Сприяння зайнятості та працевлаштуванню молоді
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Зважаючи на те, що найбільш важливою життєвою сферою молоді є зайнятість, оскільки дозволяє задовольняти потреби особистості та досягати певного рівня соціального благополуччя за допомогою соціально дозволених засобів, слід виділяти наступні категорії молоді за критерієм здатності та бажання працювати, а також статусом на ринку праці і у сфері зайнятості:

1. Молоді люди, які здатні об’єктивно стати учасниками ринку праці та зайняті в трудових відносинах:

- зайнята молодь (молоді люди, які зайняті у формальній економіці);

- зайняті у третьому секторі (громадські організації, волонтерство тощо).

2. Молоді люди, які здатні об’єктивно стати учасниками ринку праці, зайняті в трудових відносинах, але є соціально-уразливими:

- молоді особи, зайняті у тіньовому секторі економіки або з нестандартними умовами трудових контрактів;

- молоді особи, вимушено зайняті неповний робочий день тощо;

- самозайняті молоді особи;

- молоді особи, які можуть втратити роботу у найближчий час та інші.

3. Молоді люди, які здатні об’єктивно стати учасниками ринку праці, але з тих чи інших причин не зайняті у трудових відносинах:

- «умовно» безробітна молодь (молоді люди, які бажають працювати та шукають роботу самостійно або за допомогою недержавних служб зайнятості, але не зареєстровані у Державній службі зайнятості);

- безробітна молодь (молоді особи, які не мають роботи та стабільного заробітку, але активно шукають роботу, зареєстровані у Державній службі зайнятості та готові приступити до підходящої роботи);

- молоді люди, які здатні об’єктивно вийти на ринок праці, але не бажають працювати (незайняті трудовою діяльністю працездатні молоді особи).

4. Молоді люди, які не здатні за об’єктивними та суб’єктивними чинниками вийти на ринок праці:

- молоді люди, які навчаються у навчальних закладах;

- військовослужбовці строкової служби;

- молоді люди, зайняті вихованням дітей;

- молоді люди, зайняті у міських домашніх господарствах;

- непрацездатна молодь (за станом здоров’я);

- маргінальні особи (особи, які зневірились знайти роботу, засуджені, безпритульні).

5. Молоді особи, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці:

- молоді люди зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями (або молодь з інвалідністю);

- молодь, що закінчила вищі та професійно-технічні навчальні заклади та шукає перше робоче місце;

- молоді особи, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади та вперше шукають роботу;

-  молоді жінки, які мають дітей віком до шести років;

-  молодь, що звільнилась зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;

-  молоді особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування.

Найбільш уразливими у сфері зайнятості є ті категорії молоді, які не мають постійного місця роботи, бажають його знайти, але не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Поява цих категорій передусім пов’язана з тим, що сучасна молодь в силу певних причин виходить на ринок праці непідготовленою, з низьким рівнем освіти та повною відсутністю досвіду роботи, що робить її групою населення зі зниженою конкурентоспроможністю на ринку праці. Саме такі молоді люди потребують спеціальної допомоги з боку держави та суспільства.

Збільшення цієї категорії молодих людей пояснюється наявністю наступних чинників соціальної уразливості молоді у сфері зайнятості.

Об’єктивні чинники - складна соціально-економічна ситуація в країні; трансформація суспільних відносин; дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці; невідповідність рівня та напрямку підготовки кадрів і потреб роботодавців; підвищення вимог роботодавців до майбутніх працівників; невідповідність ринку праці потребам та уяві про «престижність професії» у сучасної молоді; низька заробітна плата тощо.

Суб’єктивні чинники  – низька конкурентоспроможність на ринку праці у зв’язку з віком, відсутністю досвіду роботи та певного рівня освіти, станом здоров’я та іншими складовими ресурсного потенціалу молоді; зміна ціннісних орієнтацій сучасної молоді (орієнтація на статусно-матеріальні цінності та на отримання вищої освіти); споживацьке ставлення до держави та суспільства, що проявляється у відсутності бажання працювати, орієнтація на легке заробляння грошей; невизначеність життєвих орієнтирів та бажаної професійної діяльності; недовіра до центрів зайнятості та не звернення у державні служби за допомогою.

 

Особливості первинного працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів Окремою категорією незайнятої молоді, представники якої не в змозі на рівних конкурувати на ринку праці, є молодь, яка шукає перше робоче місце, оскільки при працевлаштуванні роботодавець вимагає наявності досвіду роботи, якого молоді особи не мають.

Первинне працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів є складною проблемою. З одного боку, законодавством України закріплені гарантії працевлаштування випускників на перше робоче місце, а саме: Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про занятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» декларується право молоді на працю та на перше робоче місце. Так, Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» зазначає, що держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років [27, ст. 7]. З іншого боку, основні положення цих законів не забезпечені відпрацьованими механізмами їх реалізації. 

Державна служба зайнятості надає статус «безробітного молодого спеціаліста» та можливість отримувати матеріальну допомогу в установленому законодавством порядку. Крім того саме в межах цієї державної соціальної організації надаються послуги з працевлаштування саме тим категоріям молоді, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі і безробітним молодим спеціалістам.

Особливості первинного працевлаштування осіб, які не мають професії (спеціальності) До служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні можуть звернутися особи, які не мають професії (спеціальності), у тому числі і випускники середніх загальноосвітніх шкіл.

Реєстрація таких громадян у центрі зайнятості, надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення здійснюється згідно з законодавством України.

Для громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), підходящою вважається робота, яка потребує попередньої професійної підготовки, у тому числі безпосередньо на робочому місці у роботодавця [27, ст. 7]. Державна служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці з подальшим працевлаштуванням після його завершення.

Згідно з Законом України «Про зайнятість населення» громадяни, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), у тому числі і випускники середніх загальноосвітніх шкіл, у разі відмови їх від проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру, що не потребує професійної підготовки, не можуть бути визнаними безробітними [27, ст. 2].

Література

1. Абашина О.В. Специфічні характеристики молоді як суб’єкта ринку праці [Електронний ресурс]/ О.В. Абашина. – Наукові конференції. - Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ekon-nauk-abashina-ov-spetsifichni-harakteristiki-molodi-yak-subekta-rinku-pratsi /

2. Кон И. С . Социология молодежи / И.С. Кон // Краткий словарь по социологии. - М . : Наука, 1988 . - С. 353-354.

3. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. - К. : Знання, 2008. - 574 с.

4. Денисов С.Ф. Запобігання молодіжній злочинності в європейських країнах (на рикладі Німеччини) [Електронний ресурс] / С.Ф. Денисов, Є.О. Лебеденко. – Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/pravo/2009_1/files/pravo_01_09_Denisov_Lebedenko.pdf

5. Entscheidungen von Jugendlichen Verbrecheren/ Unabhangige Kommission zur Verhinderung und Bekampfung von Gewalt in Berlin. – Berlin : Berlin-Verl.Spitz, 2006. – 171 s.

6. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: станом на 23.12.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12

7. Курило І.О. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти [Електронний ресурс]/ І.О. Курило. - Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/stil.html

8. Оцінювання потреб клієнтів соціологічних служб : методичні рекомендації для закладів та установ, що працюють із вразливими групами населення / [Н.Б. Бондаренко, О.В. Брудник, Л.П.  Дума та ін.]; за ред. Л.Л. Сідєльнік. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 2007. - 208 с.

9. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / [С. Аксьонова, В. Головенько, Ю. Клименко, Б. Крімера, І. Курило та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

10. Молодь за здоровий спосіб життя: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 року) / [О.В. Бєлишев, О.В. Вакуленко, Н.Є. Гусак, Н.Я. Жилка, Т.М. Колос та ін.]; за ред. Н.Ф. Романова. – К : ТОВ Основа, 2010. – 156 с.

11. Сафіуллін Р.С. Молодь за здоровий спосіб життя / Р.С. Сафіуллін // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. - № 3. - 2010. – С. 5-12.

12. Семигіна Т. Самооцінка молоді щодо здоров’я та способу життя / Т. Семигіна, Н. Романова, О. Бєлишев // Вісник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. - № 3. - 2010. – С. 139-150.

13. Українське суспільство 1992 - 2010. Соціологічний моніторинг / [О. Вишняк, О. Резнік, І. Бекешкіна, О. Іващенко, Є. Головаха та ін.]; за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – 636 с.

14. Кокіна В. Зловживання алкоголем – проблема багатьох країн. [Електронний ресурс] / В. Кокіна. - Урядовий кур’єр. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=19092

15. Мартинюк І. Ставлення молоді до суспільних проблем і перспектив / І. Мартинюк ; за ред. В. Ворони, М. Шульги // Українське суспільство 1992 - 2010. Соціологічний моніторинг. – К. : Інститут соціології НАН України, 2010. – С. 373 – 379.

16. Риск [Электронный ресурс]/ Риск. - Википедия - свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA

17. Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи / О.Н. Яницкий. – Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет. – Режим доступа:  http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol03_1/yanitski.pdf

18. Douglas M . Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. L.: Routledge, 1992.

19. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование / В.В. Глущенко. - Железнодорожный : Крылья, 1999. - 336 с.

20. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : монографія / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.

21. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / І.В. Арістова ; за ред. О.М. Бандурки. – Х . : Ун-т внутр. справ, 2000. – 368 с.

22. Аксьонова С. Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти/ [С. Аксьонова, В. Головенько, Ю. Клименко, Б. Крімера, І. Курило та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

23. Головенько В.А. Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів / В.А. Головенько // Український соціум. – 2006. – № 2. – С. 20 - 34.

24. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби статистики. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

25. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді: станом на 23.12.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2998-12

26. Кодекс законів про працю України: станом на 21.12.2010 р. [Електронний ресурс]/ Кодекс законів про працю України. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08        

27. Про зайнятість населення: станом на 08.12.2009 р. [Електронний ресурс]/ Про зайнятість населення. - Офіційний сайт Державної служби зайнятості. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=26456

28. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. - Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/

29. Про вищу освіту: станом на 19.01.2010 р. [Електронний ресурс]/ Про вищу освіту. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:    http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

30. Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників: станом н а  27.04.2011 р. Електронний ресурс]/ Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0596-11

31. Про затвердження змін до Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу а бо професійно-технічну освіту, першим робочим місцем: станом на 08.12.2010 року. [Електронний ресурс]/ Про затвердження змін до Порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу а бо професійно-технічну освіту, першим робочим місцем. – Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2150-15

32. Теремко В.І. Соціологія [Електронний ресурс] / В.І. Теремко. - Режим доступу: http://books.br.com.ua/themes/331/332

 

Дата: 2018-12-21, просмотров: 512.