Який термін відповідає визначенню?

«Панівний суспільний стан - дворянство, який утворився в Литві, Польщі й Україні в ХІУ-Х V ІІ ст. на основі зближення родової знаті з лицарством і мав різноманітні привілеї».

А Б В Г
       

А Духовенство

Б Шляхта

В Пани

Г Містяни

Як називався документ, підписаний у Москві в 1654 р. між Україною і Росією?

А Б В Г
       

А Ординація війська Запорозького

Б Персональна унія

В Березневі статті

Г «Статті для упокорення руського народу»

Закінчіть речення.

«Трагедія Української козацької держави полягала в тому, що відбути ся як суверенна держава вона могла лише за умови...»

А Б В Г
       

А Укладення союзу з Османською імперією

Б Прийняття протекторату одного із сусідів

В Укладення союзу з Кримським ханством

Г Входження до складу одного із сусідів

11.Хто був останнім гетьманом України?

А Б В Г
       

Коли Львів стає центром національного відродження західноукраїнських земель.

А Б В Г
       

А На початку 1830-х років

Б У кінці 1790-х років

В На початку 1800-х років

Г У кінці 1780-х років

Доповніть таблицю «Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.».

Територія Генерал-губернаторство Губернії та область
Лівобережна Україна Малоросійське генерал- губернаторство ???
Правобережна Україна Київське генерал-губер­наторство Київська, Подільська, Волинська
Південна (Степова) Україна Новоросійсько-Бессарабське генерал-губернатор­ство Катеринославська, Херсонська, Таврійська і Бессарабська
А Б В Г
       

А Харківська, Воронезька, Полтавська

Б Подільська, Чернігівська, Полтавська

В Чернігівська, Полтавська, Волинська

Г Харківська, Чернігівська, Полтавська

У якому році було відкрито навчальний заклад, зазначений у джерелі?

А Б В Г
       

 «Місцем його заснування обрано місто Київ. Університету Св. Володи­мира даровано всі права і привілеї, які надано іншим університетам у державі...; Рада і Правління почали виконання своїх обов'язків, і універси­тетські курси почнуть працювати 15 серпня цього року».

А 1834 р.

Б 1805 р.

В 1812 р.

Г 1830 р.

15.Вимога поділу Галичини на дві частини й утворення з українських земель окре­мої провінції Австрійської імперії розглядалася галицькими українцями в кінці 1840-х років як

А Економічна програма

Б Політична програма

А Б В Г
       

 

В Соціальна програма

Г Культурна програма

16. Укажіть автора картини «Сінокіс», академіка живопису Петербурзької акаде­мії мистецтв, Члена Паризької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури.

А Б В Г
       

А Микола Пимоненко

Б Ілля Рєпін

В Сергій Васильківський

Г Іван Труш

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

А  
Б  
В  
Г  

Дата: 2018-09-13, просмотров: 262.