Наведений малюнок ілюструє сцену з життя

А Скіфів

Б Кіммерійців

В Сарматів

Г Половців

 

Прочитайте уривок із джерела і укажіть ім'я сина Рюрика.

«На півночі у Слави близько 860 р. унаслідок внутрішніх суперечок на ладозький престол було запрошено норманського конунга (князя) Рюрика. У 879 р. Рюрик помер і престол було передано його малолітньому сину, але, фактично, врядування здійснював його регент Олег».

А Б В Г
       

А Святослав                     

В Данило

Б Володимир               

Г Ігор

А Б В Г
       

Походи якого київського князя наведені на картосхемі?

А Володимира Великого

Б Ярослава Мудрого

В Святослава Ігоревича

Г Володимира Мономаха

 

 Коли князь Данило Галицький розгромив хрестоносців Добжинського ордену під Дорогочином?

А Б В Г
       

А 1238 р.        В 1240 р.

Б 1223 р.         Г 1241 р.

Яку унію було укладено в 1569 р.?

А Кревську

А Б В Г
       

Б Городельську

В Берестейську

Г Люблінську

Яке поняття відповідає визначенню?

«Господарський осередок і житло запорозьких козаків, яке пройшло шлях розвитку від землянкового і напівземлянкового помешкання до охайної хати із садибою, що в окремих випадках нагадувало заможний маєток».

А Б В Г
       

А Бурдюг               В Курінь

Б Зимівник             Г Містечко

 

А Б В Г
       

Яким правом користувалися козаки у судочинстві?

А Земельне право Литви

Б Адміністративне право Польщі

В Українське звичаєве право

Г Магдебурзьке право

Пізнай особу за описом.

«Народився на Львівщині, навчався в Острозі. Гетьман Війська Запо­розького. Під його керівництвом козаки здійснили ряд вдалих походів про­ти Кримського ханства та Туреччини. У 1621 р. очолив козацьке військо в битві під Хотином. Досвідчений дипломат. Один із засно­вників Київської братської школи, її покровитель та благо­дійник».

 


А Б В Г
       

Про що свідчив універсал гетьмана І. Мазепи від 1701 р.?

«Скаржилися нам жителі с. Смоляжі... на сотника веркиївського... дер­жавця цього села, что великії їм в роботі діял прикрості, незноснії чиня­чи обіди і в панщині непрестанно вимисли і просили нас, гетьмана, в том собі облегченія і защити. Ми... доручили суду нашому генеральному розібрать діло; жалоба оказалась справедливою, за что сотника ми не похвалили; однако же не отбираєм од него того села, но приказиваєм, аби не більше, только два дня на тиждень, роботу ему панщиною отправляли, а іншії дні на свої оборочали потреби...»

А Б В Г
       

А Відміна кріпацтва

Б Закріпачення селян

В Відміна панщини

Г Запровадження дводенної панщини

Яка основна причина поразки декабристського руху?

А Відсутність програми

А Б В Г
       

Б Роз'єднаність дій

В Відсутність зброї

Г Відсутність керівників

Дата: 2018-09-13, просмотров: 577.