Які основні наслідки для українців мало прийняття Берестейської церковної унії в 1596 р.?
     

1. Масовий перехід українських сіл у католицизм

2. Відкриття українських шкіл у містах

3. Насильницьке навернення окремих міст і сіл в уніатство чи католицизм

4. Активний спротив української шляхти процесу окатоличення

5. Масова збройна боротьба селян проти уніатського духовенства

6. Закриття православних церков і монастирів

7. Посилення перешкод в одержанні українцями посад у міському самоуправлінні

Наслідком перебування князя Данила Галицького в ставці хана Батия в 1245- 1246 рр. було

     

1.Приєднання до Галицько-Волинської держави Переяславської землі

2.Зобов'язання участі війська князя у військових походах монголів

3.Поширення дії монгольського суду на Галицько-Волинське князів­ство

4. Подолання боярської опозиції

5.Визнання васальної залежності від орди                                      

6.Відсторонення Данила Романовича від влади                              

7.Підтвердження права на княжіння Данила Галицького

 

 

ВАРІАНТ

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

Яким роком датуються події, описані літописцем?

«У цей же рік сказала дружина Ігореві: "Піди, князю, з нами по данину: ти добудеш і ми". Взявши данину, він пішов у своє місто... Роздумавши, сказав дружині: "Ідіть з даниною додому, а я повернуся і ще походжу". Відпустив дружину додому, а сам з невеликою дружиною повернувся, ба­жаючи ще більшої здобичі».

А Б В Г
       

А 988 р.

Б 971 р.

В 882 р.

Г 945 р.

Укажіть імена князів, як. перебували на чолі Київської держави в період коли її кордони відповідали наведеній картосхемі.

А Аскольд, Олег, Ігор

Б Ольга, Святослав

В Володимир Великий, Ярослав Мудрий

Г Володимир Мономах, Ярославичі

 

 

                  

 

А Б В Г
       

 

 

У якій пам'ятці давньоруської культури XI ст. вміщено мініатюру Св. Луки?

А Повість временних літ

А Б В Г
       

Б Остромирове євангеліє

В Реймське євангеліє

Г Галицьке євангеліє

 

4. Яку політику проводила Польща щодо українських князівств у першій поло­вині XIV ст.?

А Б В Г
       

А Створення автономії в українських землях

Б Федералізація руських князівств

В Збереження політичної самостійності князівств

Г Ліквідація політичної самостійності князівств

5. Після прийняття якого документа відбулося остаточне законодавче оформ­лення кріпосного права в Польщі (1588)?

А Б В Г
       

А Перший Литовський статут

Б Кревська унія

В Другий Литовський статут

Г Третій Литовський статут

Що стало головним досягненням Реформації в Україні в XVI ст.?

А Масове поширення православ'я серед українців

А Б В Г
       

Б Послаблення влади вищих церковних чинів

В Використання в богослужінні перекладів Святого Письма

народною мовою

Г Послаблення тиску католицьких священиків на українців

Пізнай особу за описом.

«Видатний кошовий отаман Запорозької Січі дру­гої половини XVII ст. Блискучий стратег, провів ба­гато походів проти татар і турок, прагнув зберегти права і вольності запорожців. Непримиренний борець проти ворогів християнства. Вів активні диплома­тичні зносини з Гетьманщиною, Московською держа­вою, Кримським ханством, Річчю Посполитою. Ще за життя про нього було складено багато історичних пісень, легенд і переказів».

А Іван Брюховецький

Б Іван Самойлович

А Б В Г
       

В Іван Сірко

Г Петро Дорошенко

 

 

Дата: 2018-09-13, просмотров: 312.