Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну

У який період з'явилися перші найдавніші люди на території України?

А Б В Г
       

У який період з'явилися перші найдавніші люди на території України

А Пізній палеоліт

Б Неоліт

В Ранній палеоліт

Г Мезоліт

Позначте хронологічні межі періоду історії України, який ілюструє мініатюра «Бенкет трьох старших Ярославичів».

 


А Б В Г
       

А 1019-1054 рр.

Б 1113-1125 рр.

В 1054-1078 рр.

Г 1078-1093 рр.


Доповніть таблицю «Зруйнування ханом Батиєм руських міст».

Київ Чернігів Переяслав Галич Козельськ
1240 р. 1239 р. ??? 1241 р. 1238 р.
А Б В Г
       

А 1237 р.

Б 1239 р.

В 1241 р.

Г 1240 р.

Яка церква була заснована після підписання Берестейської церковної унії в 1596 р.?

А Б В Г
       

А Лютеранська

Б Англіканська

В Кальвіністська

Г Греко-католицька

Яке поняття відповідало наведеному визначенню?

«Релігійні та культурно-просвітницькі організації міщан в Україні в ХУ-ХУІІ ст., які виникали при церковних парафіях і мали спершу релі­гійно-благодійницький характер, а згодом набули великого громадсько-по­літичного і національно-культурного значення».

А Б В Г
       

А Братство

Б Рада

В Цех

Г Собор

Яку з наведених норм містив Другий Литовський статут, прийнятий в 1566 р.?

А Б В Г
       

А Остаточне закріпачення селян

Б Охорона приватної власності

В Страта підбурювачів селян до втечі

Г 10-річний термін розшуку селян-втікачів

Подивіться на картину невідомого художника і вкажіть, хто такий козак Мамай.

А Б В Г

А Герой морських походів на Кафу і Синоп

Б Символ героїчної боротьби козаків XVII ст.

В Учасник битви під Берестечком 1651 р.

Г Соратник Богдана Хмельницького

Про кого йдеться в уривку з джерела?

А Б В Г
       

 «У 1635 р. непокірний козак, підступно і таємно прокравшись із 800 козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю (Кодак), яку його милість король Владислав звелів на кошти Речі Посполи­тої збудувати на першому дніпровському порозі й оточити валами проти розбещеної сваволі козаків, щоб вони на море в човнах більше не ходили турок не дратували».

А Дмитро Гуня

Б Тарас Трясило

В Марко Жмайло

Г Іван Сулима

Однією з основних причин занепаду Гетьманщини була

А Б В Г
       

А Відмова козаків від збройної боротьби проти короля

Б Відсутність єдності дій реєстрових і нереєстрових козаків

В Зневіра козаків у майбутньому Української держави

Г Боротьба козацької старшини за владу

Укажіть поняття, введене в історичну науку Миколою Костомаровим.

«Суперечки всередині козацької еліти, соціальні конфлікти, постійні пручання у внутрішні справи козацької України з боку Речі Посполитої, московського царства, Кримського ханства та Туреччини призвели в другій половині XVII ст. до занепаду господарського і культурного життя Правобережної України, її спустошення і знелюднення».

А Б В Г
       

А Реформація

Б Руїна

В Терор

Г Відродження

Дата: 2018-09-13, просмотров: 317.