Укажіть, про що свідчить аналіз таблиці «Економічний розвиток українських земель у 1860-1890-х роках»
Правобережжя Криворізько- Придніпров- ський район Донбас Харківський регіон Одесько-Мико- лаївський район
цукрова, харчова промисловість, машинобудування   Залізорудна і марганцева промисловість, металургія, машинобуду­вання Вугільна, металургійна, хімічна промисловість Машинобудів­на, цукрова промисловість Машинобу­дівна, суднобудівна, харчова промисловість
А Б В Г
       

А Формування в Україні промислових регіонів загальноросійського значення

Б Стрімкий розвиток харчової промисловості на Правобережжі

В Активну розбудову в Донбасі підприємств важкої промисловості

Г Значне збільшення промислових підприємств на Харківщині

15. Хто з видатних літераторів України ініціював створення українських військо­вих частин під час війни 1812 р.?

А Б В Г
       

А Іван Котляревський

Б Тарас Шевченко

В Іван Франко

Г Пантелеймон Куліш

Про кого йдеться в наведеному уривку?

«Видатний виконавець народних дум, історич­них та сатиричних пісень. Народився в с. Калюжинці на Чернігівщині. Осліп у чотири роки. Більше сорока років мандрував Україною. Його пісні першим записав художник Лев Жемчужников, який познайомив кобзаря з П. Кулішем. Його твор­чістю зацікавилися М. Лисенко і П. Чубинський. У їхньому супроводі в 1875 р. кобзар побував у Пе­тербурзі, де з величезним успіхом виступав у залі Благородного собранія, в Музеї етнографи й у Зи­мовому палаці перед великими князями Сергієм і Павлом. Його спів слухали П. Чайковський і М. Римський-Корсаков. Влада, занепокоєна його успіхом, перервала гастролі».

А Остап Вересай

А Б В Г
       

Б Андрій Шут

В Іван Крюковський

Г Федір Гриценко

 

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

Позначте відповідність між термінами та їхніми визначеннями.

А  
Б  
В  
Г  

 

А Бояри

Б Верстви (стани)

В Династія

Г Дружина

1.Великі групи людей, які відрізняються спадковими правами й обов'язками

2.Представники правлячого стану в Київ­ській Русі, які після князя займали па­нівне становище в управлінні державою

3.Збройний загін на Русі, що становив постійну військову силу князя

4.Особи, позбавлені звичного суспільного становища

5.Ряд монархів одного й того ж роду, які змінювали один одного за правом успадкування

 

Позначте відповідність між історичними особами та сферою їхньої діяльності.

А  
Б  
В  
Г  

А Д. Левицький, А. Лосенко,

В. Боровиковський Б Й. Шедель, С. Ковнір,

І. Григорович-Барський В М. Березовський, Д. Бортнянський,

А. Ведель Г М. Маркевич, С. Дівович, І. Котляревський

1.Архітектура

2.Живопис

3.Музика

4.Наука

5.Література

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

А Б В Г
       

Установіть хронологічну послідовність історичних подій.

А Повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила)

Б Утворення Речі Посполитої

В Перший Литовський статут

Г Початок повстання під проводом Криштофа Косинського, Северина Наливайка

Установіть послідовність виникнення Запорозьких Січей.

А Б В Г
       

 А Томаківська

Б Хортицька

В Базавлуцька

Г Микитинська

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

Лише три правильні

До яких наслідків привело захоплення монголами території Криму і Північно- Причорномор'я у XIII ст.?

1. Початку формування кримськотатарського етносу

     

 

2. Сприяння розвитку міст і торгівлі

3. Знищення рабства на півострові

4. Розквіту феодальних відносин

5. Занепаду землеробства

6. Перетворення Кримського улусу в колонію Орди                      

7. Поширення ісламу серед населення                                             

Які основні причини обумовили виникнення козацтва?

     

1. Активне запровадження кріпацтва

2. Суттєве збільшення панщини

3. Набіги кримських татар і турків

4. Боротьба з Польщею

5. Посилення Литовського князівства

6. Боротьба із Золотою Ордою

7. Захист європейських держав від набігів турків                            

ВАРІАНТ

Дата: 2018-09-13, просмотров: 311.