Про кого йдеться в наведеному уривку?

«Зачинатель нової літератури в Галичині. Один із засновників "Русь­кої трійці", що видавала альманах "Русалка Дністровая". Альманах сповив вирішальний вплив на відродження україн­ської мови та літератури в Галичині. У наші дні в Канаді працює Інститут, названий на його честь. У місті Вінніпег його ім'я носить місцевий парк».

А Б В Г
       

 А Іван Вагилевич

Б Маркіян Шашкевич

В Яків Головацький

Г Іван Франко

 

А Б В Г
       

У якому році виникло товариство «Просвіта»?

А 1861 р

Б 1867 р

В 1868 р

Г 1863 р

Про кого із членів Кирило-Мефодіївського товариства йшла мова у вироку суду 1847 р?

«Художника... за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів, як наділеного міцною будовою тіла, призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус із правом вислуги. Приписка царя: "Під найсуворіший нагляд, без права писати і малювати"».

А Б В Г
       

А Василь Білозерський

Б Микола Костомаров

В Микола Гулак

Г Тарас Шевченко

14. Яка реформа започаткувала низку «великих реформ» російського імперато­ра Олександра II у 1860-х та 1870-х роках?

А Б В Г
       

А Військова

Б Аграрна

В Судова

Г Міська

А Б В Г
       

Укажіть назву партії, яка була створена у Львові в 1890 р.

А Русько-Українська радикальна партія

Б Українська революційна партія

В Українська народна партія

Г Українська радикальна партія

Доповніть таблицю «Основні етапи українського національно-визвольного руху».

Етнографічний Культурницький ???
А Б В Г
       

 А Соціальний

Б Політичний

В Економічний

 Г Історичний

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

17. Позначте відповідність між подіями і датами монгольської навали.

А Облога і взяття Києва

Б Завоювання Галича

А  
Б  
В  
Г  

 В Битва на р. Калці

Г Взяття Чернігова

1. 1238р.

2. 1239р.

3. 1241 р

4. 1240р.

5. 1223 р

18. Позначте відповідність між іменами історичних осіб і фактами з їхніх біогра­фій.

А  
Б  
В  
Г  

 А Іван Котляревський

Б Дмитро Левицький

В Степан Ковнір

Г Дмитро Бантиш- Каменський

  1. «Історик, археограф, працював завідувачем канцелярії київсько­го військового губернатора. Напи­сав чотиритомну "Историю Малой России" »
  2. «Будівничий. Був кріпаком Києво- Печерської лаври. Створив Клов- ський палац у Києві, дзвіницю Братського монастиря на Подолі, дзвіниці на Ближніх і Дальніх пе­черах Києво-Печерської лаври та ін.»
  3. «Композитор, хоровий диригент, співак. Керував хором Києво- Могилянської академії. Автор 29 церковних концертів»
  4. «Письменник, драматург, громад­ський діяч. Призначався директо­ром Полтавського театру. Написав поему "Енеїда"»
  5. «Живописець-портретист. Брав участь у розписах Андріївської церкви. Серед його творів - пор­трети Катерини II, польського короля С. Лещинського, фран­цузького філософа Д. Дідро»

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події у хронологічній послідовності

Установіть послідовність утворення козацьких військ.

А Б В Г
       

А Бузьке

Б Азовське

В Чорноморське

Г Кубанське

20.Установіть послідовність побудови архітектурних споруд

 

 

А Б В Г
       

 Дата: 2018-09-13, просмотров: 250.