них завдань

Установіть відповідність між прізвищами вчених і галузями наук, у яких в працювали в XIX ст.

А  
Б  
В  
Г  

А Михайло Остроградський

Б Володимир Караваєв

В Максим Берлінський

Г Павло Чубинський

1.Математика

2.Медицина

3.Історія

4.Етнографія

5.Фізика

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

Дата: 2018-09-13, просмотров: 202.